(11.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi a ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Pokud vím, nepadly žádné návrhy, o kterých bychom měli nyní hlasovat, mohu tedy ukončit druhé čtení tohoto návrhu.

Nyní požádal o slovo místopředseda Poslanecké sněmovny pan poslanec Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, my jsme zcela logicky na závěr dnešního jednání zařadili některá třetí čtení tak, abychom pokročili v legislativním procesu, ale od 12.00 hodin je zde poměrně rozsáhlá delegace indického parlamentu a velká část nás se bude muset zúčastnit jednak oficiálního jednání, jednat poté oběda, a jedno z těch třetích čtení z mého pohledu je poněkud kontroverzní. Jedno z třetích čtení bude tím hlasováním, kde se bude počítat každý jeden hlas, a to je bod 88, novela zákona o zaměstnanosti.

Dovolil bych si tedy přednést procedurální návrh, aby z těch třetích čtení, která jsou zařazena na následující program, byl tento bod 88 vyřazen, abychom jej projednávali až příští týden. Ostatní třetí čtení podle mého soudu zas tak střetová nejsou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. V toto chvíli tedy rozhodneme o návrhu pana poslance Langera vyřadit z dnešního jednání bod 88, kterým je sněmovní tisk 563 - zákon o zaměstnanosti. Myslím, že lze zvolit tu proceduru, že budeme rozhodovat pouze o vyřazení z dnešního jednání.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 99, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 99 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 129 vyslovilo 98 a 3 byli proti.

 

Dalším bodem je

 

11.
Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
/sněmovní tisk 530/ - druhé čtení

 

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili na návrh zpravodaje ústavně právního výboru. Prosím, aby se ujal slova pan poslanec Marek Benda a informoval nás o výsledcích jednání tohoto výboru.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, ústavně právní výbor projednal žádost rozpočtového výboru (Místopředsedkyně PSP Buzková: Prosím o klid.) o projednání některých paragrafů zákona o finanční kontrole a nedospěl k žádnému usnesení, které by navrhovalo další změny návrhu zákona proti rozhodnutí rozpočtového výboru, to znamená že ústavně právní výbor nepřijal žádné usnesení k tomuto návrhu zákona, nepřijal žádný návrh na další změnu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi a prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vladimír Doležal a uvedl nové usnesení výboru, sněmovní tisk 530/4.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, jak už zaznělo, rozpočtový výbor znovu projednal tento vládní návrh a své původní usnesení upravil o další návrhy změn. Toto usnesení máte pod sněmovním tiskem č. 530/4 a je rozděleno na dva body, a) a b), kde a) je původní platné usnesení rozpočtového výboru a za b) jsou nová znění tohoto výboru. Dovolte, abych vás trochu šíř seznámil s tím, jak projednání probíhalo.

Po bouřlivé diskusi, která proběhla v obecné rozpravě ve druhém čtení, po které byl tento návrh zákona vrácen zpátky k projednání rozpočtovému výboru, rozpočtový výbor zařadil tento bod do svého programu a též požádal ústavně právní výbor, aby se vyjádřil k nejvíce napadaným nebo zpochybňovaným částem, a též si nechal zpracovat určitá vyjádření ostatních institucí. Zkusím zrekapitulovat tedy problémy, které zazněly v obecné rozpravě ve druhém čtení.

Byla to otázka, že tento zákon neřeší otázku finanční kontroly v České televizi, ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a v Českém rozhlase, že není dostatečně řešena otázka informací o proběhlých kontrolách, že otázka nákladů, které vzniknou při finanční kontrole, není dostatečně řešena, otázka námitek a odvolání a dva nejdůležitější paragrafy, které tady byly nejvíce zmiňovány, a to § 19 a § 23, což jsou povinnosti kontrolované osoby a právo vedoucího kontrolora a kontrolora.

Domnívám se, že rozpočtový výbor se pokusil zmíněné paragrafy 19 a 23 upravit tak, aby byly co nejméně konfliktní. Co se týče ostatních, v podstatě dospěl k názoru, že nejde toto řešit v této normě, protože třeba otázku kontroly zdravotní pojišťovny, České televize nebo Českého rozhlasu je třeba řešit v normách, které ustavují tyto veřejnoprávní organizace. Otázku nákladů je třeba řešit v zákoně o správě daní a poplatků. A otázka námitek dle názoru rozpočtového výboru je právně řešena dostatečně.

Takže já, přestože nejsem přesvědčen, že tato norma je z hlediska zásahu do práv a svobod zcela stoprocentní, se domnívám, že by projednána ve druhém čtení být mohla. Mám pouze jednu výhradu, a to je to, že v normě je několikrát odkazováno, že k ní bude vydána prováděcí vyhláška nebo prováděcí předpis. Ta bohužel v této normě není nebo nebyla předložena. To je asi vše. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Doležalovi a ptám se, zda si přeje pan poslanec Petr Bendl, zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, se vyjádřit. Udílím mu slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, drahá vládo, kolegyně a kolegové, když jsem původně zmiňoval a seznamoval Poslaneckou sněmovnu s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, neřekl jsem jednu podstatnou věc, že v materiálu, který máte ve sněmovním tisku 530, v usnesení vypadla část bodu 11 technickým nedopatřením při přepisu, a proto bych chtěl upozornit pouze na skutečnost, že se tak stalo a že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí přijal pozměňovací návrh ve znění přijatém rozpočtovým výborem. Proto i ta "jedenáctka" - mám na mysli návrh změny § 35 odst. 4 - správně zní: "Pořádková pokuta podle odstavce 1 je příjmem rozpočtu organizace toho orgánu, který pokutu uložil. Uloží-li pokutu kontrolní orgán financovaný ze státního rozpočtu, je pokuta příjmem státního rozpočtu." Tolik k usnesení.

A ještě se vrátím k projednávání. Mám opravdu za to, že tak trošku pod pláštíkem potřeb vyvolaných Evropskou unií a potřeb hlídání finančních prostředků poskytovaných ze strukturálních fondů EU tato norma svazuje příliš finanční kontrolu, a mám za to, že je chybou, že tam není jednoznačně stanoveno, kde finanční prostředky se stávají soukromými finančními prostředky. To si myslím, že je zásadní věc v tomto zákoně, a může dojít k tomu, že u toho, kdo obdrží tisícikorunu ze státního rozpočtu - a předkladatelé mi to nevyvrátili - může kontrolor jít do jeho osobních účtů, vstoupit do obydlí a na pozemek, a to myslím, že není zcela správné a není zde v tomto návrhu zákona zcela vyjasněné.

Proto navrhuji zamítnutí zákona ve druhém čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP