(11.40 hodin)

(pokračuje Tešnar)

4. § 5 odst. 2 c) a g).

5. § 7 odst. 2.

6. § 8, 9 a 12.

To jsou veškeré pozměňovací návrhy, které jsou podány proto, aby usnesení hospodářského výboru bylo předneseno v plnosti sněmovně.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Já jsem teď převzal řízení. Chci se zeptat, zda pan kolega Exner již vystoupil.

Mám ho zde uvedeného jako přihlášku do podrobné rozpravy. Takže mu uděluji slovo. Nemá se k tomu, aby se pohnul k řečnickému pultu. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, chci přednést tři pozměňovací návrhy.

1. Legislativní zkratku uvedenou v závorce, dále jen "Úřad", dosud v § 4 odst. 1, přenést už do § 1, kde se poprvé vyskytují slova "úřad pro veřejné informační systémy", a tuto změnu promítnout do dalšího textu.

2. V § 5 odst. 2 písm. h) vypustit, písmena i) až k) přečíslovat na h) až j) a současně dosavadní text § 9 označit jako odst. 1 a doplnit nový odst. 2, který zní:

Odst. 2. "Výjimku není možné udělit, jde-li o atestaci připojení k referenčnímu rozhraní."

Krátké zdůvodnění: Návětí v § 5 odst. 2 neodpovídá navrženému znění písm. h), a proto navrhuji přenést tento text do § 9, jehož se týká.

3. V § 5 odst. 2 doplnit nové písm. l) nebo nové písm. k), bude-li přijat pozměňovací návrh, který jsem před chvílí přednesl.

Písm. l) zní: "Zajistit nejpozději do dvou let ode dne, kdy pro ně tento zákon nabude účinnosti, uplatnění všech jeho ustanovení i pro jimi k tomuto dni spravované a již provozované či budované informační systémy, nebo v této lhůtě ukončit jejich provoz."

Zdůvodnění: Zákon v současné době neošetřuje, co se má stát s informačními systémy veřejné správy, které ke dni účinnosti, která je podle posledního paragrafu návrhu různá pro různé správce a provozovatele, budou již v provozu nebo budou budovány.

Dále chci jen upozornit, že v současné chvíli návrh zatím nemá povinnou uvozovací klauzuli a snad bude potřeba ji formálně přednést, takže je potřeba také doplnit uvozovací klauzuli "Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl přednést jeden pozměňovací návrh, který se bude týkat § 7 odst. 2, a to je pasáž, která se týká atestačních středisek, pokud poruší některé své povinnosti.

Tím, že kolega Tešnar zde přednesl pozměňovací návrhy, tak jak je schválil hospodářský výbor, které rozšiřují možnost pokutování, a sice na případy, kdy atestační středisko nedodržuje závazné standardy, kdy atestační středisko poruší své povinnosti tím, že provede něco, co oprávněno není, což je uvedeno v odst. 7 § 6, a dále o odst. 9, kdy atestační středisko vydá vadný protokol, atest, pokud atest nebude obsahovat náležitosti, které obsahovat má, tzn. např. dobu platnosti atd., to jsou všechno velice závažné záležitosti, které se domnívám, když atestační středisko udělá a způsobí, ač nesmí, tak jsou tak závažné, že je třeba výšku sankcí, rozpětí - podle mého názoru - zvýšit.

Zatím v § 7 odst. 2 výše je do 1 milionu korun a já se domnívám, že by měla být větší vůle pro tak závažná a s obrovským dopadem porušení zákona - že by rozpětí mělo být vyšší.

Proto navrhuji, aby v § 7 - Sankce - v odst. 2 číslovka 1 milion byla nahrazena variantně - 5 milionů nebo 10 milionů, to je druhá varianta. Jde vždy do výše - takže to je můj pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Má otázka zní - kdo se další hlásí do rozpravy? Pan zpravodaj Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych navrhl ještě dvě víceméně legislativně technické úpravy mimo ty, které tu zazněly jako pozměňovací návrhy a týkající se onoho vypadnuvšího návětí z úvodu navrhovaného zákona.

Dovolte mi především navrhnout nové znění § 10 v úvodní části, která precizuje jen to, co v návrhu zákona dosud je.

Za prvé: V § 10 úvodní část zní:

V sazebníku správních poplatků uvedené v příloze k zákonu 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 3276/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č, 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., se doplňuje část 12, která zní - dále dle textu.

Druhá úprava, kterou navrhuji, jen upravuje přesněji část 4, a proto navrhuji, že za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která zní:

"Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky:

V § 2 odst. 1 bodu 6 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., se slova "Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy "Úřad pro veřejné informační systémy".

Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá.

Dovolte jen velmi stručné odůvodnění. V důsledku změny názvu úřadu je třeba přímou novelou, kromě zákona č. 272, tak jak už je v návrhu obsaženo, změnit i zákon č. 2/1969 Sb.,

Děkuji za pozornost a trpělivost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP