(11.20 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. V úvodu svého vystoupení pan ministr prohlásil, že je třeba takový letoun, který má technické problémy, odstranit z letištní plochy a přistávací dráhy za jakoukoli cenu. Myslím si, že to je nesprávné, protože je třeba takovéto škody, které mohou vzniknout z tohoto důsledku, minimalizovat. Proto já také mluvím o zvedacích vacích.

Mohu ubezpečit pana ministra, že mě žádní zástupci prodejců a výrobců těchto vaků nenavštívili ani je neznám. Zřejmě mě nenavštívili záměrně, protože jsem nevoják. Možná navštívili nějaké důstojníky, to prosím, ale mě nikdo nenavštívil a také mě nikdo nelobboval. Jde mi spíše o řešení problémů. Je věcí zákona o výběrovém řízení, když se budou nakupovat tyto vaky, od koho budou nakoupeny ve smyslu zákona, v proceduře, která je zákonem stanovena. To je jedna věc.

Pan ministr řekl, že armáda hodlá řešit tuto situaci po roce 2004. Vím o tom, že už to čtyři roky požaduje letectvo. To znamená po osmi letech, kdy letectvo požaduje nákup nových vaků a výměnu současných za funkční, chce armáda začít řešit tento problém. Myslím si, že je to velmi dlouhá doba, za tu dobu může dojít ke stomilionovým škodám na státním majetku, který spravuje armáda. Takže si myslím, že je třeba, aby pan ministr opravil tento názor, a je třeba tuto situaci řešit daleko dřív.

Hovořil zde o tom, že cena jednoho vozu s nafukovacími vaky je podle výbavy 6 - 13 milionů korun. Já jsem se zde zmínil o tom - a o tom pan ministr nehovořil ani na to nereagoval - že podle mých informací za zrušená výběrová řízení je už letos uspořeno 40 milionů. Takže prostředky jsou. Domnívám se, že je to řešitelný problém.

Pokud jde o provozuschopnost současných vaků, které jsou na letištích, pan ministr jenom řekl, že se prodlužuje jejich životnost. Je otázka, jestli se prodlužuje tím, že někdo přepíše dobu životnosti, nebo se dělají funkční zkoušky, které oprávněnost prodloužení životnosti potvrdí z odborného hlediska - ne že to potřebuji, ne že nemám peníze, že nemohu řešit problém, jak říkal pan ministr, ale jestli skutečně jsou technické důvody pro takové prodloužení životnosti. Myslím, že vzhledem ke stáří vaků důvody a priori technicky být nemohou. Velmi bych prosil, aby v armádě tyto zkoušky byly provedeny. Koneckonců přijímáme ve sněmovně i nový zákon o práci v systémech jakosti v armádě, pokud jde o výrobky, které armáda používá. Myslím si, že nic nestojí v cestě k tomu, aby armáda preventivně technicky takto pracovala již dnes.

Zatím nemám důvod změnit svoji žádost Poslanecké sněmovně, aby nepřijala odpověď pana ministra obrany. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Slovo má pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, na rozdíl od pana poslance Vymětala budu velmi stručný. Odpověď ministra obrany na interpelaci pana poslance byla podle mého přesvědčení přiléhavá, správná a je třeba ji akceptovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Karel Vymětal se ještě hlásí.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dovolím si jednu krátkou poznámku. Nedivím se, že jednotliví ministři - minulí i současní - obrany drží basu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Do rozpravy se dále nikdo nehlásí. Končím rozpravu k tomuto bodu.

Pan poslanec Karel Vymětal navrhl usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra obrany Vladimíra Vetchého na interpelaci poslance Karla Vymětala ve věci zabezpečení letounů a leteckého provozu pro případy havárií.

Pan poslanec Karel Vymětal neprotestuje, to znamená, že jsem pravděpodobně interpretovala správně jeho usnesení. Na žádost z pléna jsem vás všechny odhlásila a žádám vás o novou registraci.

 

O návrhu usnesení, jak jej navrhl pan poslanec Vymětal, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 97, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 97 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 98 vyslovilo 18 a 74 bylo proti. Tím jsme projednali tento bod.

 

Dalším bodem je

 

24.
Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy
/sněmovní tisk 457/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr Karel Březina, kterého prosím, aby se ujal slova. Současně prosím o klid ve sněmovně.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předkládaná verze zákona o informačních systémech veřejné správy je obsažena v komplexních pozměňovacích návrzích příslušných výborů. Vznikla úpravou původní vládní předlohy.

Rád bych v úvodu ocenil efektivní spolupráci poslanců s Úřadem pro státní informační systém a Úřadem vlády při přípravě projednávaného textu, do kterého se podařilo zapracovat rozhodující většinu předložených návrhů poslanců.

Jako pověřený člen vlády konstatuji, že

1. pozměňovací návrh zachoval podstatné rysy zákona, které byly již oceněny při diskusi v prvním čtení zákona v Poslanecké sněmovně;

2. pozměňovací návrh vznikl na bázi účinné komunikace a spolupráce předkladatele, garančního výboru i příslušných podvýborů;

3. předkladatel se s komplexním pozměňovacím návrhem ztotožňuje a souhlasí jako s celkem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím ještě jednou o klid ve sněmovně.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Děkuji. Základní je obsah návrhu zákona, tj. zejména vymezení otevřené soustavy informačních systémů veřejné správy jako postupně vytvářeného systému výměny dat a služeb mezi informačními systémy veřejné správy za splnění určitých právních, technických a organizačních podmínek prostřednictvím referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní. Dále, stanovení práv a povinností orgánů veřejné správy jako správců a provozovatelů informačních systémů a vymezení práv a povinností Úřadu pro veřejné informační systémy jako ústředního správního úřadu pro vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy se v průběhu zapracování připomínek nezměnil(-o?), ale naopak při zpracování připomínek se podařilo výše uvedená ustanovení podstatným způsobem upřesnit a prakticky bylo vyhověno drtivé většině připomínek a námětů poslanců.

Návrh zákona dále vytváří právní předpoklady pro zavedení systému atestací informačních systémů veřejné správy, produktů a připojení k referenčnímu rozhraní informačních systémů. Také v této podstatné části byla zapracována většina připomínek zpřesňujících ustanovení zákona. Podařilo se zapracovat ustanovení zvyšující faktickou proveditelnost zákona a odstranit ustanovení zákona, která by mohla vést k neoprávněným nákladům.

Práva a povinnosti orgánů veřejné správy navržené tímto zákonem přispějí jak v krátkodobé, ale zejména v dlouhodobé perspektivě ke sjednocení prostředí výměny informací, ke zjednodušení způsobu vedení informací a k optimalizaci vynakládaných finančních nákladů pro výstavbu a rozvoj těchto systémů.

Přijetím předloženého návrhu zákona také dojde k faktickému naplnění kompetencí Úřadu pro státní informační systém - v komplexním pozměňovacím návrhu navrhujeme změnu na Úřad pro veřejné informační systémy- který s výjimkou svého zřízení zákonem č. 272/1996 Sb. dosud nemá zákonem stanoveny žádné kompetence.

Za podstatné také považuji to, co zaznělo již na našem prvém setkání nad tímto zákonem při všeobecné rozpravě. Ustanovení zákona by nám měla napomoci při racionálním, koordinovaném a efektivním využití informačních a komunikačních technologií při reformě veřejné správy.

Jsem rád, že řada připomínek směřovala právě tímto směrem, a věřím, že se nám je podařilo rozumně zapracovat do návrhu předkládaného zákona. Přivítal bych také, aby při projednávání tohoto zákona zazněla ve sněmovně taková shoda poslanců jako v případě zákona o elektronickém podpisu.

Vážená sněmovno, žádám o propuštění tohoto zákona do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Březinovi. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP