(11.10 hodin)

(pokračuje K. Vymětal)

K druhému řešení - podle mých informací žádný český civilní přepravce nemá k dispozici technické prostředky pro zvedání letounu.

Na závěr, dámy a pánové, bych chtěl konstatovat, že na mé otázky ve svých odpovědích pan ministr potvrdil, že ministerstvo nehodlá urychleně nakoupit nové pneumatické zvedací vaky pro naše vojenské letectvo. Jsem přesvědčen, že tím není dostatečně zabezpečena bezpečnost a plynulost leteckého provozu na našich vojenských letištích a bezpečnost letců, a v důsledku toho lze tento stav považovat za ohrožení obranyschopnosti státu s možností vzniku značných škod na státním majetku.

Dámy a pánové, jak vidíte, mám zcela odlišný názor, než pan ministr obrany uvedl ve své odpovědi na mou interpelaci, a proto navrhuji Poslanecké sněmovně, aby nepřijala odpověď pana ministra.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vymětalovi a otevírám rozpravu, do které se přihlásil ministr obrany Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Vymětale, k rozšíření odpovědi na vaši interpelaci ve věci zabezpečení letounů a leteckého provozu pro případ havárie letadla mohu uvést následující.

Za prvé. Při letové akci musí být kromě základního letiště, ze kterého létání probíhá, k dispozici i letiště záložní pro případ náhlého zhoršení počasí na letišti základním, nenadálé poruchy technického zázemí tohoto letiště nebo zablokování vzletové a přistávací dráhy např. z důvodu poškození, havárie letounu apod. V těchto případech zbývající letouny, které jsou ve vzduchu, přistávají na letišti záložním. To je odpověď na vaši otázku, zda při rychlém neodklizení havarovaného letadla nedojde k nějakému dalšímu problému.

Za druhé. Při technické poruše, havárii letounu apod. v prvním pořadí dochází k záchraně létajícího personálu a cestujících, ve druhém pořadí pak dochází k uvolnění vzletové a přistávací dráhy a ostatních prostor letiště buď odvlečením letadla bez ohledu na následné poškození - to v případě nevyhnutelnosti -, nebo za pomoci dalších technických prostředků.

Za třetí. A tak, jak jste říkal, pro tyto případy jsou na leteckých základnách během provozu připraveny dvě skupiny pomoci.

První skupina technické pomoci je tvořena technickým personálem inženýrské letecké služby a má za úkol uvolnit vzletovou a přistávací dráhu nebo pojížděcí dráhu při vzniku technické závady nebo při drobném poškození letounu. To znamená umožnit odstranění letounu, který brání provozu např. pro prasklou pneumatiku, nevysunutí podvozku nebo pro jiné technické problémy. Tato skupina - a to jste vzpomínal, že jsem vám odpověděl - je vybavena jak náhradními koly, tak hydraulickými zvedáky, ojátkem(?) pro odtažení letounu a dalším nezbytným nářadím.

Stálá hotovostní skupina, kterou jste vzpomněl, je pak vybavena technickými prostředky pro pomoc při zvláštních případech, které mohou nastat během přistávacího manévru letadla. Činnost skupiny je zabezpečována prostředky, jako například - a ne abyste, vážený pane poslanče, vybíral jednotlivé body z mé odpovědi - hasicím vozem, samozřejmě je tam autojeřáb, samozřejmě je tam sanitní vůz, je tam vlek s technickými pomůckami, jak jste ho vzpomínal, to je všechno podle předpisů, vážený pane poslanče. Ve výbavě autojeřábů jsou mimo jiné i speciální popruhy pro zvedání letecké techniky, které jsou stejně ohleduplné jako vzpomínané zvedací vaky. Jinak bych chtěl říci pro rozšíření, že každý letoun má body, které jsou pevně stanoveny, kde se dají našroubovat úchytky, za které se běžně dá letoun zvednout. Proto je tam také ten autojeřáb. Tyto úchytky jsou u každého letadla na místech, která jsou samozřejmě v příslušné technické dokumentaci, a běžně se takto zvedání letadel v případech, kdy je to nutné, dělá.

Za čtvrté. Jak už jsem řekl, dochází v prvním pořadí k záchraně lidí, což se děje např. proražením krytu kabiny, nebo v případě převrácení letounu nadzvednutím pomocí popruhů a jeřábu apod. Tento postup je volen především z důvodu poskytnutí co nejrychlejší pomoci osádce a vyloučení dalšího ohrožení životů setrváním v ohroženém prostoru. Teprve poté se dle skutečné situace volí postup umožňující odstranění letounu z místa havárie, např. použitím vaků či jiných prostředků. Vaky slouží především k vytvoření potřebného prostoru pro vsunutí např. náhradního podvozku, který umožní odtažení nebo převrácení letounu do normální polohy nebo odstranění závady na jednotlivých systémech.

Za páté. Nafukovací vaky pro zvedání letecké techniky jsou v letectvu AČR dvojího typu - PTP-750 a APTP. Souprava PTP-750 je určena na zvedání letecké techniky o nižší hmotnosti - pro letouny L-29, L-39 - a souprava APTP pro leteckou techniku o vyšší hmotnosti - MIG-21, Su-22 apod. Soupravy jsou rozmístěny na leteckých základnách v Náměšti, Pardubicích, v Čáslavi, v Praze - Kbely, v Letištní správě v Českých Budějovicích.

Za šesté. Výše uvedené nafukovací vaky pro zvedání techniky jsou ruské výroby, jejich technický život je na základě posouzení technického stavu prodlužován. Náhrada stávajících zvedacích nafukovacích vaků se předpokládá po roce 2004. Jejich nákup nelze zabezpečit dříve s ohledem na extrémní nedostatek investičních a provozních prostředků vyčleněných na nákup logistického zabezpečení. Finanční prostředky jsou investovány podle pořadí důležitosti a především do prevence vzniku nehod.

Náhrada a obměna stávajících zvedacích nafukovacích vaků je nutná a bude postupně řešena na všech leteckých základnách. Plánujeme v budoucnu nákup sedmi takových souprav. V prvním pořadí bude zabezpečen nákup zvedacích nafukovacích vaků pro 4. základnu a pro 6. základnu. Podle dostupných informací získaných z prospektů od různých firem se cena jedné soupravy pohybuje od 6 do 13 milionů Kč, v závislosti na složení soupravy. Základní složení soupravy je dáno zvedanou hmotností letounu a požadovanou zvedací výškou.

Samozřejmě se tu naskýtá určitá otázka, proč zrovna v tuto chvíli, kdy se v ČR pohybuje několik zástupců těchto firem, zrovna pan poslanec Vymětal vystupuje s takovouto interpelací. Ano, u nás se také objevili tito zástupci a my jsme s nimi jednali, a proto také se hovořilo o výběrovém řízení.

Za sedmé. Na základě výše uvedeného k vašim otázkám lze říci toto.

K otázce 1, kterou jste dal, je možno říci, že je plánován nákup vozidel, zhruba jednoho kusu za rok, a to prozatím do roku 2006. Jde o rychlý zásahový automobil a letištní požární automobil, v jejichž výbavě se počítá i s novými pneumatickými zvedacími vaky. K tomu proběhla veřejná obchodní soutěž na dodávku těchto vozidel.

K otázce druhé a třetí - dosavadní technické prostředky pro záchranu osádky, cestujících a pro vyproštění letecké techniky jsou dostatečné. Tyto technické prostředky při komplexním použití umožňují poskytnutí pomoci při vzniku zvláštních případů při přistání nebo vzletu.

A konečně k otázce čtvrté - současný stav nelze považovat za ohrožení obranyschopnosti státu, bezpečnosti letového provozu či obsluhy letounů ani zvýšení škod na státním majetku. Náhradu - znovu opakuji - stávajících nafukovacích vaků předpokládáme řešit, jak jsem odpovídal k otázce jedna, po roce 2004. Dříve nelze zabezpečit nákup uvedeného vybavení najednou vzhledem k prostředkům, které jsou vyčleněny na nákup logistického zabezpečení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Vetchému. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Karel Vymětal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP