(9.50 hodin)

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, ona je to svým charakterem spíše jen faktická poznámka, kterou chci reagovat na některá slova poslance Matulky.

Ani mi tak nevadí, že volí slova ostrá nebo ostřejší a nazývá postup navrhovatelů za sprostý a nekorektní, ale myslím si, že je zase právem navrhovatelů - patřím mezi skupinu navrhovatelů - aby se bránili proti takovému nařčení, protože to nařčení podle mého názoru je sprosté a nekorektní. My jsme volili postup správný, postup, který byl a je v souladu s jednacím řádem, postup, který jednací řád dovoluje, a nešlo o žádné politické zneužití.

Pan poslanec Matulka velmi dobře ví - a měli by to vědět i ti, kteří ho poslouchají - že naprosto obdobný návrh novely trestního zákona byl Poslaneckou sněmovnou docela nedávno projednáván, vedla se k němu dlouhá debata obecná v prvním čtení a po této dlouhé a podrobné rozpravě byl návrh zákona tehdy podaný projednáván v ústavně právním výboru. V tomto výboru, kde byl také pan poslanec Matulka přítomen, se opět vedla poměrně podrobná rozprava, byly přijaty pozměňovací návrhy k původnímu návrhu zákona a všechny pozměňovací návrhy přijaté ústavně právním výborem tento tisk a tato osnova obsahují.

Tvrdit, že je tímto postupem jakoby bráněno někomu v diskusi nebo bráněno v pozměňovacích návrzích, podle mne úplně správné není a je třeba to říci. Koneckonců jednací řád neomezuje pana poslance Matulku v tom, aby hlasoval tak, že bude žádat podrobné projednání tohoto návrhu zákona v běžné proceduře, budeme o tom hlasovat zakrátko, zda zvolíme zkrácenou proceduru, či nikoli, a nejde zde o žádné zneužití práva. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Výbornému, s faktickou poznámkou pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Jednak doufám, že má slova byla vyložena tak, že navrhuji samozřejmě podrobné projednání v řádné normální obvyklé proceduře - pokud jsem to takto přesně neřekl, tak to tedy nyní vznáším.

Ale chci zareagovat na kolegu Výborného.

Ano, již jsem to připomenul. To, co je dnes navrženo, není to nic jiného, než co tehdy vzešlo z ústavně právního výboru do druhého čtení při minulém tisku. Byl jsem neúspěšný se svým pozměňovacím návrhem v ústavně právním výboru, shodou okolností vztahujícím se právě k tomu, o čem jsem hovořil ve svém předchozím vystoupení, a víme, jak minulý tisk byl. Bylo první čtení, bylo druhé čtení a jen díky tomu, že pár poslanců se někde zapomnělo na hlasování, pár pravicových poslanců, tak prostě prošel návrh na zamítnutí.

Domnívám se, že navrhnout schválení hned v prvním čtení je cesta, jak si lépe pohlídat účast poslanců a prostě na druhý pokus totéž schválit.

Já bych velmi rád opět vznesl stejné pozměňovací návrhy, které jsem vznesl již jednou, protože už jsme jednou tuto materii projednávali, a prostě tímto nekorektním a skutečně podle mého názoru sprostým postupem je mi v tom bráněno.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Žádné další přihlášky do rozpravy nemám.

Pan poslanec Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych řekl několik málo poznámek k tisku č. 599.

Za prvé: V názvu o uvozovací větě zákona se mluví pouze o změně zákona trestního, tedy zákona č. 140/1961 Sb. Ve skutečnosti jde o změnu a doplnění zákona.

Za druhé: K bodům 1 až 5 lze uvést jen to, že je správné, dokonce velmi správné, aby bylo trestně postihováno podněcování k nenávisti k některé třídě a hlásání třídní zášti, a to jak ze strany kapitalistů vůči dělníkům, tak dělníků vůči kapitalistům. Je to jistě správné, prostě obě dvě možnosti tady jsou, a pokud budeme postihovat i z druhé strany šíření nenávisti - myslím si, že navrhovatel bude se mnou jistě souhlasit, protože jinak by nebylo možné mluvit o rovnosti práv.

Za třetí: V bodě 6 se navrhuje zakotvení nového § 261A), které je v tisku uvedeno.

V důvodové zprávě se uvádí, že dosavadní pojem fašismus není srozumitelný, aby jej bylo možno považovat za srozumitelný a instruktivní příklad. Autoři návrhu místo toho navrhují pojem nacionální socialismus. Já jsem přesvědčen, že to není pravda. K tomu lze uvést, že dosud běžně užívaný pojem fašismus přešel do slovní zásoby všech evropských národů, které s ním přišly do styku v době nacistické okupace - a tady se odkazuji na důvodovou zprávu k bodu 6. Lze se s ním seznámit ve všech aktuálních encyklopediích, např. v německém lexikonu Das Lexikon der Gegenwart - Slovník současnosti, abych uvedl přesný český překlad. Naproti tomu pojmy nacionální socialismus, nacionální socialisté, případně nacionálně socialistický, jsou v tuto chvíli neostré a nemají onen pojem, který se vyvinul. Jsou neurčité a řečeno slovy důvodové zprávy pět desetiletí po skončení války docela nesrozumitelné.

Autoři mají pod pojmem - alespoň v to doufám - nacionální socialismus zřejmě na mysli ideologii NSDAP - Německé socialistické dělnické strany. K tomu je třeba uvést, že v době jak nacistické okupace, tak v současné době se ve spojení NSDAP běžně používalo a používá označení nacismus, nebo také nacista, nacistický. A že variace pojmu NSDAP už dávno vyšly z užívání, a to i podle toho, co tu konstatoval a citoval z německého trestního zákona kolega Máče.

K tomu lze ještě poznamenat, že v současné době v české i světové publicistice se běžně používá pojmu neofašismus a neofašista a neonacismus a neonacista. Německé překlady snad nemusím uvádět.

Čtvrtá poznámka: Pod pojmem genocida použitým ve spojení s přídavným jménem socialistická, komunistická nelze rozumět nic jiného - alespoň v to doufám, že není něco jiného úmyslem předkladatelů, než genocida jako skutková podstata popsaná v § 259 trestního zákona.

Podle důvodové zprávy mají autoři návrhu na mysli holocaust spáchaný v éře nacistického Německa na židovských občanech. I když holocaust, jak známo, byl páchán též na všech slovanských národech, na Cikánech a na jiných národech Evropy.

Komunistickou genocidu nevysvětlují. Ani se nedivím, protože dosud žádný kompetentní orgán mezinárodně právní nepotvrdil a nedokázal, že by v tzv. době nesvobody, jak ji uvádí, komunisté páchali na území Československé republiky genocidu ve smyslu § 259 z pohledu mezinárodního práva.

Za páté musím uvést, že v navrženém § 261A) se používá sousloví zločin nacionálních socialistů nebo komunistů proti lidskosti.

Použitý pojem zločin naznačuje, že autoři návrhu mají na mysli zločiny proti lidskosti podle mezinárodního práva. Ty jsou definovány v Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti vyhlášené pro Českou republiku na území bývalého Československa pod č. 53/1974 Sb., v níž se výslovně odkazuje na statut Norimberského mezinárodního vojenského soudního dvora a na rezoluci Valného shromáždění Organizace spojených národů z 13. 2. 1946 a z 11. 12. 1946. Jde o vyhnání obyvatelstva z půdy způsobené ozbrojeným útokem nebo okupací. Jsou důsledkem apartheidu a zločinu genocidia, tak jak je definován v Úmluvě o zabránění a trestání zločinů genocidy z  r. 1948, která na území bývalého Československa, a tedy pro Českou republiku je platná podle zákona 4/1993 Sb. od r. 1955, kdy vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 32.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP