(15.30 hodin)

(pokračuje Jalůvka)

V pozměňovacím návrhu, který jsem dal pod číslem B3, namísto termínu "regionální program rozvoje" bude "státní regionální program rozvoje", což je v souladu s nově použitou terminologií návrhu zákona. Nicméně chci upozornit, že pokud bude schválen návrh výboru pro evropskou integraci, u tohoto termínu, který je použit v zákoně, dojde ke změně, ale bude to více legislativně technických úprav, které jdou napříč celým zákonem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jalůvkovi. Pan poslanec Vilém Holáň má slovo.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, mám čtyři drobné legislativně technické pozměňovací návrhy.

První je v bodě B10 - paragraf 12 nahradit paragrafem 13.

Druhý: v bodě B11 - paragraf 13 nahradit paragrafem 14.

V bodě B12 paragraf 15 odst. 3 nahradit paragraf 16 odst. 4(???).

A v bodě B13 paragraf 16 odst. 2 nahradit paragrafem 17 odst. 2.

K tomuto návrhu jsem veden touto skutečností: výbor pro evropskou integraci učinil určité pozměňovací návrhy a vztáhl je k vládnímu návrhu a k číslování ve vládnímu návrhu. Poté byl návrh projednáván ve výboru pro veřejnou správu, a protože ten udělal komplexní pozměňovací návrh a vložil tam nový paragraf, číslování paragrafů se posunulo. Tedy toto nové číslování musí být dokonce podle mého názoru odhlasováno napřed, než budeme hlasovat o ostatních paragrafech, aby se mohlo o příslušných pozměňovacích návrzích výboru pro evropskou integraci řádně hlasovat.

Na druhé straně reálně se zdá, že tyto návrhy se stanou nehlasovatelnými pro přijetí jiných návrhů, které pravděpodobně budou přijaty podle toho, jak je navržena procedura.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Holáňovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Zdá se, že tomu tak již opravdu není, rozpravu končím a ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Ano, paní předsedající, velmi krátce.

Paní předsedající, vážené dámy a pánové poslanci, chtěl bych Poslanecké sněmovně z tohoto místa poděkovat za vstřícný přístup při projednávání zákona o podpoře regionálního rozvoje. Tato norma je nezbytná k tomu, abychom se mohli včlenit do systému evropské regionální politiky a mohli po našem přijetí do Evropské unie využívat prostředky ze strukturálních fondů určené pro regiony typu NUTS2. Jsou to regiony, které zaostávají určitým způsobem za průměrnou úrovní rozvoje Evropské unie.

Chtěl bych připomenout, že neexistence tohoto zákona byla svým způsobem kritizována Evropskou komisí na straně jedné, a na straně druhé její zástupci poměrně pečlivě sledovali postup přípravy tohoto zákona a ocenili skutečnost, že návrh zákona je již předložen vládou Parlamentu České republiky.

Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli v součinnosti na jednání s odbornými pracovníky ministerstva, takže komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí je v souladu s návrhem ministerstva.

Ve druhém čtení již nebylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů. S většinou z nich chci souhlasit. Zde bych se chtěl vyjádřit pouze ke dvěma z nich.

Pan poslanec Holáň navrhuje v paragrafu 7 odst. 4 rozšířit výčet příjemců podpory v rámci státních programů regionálního rozvoje o nestátní neziskové organizace. Bude-li tento návrh přijat, doporučuji doplnit o tuto připomínku i odst. 4 v paragrafu 10, protože se jedná o analogii v případě podpory regionálního rozvoje orgány kraje.

Dále bych chtěl nedoporučit úpravu definice pojmu "regionu" uvedenou v paragrafu 2 odst. a), kterou navrhuje pan poslanec Jalůvka, protože tento pojem se vztahuje k paragrafu 4 bod 2, který upravuje kategorizaci a vymezování různých typů podporovaných regionů, nikoliv k vyjmenovaným příjemcům podpory. Totiž pro některé z typů podporovaných regionů je nezastupitelným vymezujícím prostředkem území okresu, za které jsou k dispozici potřebné statistické údaje. Území kraje v řadě případů pro tyto účely je příliš velké a stírají se určité regionální disparity. Koneckonců to všichni víme z našeho kraje. Třeba úplně jinak je okres Bruntál definován oproti pánevním okresům Karviná, případně Ostrava.

Jinak není námitek z naší strany, aby paragraf 3 měl samostatnou odrážku "rozvoj cestovního ruchu". Pak ale by se mělo jednat o odrážku e), nikoliv d), jak navrhuje pan poslanec.

To je vše, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. Ptám se pana zpravodaje, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Prosím tedy, aby navrhl proceduru, jakým způsobem budeme hlasovat.

 

Poslanec František Chobot: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si vám nastínit postup hlasování k tisku č. 470.

Za prvé bychom měli odsouhlasit legislativně technické změny, které byly předřečníky uvedeny.

Za druhé bychom měli o pozměňovacích návrzích hlasovat k usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, které bylo schváleno jako základ jednání ve druhém čtení, a teprve poté hlasovat o ostatních pozměňovacích návrzích s tím, že usnesení výboru pro evropskou integraci, která jsou uvedena pod písm. D, by bylo vhodné hlasovat až jako poslední, protože tyto návrhy byly vzneseny k původnímu tisku, a další pozměňovací návrhy vznesené ve druhém čtení v mnohých případech řeší stejnou problematiku, ale již upřesněnou usnesením výboru pro veřejnou správu.

Poté bychom měli hlasovat o bodech uvedených v tisku č. 470/3 pod písm. A, které jsou uvedeny na straně 2 až 11, a tam bychom mohli hlasovat o tomto usnesení jako o celku.

Za druhé bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Tomáše Kvapila, který je uveden pod písm. C na straně 13. Dále bychom potom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích poslance Viléma Holáně uvedených pod písm. D. Potom o pozměňovacích návrzích poslance Josefa Jalůvky, které jsou pod písm. E, a poté by přišly na řadu návrhy poslance Radko Martínka, které jsou pod písm. F na straně 13 a 14. Poté bychom měli hlasovat o zmíněném usnesení výboru pro evropskou integraci, které jsou uvedeny pod písm. B na straně 11 a 12.

Pořadí těchto hlasování uvedu přímo při hlasování. Tím bychom vyčerpali pozměňovací návrhy a potom bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako o celku. (Ve sněmovně soustavně vyzvání mobilní telefon.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Chobotovi. Myslím, že jeho návrh byl dostatečně jasný.

 

O návrhu, tak jak jej přednesl, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 203, které zahajuji, a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem postupu hlasování.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 203 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 161 poslanců a poslankyň vyslovilo pro 164 a 3 byli proti.

 

Prosím pana zpravodaje, aby přednášel návrhy tak, jak o nich budeme hlasovat, a spolu s panem ministrem se k nim vyjadřoval.

 

Poslanec František Chobot: Můžeme přistoupit k hlasování v pořadí, jak jsem uvedl, to znamená, že nejdřív odsouhlasíme legislativně technické změny pana poslance Jalůvky a pana poslance Holáně. (Stanoviska?) Pana ministra? Souhlasné. Také doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 204 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 204 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 168 pro něj vyslovilo 160 a nikdo nebyl proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP