(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci. Slovo má pan ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tuto skutečnost znám, byla mnohočetněkrát analyzována na Ministerstvu financí. V novele tohoto zákona, která bude pro vládu zpracována k 31. květnu tohoto roku, se se změnou těchto ustanovení nepočítá.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stručná odpověď, která znamená uspokojivý úsměv na tváři pana poslance Šustra.

Jak jsem již avizoval, pan ministr zahraničních věcí je omluven, je na zahraniční pracovní cestě Islandu a Spojených států. V každém případě pan poslanec Exner má možnost položit svou interpelaci. Z důvodu nepřítomnosti pana ministra má ze zákona o jednacím řádu nárok na písemnou odpověď, a to do 30 dnů.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, je to tak. Ve své interpelaci se chci zeptat na postoj Ministerstva zahraničních věcí, ministra zahraničních věcí, k aktuální situaci na území, které je ve shodě s některými označeními označeno jako Kosovo, ačkoliv správný název je Kosovo a Metochie.

Hodnocení událostí je v této záležitosti především za období od podzimu 1998 do skončení bombardování v červnu v roce 1999 velmi rozdílné. Konkrétně naznačuji v názvu své interpelace, že takovými krajními nositeli názorů na to jsou John Shattuck, velvyslanec Spojených států v České republice, který se také svého času angažoval při řešení situace na Balkáně, a Jiří Dienstbier, zpravodaj Organizace spojených národů pro lidská práva, kteří v našem tisku tyto své názory dostatečně podrobně vysvětlili.

Jsem toho názoru, že je správné, aby naši obyvatelé, Poslanecká sněmovna, věděli aktuální názory v této záležitosti ministra zahraničních věcí. Proto ho žádám, aby situace byla vyhodnocena.

Abych poněkud zúžil svůj dotaz, upozorním na dva kontroverzní články v Právu, a sice článek "Kosovo - situace po roce" velvyslance Johna Shattucka, a článek "Kosovo - skutečná situace po roce" pana Jiřího Dienstbiera.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Byl jsem informován o tom, že interpelace pana poslance Pavla Svobody na pana ministra dopravy a spojů Antonína Peltráma byla po dohodě s ním změněna na interpelaci písemnou. Proto je dalším interpelujícím pan poslanec Vilém Holáň, interpelovaným ministrem ministr školství Eduard Zeman, a to ve věci slučování odborných učilišť. Připraví se pan poslanec Zdeněk Kořistka.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážený pane ministře, vážení kolegové a kolegyně, při své poslanecké návštěvě v Hranicích na Moravě jsem zjistil toto:

V Hranicích jsou dvě střední průmyslové školy, jedna lesnická a druhá dřevařsko-chemická, a jedno SOU strojní. Ministerstvo školství se rozhodlo učiliště sloučit s druhou ze jmenovaných průmyslovek na podnět školského úřadu. Argumentem je pokles žáků učiliště a event. částečné využívání tohoto učiliště i pro studenty průmyslové školy. Nebyl však proveden ekonomickým rozbor sloučení. Pokles žáků se ukázal dočasný a obrátil se už ve významný vzestup.

Proti sloučení existují závažné argumenty:

Za prvé: Obě školy jsou od sebe vzdáleny asi 2 kilometry.

Za druhé: Obě mají rozdílná zaměření.

Za třetí: Učiliště velmi dobře hospodaří.

Za čtvrté: Existuje užitečná symbióza místních podnikatelů v oboru se školou.

Za páté: Požadavky na počet absolventů oboru obecně v České republice rostou.

Za šesté: Není dobré přijít o motivaci pedagogického kolektivu spočívající ve vlastním samostatném díle.

Zaměstnanci učiliště se obrátili písemně na ministerstvo školství se žádostí o změnu rozhodnutí, ale neuspěli. Moje žádost spočívá v tom, aby ministerstvo pozastavilo toto rozhodnutí a prošetřilo všechny - dávám důraz na slovo všechny - okolnosti návrhu.

Nyní má otázka: Zda by v tomto i případně jiných případech slučování obecně nemohlo ministerstvo vyčkat už nyní rozhodnutí krajských zastupitelstev a předat jim tuto úlohu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Holáňovi. Slovo má pan ministr Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Děkuji, pane předsedající. Doufám, že i v tomto případě mohu poměrně stručně a krátce pana poslance uspokojit.

V předmětné kauze jsem vydal příkaz pozastavit celou záležitost a obecně jsem rozhodl, že vzhledem k předávání všech středních škol a učilišť krajům nebudeme pokračovat v procesu optimalizace.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je další jasná a stručná odpověď, nicméně v tomto pan poslanec Holáň přece jen položí doplňující otázku.

 

Poslanec Vilém Holáň: Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nebyla to otázka.

Slovo má pan poslanec Zdeněk Kořistka, interpelovaným ministrem je pan ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla ve věci navýšení pracovníků úřadů práce v regionech s vysokou nezaměstnaností. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji. Vážený pane ministře, obracím se na vás s problémem, který nabývá na aktuálnosti.

Nezaměstnanost roste v celé České republice, ale přece jen v některých regionech je již dnes situace velice vážná. Problémem v současnosti nejsou finanční prostředky určené na řešení nezaměstnanosti, ale početní stavy pracovníků úřadu práce.

Z čísel, která mám k dispozici, vyplývá nepříznivý trend. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání na jednoho zprostředkovatele neustále roste. V roce 1996 bylo např. v Ostravě 165 uchazečů o zaměstnání na jednoho pracovníka úřadu a dnes je tato situace daleko horší. tzn. je to 350 uchazečů. Jelikož situace v postižených regionech se bude na trhu práce ještě zhoršovat, je zde předpoklad, že tento trend bude ještě negativnější.

Již dnes se zkracuje doba, po kterou může komunikovat pracovník úřadu práce s uchazečem, a tedy se vlastně snižuje kvalita poskytovaných služeb tohoto úřadu. Zbytečně tak dochází ke konfliktům.

Vážený pane ministře, mám tedy tyto dotazy:

Za prvé: Uvažuje váš resort s navýšením pracovníků úřadu práce v okresech postižených velkou nezaměstnaností?

Za druhé: Pokud ano, o jaké okresy a počty jde.

Věřím, že navýšení pracovníků v těchto úřadech je oprávněné a že i tímto krokem alespoň částečně může stát pomoci lidem, kteří jsou dnes existenčně postiženi a kteří mají nárok na kvalitní službu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci. Slovo má ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla:Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, pan poslanec Kořistka se dotkl problému, který je významný a je znám a je samozřejmě povinností vlády, aby na takovýto problém reagovala.

Vývoj nezaměstnanosti, jakkoli v současné době prokazuje určitá zlepšení a určitá čísla, která lze považovat s velkou opatrností za náznak změny celkového trendu a za určitý náznak postupující restrukturalizace, je přesto vývojem, který není dobrý a je současně provázen i komplikací v regionech, které jsou kromě konjunkturální nezaměstnanosti a kromě běžné míry restrukturalizace ještě postiženy hlubokou restrukturalizací montánních území a území s těžkým průmyslem na území, která budou postupně vykazovat průměrnou hospodářskou strukturu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP