(15.50 hodin)

(pokračuje Filip)

Týká se to nově vložených ustanovení o radách zaměstnanců a s ohledem na navrženou délku funkčního období by bylo dobré, aby bylo možné i z funkce odvolávat. Potom je ale potřeba doplnit v § 25A odst. 11: Pro odvolání člena rady zaměstnanců a zástupce pro oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pro práci se přiměřeně použijí odstavce 1, 2, 3, 5, 6 a 10. Návrh podle odst. 2 musí obsahovat jména těch, jejichž odvolání z funkce se navrhuje. Návrh je pro zaměstnavatele závazný. Člen rady zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je odvolán z funkce, hlasovala-li pro to nadpoloviční většina zaměstnanců, kteří se zúčastnili hlasování. Na hlasování se použije přiměřeně § 25B odst. 1 a 2.

Zdůvodnění je podle mého soudu zcela zřejmé.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji poslanci Filipovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Vilém Holáň a připraví se poslanec Milan Cabrnoch.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, podávám následující pozměňující návrh. V § 73 odst. 2 se v první větě za slova "České národní banky a státních fondů" vkládají slova "Úřadu pro ochranu osobních údajů". Zdůvodnění - přijetím zákona o ochraně osobních údajů ve znění poslaneckého návrhu, který jsme schválili 4. dubna, jsou zaměstnanci Úřadu pro ochranu osobních údajů odměňováni podle právních předpisů upravujících platové poměry zaměstnanců orgánů státní správy. Poslanecká sněmovna zamítla návrh Senátu, aby platové poměry úřadu byly odvozeny jinak. Úřad pro ochranu osobních údajů bude vykonávat odbornou kontrolní a dozorovou činnost, která vyžaduje, aby zaměstnanci úřadu nebyli žádným způsobem propojeni na činnost jiných právnických osob, nesmějí přijímat dary a jiné výhody či nesmějí vykonávat podnikatelskou činnost. Z charakteru činnosti, kterou úřad bude vykonávat, je nezbytné, aby Úřad pro ochranu osobních údajů byl zařazen na seznam orgánů uvedených v § 73 odst. 2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu kolegovi Holáňovi. Hovořit bude pan poslanec Milan Cabrnoch a připraví se pan poslanec Václav Krása.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, přednáším k tisku 484 následující pozměňovací návrhy.

K části 1 k bodu 8 - bod 8 vypustit.

K bodu 11 a 12 komplexní návrh bod 11 a 12 vypustit. V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu bude poté třeba legislativně technicky vypustit radu zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z celého dalšího textu návrhu novely.

K bodu 20 návrhu - bod 20 vypustit.

K bodu 27 - § 52 odst. 2, 4 a 5 vypustit.

K bodu 29 vládního návrhu - bod 29 vypustit.

K bodu 30 - § 60 odst. 2 doplnit na konec odstavce větu: "Zaměstnanec je povinen toto potvrzení předložit dalšímu zaměstnavateli."

K bodu 38 - § 83 A odst. 1 se na konci doplňuje o slova "a doba odpočinku 2,5 hodiny týdně".

K bodu 45 - § 89 odst. 1 se na konci doplňuje věta "Zaměstnanec je povinen poskytnutou přestávku na jídlo a oddech dodržet."

K bodu 52 - § 95 odst. 2 zní "Zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout rozsah pracovní pohotovosti. V rámci dohodnuté pracovní pohotovosti může zaměstnavatel zaměstnanci pracovní pohotovost nařídit..

K bodu 96 - § 96 odst. 2 za slova "8 hodin týdně" se přidává text "toto ustanovení se nepoužije, pokud se jedná o nezbytné zajištění nepřetržité dostupnosti zdravotní péče".

K bodu 74 - § 111 odst. 3 první věta zní: "Mzda za nezkrácený pracovní úvazek nesmí být nižší než minimální mzda."

K bodu 91 - bod 91 se vypouští.

K bodu 104 - § 250 zní: "Před přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli jsou dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel povinni informovat zaměstnance, kteří budou převodem přímo dotčeni, a projednat s nimi za účelem dosažení shody datum nebo navrhované datum převodu, právní, ekonomické a sociální důsledky převodu a připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům..

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Cabrnochovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Václav Krása a připraví se pan kolega Josef Jalůvka.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si přednést sérii pozměňovacích návrhů k předloženému návrhu novely zákoníku práce.

První pozměňovací návrh je k bodu 6 návrhu vlády. V ustanovení § 18 odst. 2 vypustit písm. a) a nahradit je zněním "o ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele, důsledcích jeho činnosti na životní prostředí a jeho ekologických opatřeních".

V § 18 odst. 2 písm. c) za slova "v pracovněprávních vztazích" vypustit slovo "zamýšlených".

V § 18 odst. 2 vypustit písm. g), nově navrhované písm. a) označit jako g).

Druhý pozměňovací návrh se vztahuje k bodu 8 návrhu vlády. § 18B odst. 3 písm. a) vypustit slova "současný a budoucí vývoj činnosti a".

Třetí pozměňovací návrh se vztahuje k bodu 11 návrhu vlády. § 24 odst. 1 za slovem "zaměstnanci" vypustit slova "zaměstnavatele, u něhož nepůsobí odborová organizace".

Čtvrtý pozměňovací návrh se vztahuje k bodu 13 návrhu vlády. V § 25C odst. 2 vypustit první a druhou větu. V § 25C odst. 5 vypustit druhou větu.

Pátý pozměňovací návrh - vložit nový bod 16A tohoto znění: V ustanovení § 29 odst. 2 za stávajícím textem doplnit tuto novou větu "V pracovní smlouvě lze písemně dohodnout, že zaměstnanec nesmí po ustanovenou dobu, nejdéle však jeden rok po skončení pracovního poměru, vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele, a to za podmínek, za nichž to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat. Za porušení takového závazku může být sjednána přiměřená smluvní pokuta. Konkurenční doložka odporující uvedeným podmínkám je neplatná."

Šestý pozměňovací návrh - vložit nový bod 16B tohoto znění: V ustanovení § 29 doplnit nový odstavec 3 tohoto znění: "Zaměstnavatel může sjednat s vedoucím zaměstnancem, u něhož se pracovní poměr zakládá jmenováním nebo volbou, právo na odchodné pro případ, že vedoucí zaměstnanec bude z funkce odvolán před skončením svého funkčního období, je-li zároveň sjednána konkurenční doložka. Ujednání o odchodném odporující uvedeným podmínkám je neplatné."

Sedmý pozměňovací návrh se vztahuje k bodu 17 návrhu vlády. Nově navrhované ustanovení § 30 vypustit a ponechat v platnosti dosavadní ustanovení § 30.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP