(18.50 hodin)

(pokračuje Langer)

Dalším bodem je

 

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 585/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Stanislav Gross.

Chci jen upozornit, že se jedná maximálně o jednání zhruba do 19.10 hodin, více ne. Upozorňuji všechny rozčilené poslankyně a poslance, že odhaduji délku jednání maximálně do 19.10 hodin. Slovo má pan ministr vnitra.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Pane místopředsedo, jak víte, že nebudu hovořit déle? Ale nevadí, nebudu.

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené shluky, vážené kolegyně a kolegové, usnesení vlády České republiky č. 282 ze dne 15. 3. 2000 schválilo návrh novely zákona o volbách do Parlamentu. Účelem předkládané novely zákona je zpřesnění úpravy volebního procesu, což odstraní určité problémy, které se při aplikaci zákona při volbách v roce 1996 a v roce 1998 projevily.

Jak jsem již uvedl v minulém bodě při projednávání tisku č. 584, vláda považuje za účelné, aby na základě analýz a vyhodnocení poznatků z praxe došlo ke sjednocení dosud roztříštěné úpravy voleb do zákonodárných sborů a orgánů územní samosprávy v těch částech, kde jsou instituty pro všechny druhy voleb společné, se zachováním specifik jednotlivých volebních systémů.

(Hluk v sále.) Já jsem odolný, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře, přesto bych požádal o větší klid v jednacím sále.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Zároveň vláda chce v souvislosti s předkládanou novelou zákona řešit i otázky, které přiblíží Českou republiku v úpravě tohoto zákona ke státům s tradiční demokracií.

Pokud jde o organizačně technické otázky, navrhuje se novelizací v podstatě ve stejném rozsahu jako u předcházejícího zákona a zákona o volbách do krajů zvolit obdobné procesy a obdobné instituce, se kterými se již sněmovna seznámila v rámci předchozího bodu a v rámci zákona, který byl sněmovnou schválen 9. března 2000. Navrhuje se tedy takový systém, který konání voleb organizačně zjednoduší při zachování důsledné kontroly a možnosti nápravy možných pochybení cestou soudů.

Zásadní úpravou je návrh umožnit hlasování státním občanům České republiky, kteří se v době konání voleb zdržují v cizině. Jde jak o občany, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, ale v době voleb jsou ať již z důvodu zahraniční cesty, nebo turistiky mimo území republiky, tak o občany ČR, kteří trvalý pobyt na území České republiky nemají. Občané ČR s trvalým pobytem v zahraničí se budou zapisovat do zvláštních seznamů vedených na zastupitelských úřadech a občané ČR, kteří budou v zahraničí z důvodu služební cesty nebo dovolené, si vyřídí v místě trvalého pobytu voličský průkaz, kterým se prokáží u zastupitelského úřadu. Volič, který trvale žije v zahraničí a v době voleb se zdržuje na území České republiky nebo jiného státu, by pak mohl hlasovat na základě voličského průkazu, který mu vydá příslušný zastupitelský úřad.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře. Opravdu bych chtěl poprosit všechny kolegy, jestli by se mohli zklidnit. V takové atmosféře se nedá projednávat zákon.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Děkuji, pane místopředsedo. Zavedení této úpravy mělo dopad i na další ustanovení. Například bylo třeba vytvořit zvláštní volební okrsky u zastupitelských úřadů, určit režim vydávání voličských průkazů, zavedení zvláštních seznamů voličů u zastupitelských úřadů, určit volební kraj v případě voleb do Poslanecké sněmovny a podřadit zvláštní volební okrsky v zahraničí pod volební obvody v případě voleb do Senátu Parlamentu ČR.

Další takovou hlavní změnou je to, co se týká úpravy volebního systému poměrného zastoupení, pokud jde o volby do Poslanecké sněmovny, a to takovým způsobem nebo směrem, který by usnadnil vznik funkční většinové vlády. Z toho důvodu se vytváří a navrhuje vytvoření 35 volebních obvodů, resp. volebních krajů a navrhuje se také to, aby se mandáty rozdělovaly v rámci jednoho skrutinia za využití modifikovaného D´Hondtova modifikovaného dělitele. V důsledku zvýšení počtu volebních krajů se zároveň adekvátně snižuje výše kauce skládaná kandidujícím subjektem.

Navrhovaná právní úprava si též vyžádá souběžně novelizaci některých souvisejících právních předpisů, kterými jsou občanský soudní řád v otázce speciální právní úpravy soudního řízení ve věcech volební problematiky, a dále jde o zákon č. 2/69 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, rozšiřující taxativně výčet působnosti Ministerstva zahraničních věcí, které organizačně a technicky by mělo zajišťovat volby do Parlamentu ČR v zahraničí.

Stejně jako u minulého bodu, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, doporučuji, abyste tento návrh zákona postoupili k dalšímu projednávání jak ve výborech, tak ve sněmovně v rámci druhého čtení. Děkuji vám všem za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkujeme, pane ministře. Nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení poslance Zdeňka Koudelku.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, po velmi rozsáhlém a strhujícím vystoupení zástupce navrhovatele se omezím na zpravodajskou zprávu poněkud stručnější.

Novela, která je svým způsobem rozsáhlou novelou volebního zákona do Parlamentu ČR, v sobě zahrnuje dvě skupiny problémů. Jednak jsou to problémy, které bych nazval spíše technickými záležitostmi, které bych nazval spíše úprava volebního dne nebo úprava volebních orgánů, a to tak, aby tyto věci byly sjednoceny s již schváleným zákonem o volbách do zastupitelstev krajů a koneckonců i s úpravou, která se navrhuje v zákoně o volbách komunálních.

Dále jsou to problémy věcné, kdy jednoznačně tento volební zákon směřuje k tomu, aby volby do Poslanecké sněmovny vytvořily systém vedoucí k tomu, že ve sněmovně bude vytvořena jasná vládní většina. Proto je navrhován větší počet volebních obvodů, proto je navrhován nový systém volebního dělitele. Mimo tyto oblasti je pak významná změna v tom, že je umožněno volit našim občanům v zahraničí, a to jak do sněmovny, tak do Senátu.

Chci jen podotknout, že právě proto, že tato novela ve svých technických částech slaďuje systém voleb do Parlamentu s volbami do krajů, domnívám se, že je nanejvýš správné, aby tato novela byla účinná a platná již při vyhlášení voleb prezidentem, tedy o prázdninách t. r. Jinak by se totiž mohlo stát, že zatímco volby do parlamentu(sněmovny???) budou vyhlášeny na neděli, volby do Senátu budou podle stávající úpravy vyhlášeny na sobotu a pátek.

Proto si dovoluji navrhnout - zatím to zmiňuji jako návrh, pak to budu opakovat v rozpravě - aby byla zkrácena lhůta pro projednání ve výborech o 20 dnů tak, aby schválení tohoto zákona v Parlamentu i s podpisem prezidenta mohlo být realizováno nejpozději v červenci t. r. Děkuji za pozornost a okamžitě se hlásím do rozpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a uděluji vám slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP