(18.40 hodin)

(pokračuje Gross)

Ale o tom může být vedena skutečně diskuse v rámci výborů.

Co se týče připomínek paní kolegyně Rujbrové, to, že byl návrh předložen na poslední chvíli - já se přiznám, že to také nevidím rád, protože sám jako řada z vás jsem se občas dostával do situace, že návrh předložený na poslední chvíli není možno důkladně prostudovat, nicméně zákonné lhůty dodrženy byly a v tomto směru nelze vyčítat nic kromě toho, že pokud předkladatelé mají možnost předkládat zákon dříve, bylo by to tak nepochybně správné.

Co se týče pochybností paní kolegyně Rujbrové o sjednocování jednotlivých volebních zákonů a prvků v nich obsažených, tak k tomu bylo připomenuto, že se nesjednocuje postavení nezávislých kandidátů, nesjednocuje se pohled na tzv. preferenční hlasy.

Chtěl bych zde odkázat na důvodovou zprávu, kde se taktéž uvádí, že sjednocovat, alespoň podle názoru předkladatele, lze to, co nezasahuje do určitých specifických rysů jednotlivých druhů voleb. Názor předkladatele je, že právě tyto skutečnosti, na které upozornila paní kolegyně Rujbrová, spadají do specifických znaků nebo rysů rozdílu mezi volbami do obecních zastupitelstev a voleb do krajů. Nicméně i to může být podrobeno určité diskusi a charakter zákona nebude významně postižen, pokud i zde dojde k určitým posunům.

Co se týče další námitky, že směřuje tento zákon pouze k omezení kontroly politických subjektů, správnosti dat - tady bych chtěl připomenout, že u vstupů do zpracovávání se zachovává plná kontrola politických subjektů, ty mají možnost kontrolovat vstupní data a nově se zavádí i možnost elektronické kontroly a zůstává zachována i kontrola v písemné podobě, tj. vstupních dat na různých stupních zpracování, takže si myslím, že námitka v tom směru, že se tu omezuje možnost kontroly, rozhodně nemůže být na místě.

Další námitka, která byla směřována na omezení komunikace - jestli jsem to dobře pochopil - v příštích zastupitelstvech zvolených podle tohoto zákona tím, že se uplatňuje jiný způsob výpočtu mandátu. Já si myslím, že je to věc, která je spíše v poloze určité politické diskuse. Tento návrh zákona může být interpretován přesně opačně, to je tak, že lidé, kteří jdou k volbám do městských a obecních zastupitelstev, chtějí, aby zastupitelstva byla zvolena tak, že budou schopna vytvořit vedení obce, které bude schopno spravovat věci, které jsou mu zákonem svěřeny ke spravování, a spíše se setkám, alespoň já, občas s tím, že lidé nechápou, jak to, že v komunálních volbách může mít někdo velké množství hlasů, může zvítězit a nakonec nemá možnost, nemá sílu vést radnici.

Takže rozhodně si myslím, že k protiargumentu paní kolegyně Rujbrové by se dal postavit tento argument, a je to spíše otázka určité politické úvahy.

To, o čem hovořil pan kolega Kvapil ve vztahu k volebním obvodům - myslím si, že tu o tom dost podrobně hovořil pan kolega Martínek a některé věci bych asi opakoval. Pouze bych i zde chtěl uvést, že debata na téma posunu z možnosti utvářet volební obvody do zákonné povinnosti je legitimní, a nechť na výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se vede opět tento prvek. Pokud by zde došlo k nějaké změně, není něco, co by předkladatele vedlo k pozici vůči tomuto zákonu, že tento zákon v takové upravené podobě by byl nepřijatelný.

Co se týče poslední připomínky pana kolegy Kvapila k rozdělování mandátu, i on sám podotkl, že je to politický problém. Já jsem na to reagoval k připomínce paní kolegyně Rujbrové, asi bych se v tuto chvíli opakoval, takže doufám, že jsem se zmínil ne-li o všech, tak alespoň o většině připomínek, které v rámci prvního čtení zazněly.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Budu sledovat jako předsedající četnost potlesku poslaneckého klubu ČSSD vůči svému ministru vnitra.

Prosím.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, byl jsem vyzván panem předsedajícím, aby mé závěrečné vystoupení bylo krátké. Takže dovolte jen za prvé ocitování usnesení výboru, jehož všichni vystupující jsou členy, ze 3. února roku 2000. Žádá ministra vnitra, aby podal návrh na sladění volebních zákonů s důrazem na upřesnění vzniku a zániku práv a povinností volených vyplývajících z mandátu, nicméně úpravu žádal náš výbor a já děkuji Ministerstvu vnitra. Tolik k důvodu.

Z hlediska přepočtu mandátu si myslím, že než vést polemiku je daleko lepší seznámit se s konkrétními výsledky.

Vážené dámy, vážení pánové, v obecné rozpravě vystoupili tři diskutující, dvakrát bylo navrženo zamítnutí, pan poslanec Kvapil navrhl zamítnutí, pokud neprojde, tak vrácení k přepracování.

Vážený pane předsedající, tím bych ukončil své slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nejprve tedy rozhodneme o návrhu vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování. Prosím všechny, kteří se hodlají zúčastnit nadcházejícího hlasování, aby…

 

Poslanec Miroslav Beneš: Omlouvám se, že vás opravuji, pane předsedající, ale byl to návrh na zamítnutí, a neprojde-li, tak vrácení k přepracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já jsem tomu rozuměl tak, že pan poslanec Kapoun(?) navrhoval vrácení k přepracování. A paní poslankyně Rujbrová navrhovala zamítnutí. Takže dva samostatné návrhy.

Odhlašuji vás, prosím, abyste se opětovně zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 78. Kdo je pro to, předložený návrh vrátit k dopracování? Kdo je proti?

Z přítomných 168 bylo 57 pro, 107. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom měli rozhodnout o návrhu na zamítnutí.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 79. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 55, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Rozhodneme o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 80. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 163, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. (Poznámky z pléna.)

Omlouvám se, prosím pana zpravodaje, aby mně opravdu sděloval všechny návrhy k hlasování.

 

Pan poslanec Radko Martínek navrhoval prodloužit lhůtu k projednání o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 81. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 155, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Vážené kolegyně a kolegové, máme před sebou poslední dva návrhy v prvním čtení, které jsme měli projednat. Avizuji, že budu chtít, abychom projednali tyto dva návrhy, a teprve po projednání těchto dvou návrhů ukončili dnešní jednání Poslanecké sněmovny.

Buďme tedy efektivní, pane premiére, neprojednáváme po 19. hodině dále návrhy mezinárodních smluv a písemné interpelace.

Nebude se po 19. hodině hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP