(18.30 hodin)

(pokračuje Kvapil)

V tom případě je nutné přečíst důvodovou zprávu k bodu 86, kterou si dovoluji tedy ocitovat. Navrhuje se změna úpravy přidělování mandátů, tj. změna volebního dělitele v poměrném systému rozdělování mandátů. K tomu se navrhuje použít upravený D’Hondtův systém. Hlasy získané pro jednotlivé kandidátní listiny se dělí nejprve číslem 1,42 a pak od čísla 2 počínaje řadou po sobě jdoucích celých čísel - a teď prosím o vaši pozornost, následuje věta - tj. zejména při menších volebních obvodech podstatně výhodnější pro volební strany s nejvyšším počtem získaných hlasů.

Mám pochybnosti, zda zpravodaj skutečně si ty přepočty dělal. Mám také pochybnosti v tom případě, zda vláda ví, co navrhuje, protože takovýto systém bezesporu povede k ještě většímu rozladění veřejnosti a k menšímu zájmu občanů o správu veřejných věcí. Domnívám se, že to jsou důvody závažné. Čas nás rozhodně nehoní, aby tento zákon byl přijat, protože další volby do obecních zastupitelstev budou v roce 2002. Proto navrhuji, aby tento zákon byl vrácen předkladateli k přepracování.

Děkuji. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má kolega Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážení ministři, vážené kolegyně a kolegové, jak už tady bylo mými předřečníky řečeno, zákon o volbách do obecních zastupitelstev reaguje jednak na projednávání celé záležitosti u nás ve výboru, jednak samozřejmě na praktickou potřebu sladit jednotlivé volební systémy tak, aby po technické stránce tyto volby probíhaly stejně.

Vzhledem k tomu, že jsme přijali zákon o krajích, který po technické stránce zcela zásadním způsobem mění průběh a vyhodnocování voleb s tím, že reaguje na určitý vývoj, tak jak jsem to již zdůvodňoval při krajském zákoně, tzn., že reaguje na to, že většina dat probíhá po počítačových sítích a z tohoto hlediska je třeba přizpůsobit celé záležitosti i určitý systém kontroly. Myslím si, že už v krajských volbách, respektive při tom, když jsme projednávali tento zákon, bylo několikrát vysvětlováno, že politické strany mají při tom novém systému mnohem lepší přístup k informacím, rychlejší přístup k informacím a mají také rozšířenou možnost, aby mohly event. podat odvolání, a rozhodovat v tomto případě bude nezávislý orgán, a to je soud. A já jsem přesvědčen, že v tomto smyslu tento posun je zcela evidentní a správný, protože ve všech těchto věcech by vždycky měl rozhodovat soud, a to nejenom pokud se týká voleb, ale i v jiných záležitostech, je to otázka základních principů demokratického státu.

Nemyslím si, že v tomto případě, tak jak tady říkala kolegyně Rujbrová, že je nějaký problém i faktický, protože okrskové komise, ve kterých se vypočítávají a vlastně shromažďují lístky, sčítá se, kdo kolik dostal, tak hrají v obcích a městě podstatnou roli a ten proces dalšího posunu je mnohem kratší než ve volbách jiných. Tudíž se domnívám, že zde v tomto případě ani fakticky nedojde k nějaké výrazné změně.

Na druhé straně je pravdou, že tento zákon přináší ještě další věci, mj. také, že se bude hlasovat v jednom dni. Na tuto věc bych si dovolil upozornit velmi výrazně, protože s tím, jak přijmeme novelu zákona o krajích a předpokládám i do Senátu, to znamená, že by se mělo volit v jednom dni, potom by bylo nelogické, aby volby do obecních zastupitelstev probíhaly ve dnech dvou. Z tohoto hlediska je samozřejmé tu novelu učinit, nebo respektive nový zákon učinit co nejdříve.

Bylo tady také řečeno o některých dalších věcech, které tento zákon obsahuje. Já bych se soustředil v podstatě na dvě věci, které budou, jak už to vyplývá i z projednávání tohoto tisku, určitým způsobem diskutabilní, a je třeba o nich jednat. První věc jsou volební obvody. Volební obvody zcela určitě jsou významným způsobem, jak řešit problém integrace obcí do budoucna. To znamená, abychom zajistili to, co slibujeme v reformě veřejné správy, že obce i jejich části budou mít nebo bude možné míti určité zastupitelstvo, neztratí svoji integritu. Na druhé straně je samozřejmě otázkou, jak to tady naznačil kolega Kvapil, zda tyto volební obvody by měly být stanoveny povinně a nota bene zda je správné stanovit zrovna konkrétní číslo, kdy tyto volební obvody mohou být. Já se domnívám, že totiž je docela možné, že obec, která bude mít například 11 zastupitelů, tak se bude skládat ze tří obcí a bude tam příznivé, aby poměrný systém byl jakýmsi způsobem zajištěn. Na druhé straně zase si nedovedu upřímně řečeno příliš představit, že by tento systém povinných volebních obvodů měl být třeba u středně velkého města, které ani historicky se nečlení na některé dílčí obvody. To znamená - považuji tady tuto věc zcela určitě za věc, kterou je třeba pečlivě prodiskutovat, pečlivě ji zvážit a nalézt příslušná pozitivní řešení.

Druhým problémem, který tady byl řečen, je systém vypočítávání hlasů. Určitě mi dáte za pravdu, že občanům se poměrně těžce vysvětluje a v podstatě je nevysvětlitelné, jak je možné, že podle současného zákona, když jsou určité volební výsledky, že se do zastupitelstva dostane člověk v případě dejme tomu města velikosti Moravské Třebové, kde jsem dělal starostu, to znamená do dvanácti tisíc obyvatel, kde jeden zastupitel získal 300 hlasů a do zastupitelstva se dostal, zatímco jiný, který dostal 1 500 nebo i více hlasů, se do zastupitelstva nedostal. To je samozřejmě velký problém a je potřeba zcela seriózně se touto záležitostí zabývat.

Na druhé straně si myslím, že je třeba opravdu tuto věc brát velmi pečlivě, protože my máme i obce od maličkých obcí až po velké obce. Dejme tomu, vezmeme-li i hlavní město Prahu, protože hl. m. Praha, jak si jistě vzpomínáte, bude hlasovat podle tohoto zákona, nebo bude volit podle tohoto zákona, je obec o více jak milionu občanů.

Takže já jsem přesvědčen o tom, že tento zákon má zcela jistě celou řadu pozitivních rysů. Na druhé straně je řada věci, které je potřeba pečlivě projednat, a v tomto smyslu souhlasím s těmi, kteří tvrdí, že nás zase ten čas tak netlačí. Proto se domnívám, že by bylo dobré, abychom mohli seriózně projednat ten zákon, aby se prodloužilo jeho projednávání o 20 dnů, a to si také dovoluji navrhnout.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nevidím a obecnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda má v úmyslu vystoupit se závěrečným slovem. Je tomu tak.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já budu reagovat doufám na většinu podnětů, které zde zazněly. Co se týče první připomínky pana zpravodaje poslance Beneše, která směřovala pouze vlastně k nové úloze okresních úřadů v rámci změn, které se navrhují v tomto zákoně. Myslím si, že to je tematika otevřená, která může být diskutována, případně i řešena, bude-li k tomu politická vůle, při jednáních ve výborech.

Chtěl bych pouze upozornit, že v § 17 v rámci této novely se taxativně vymezuje působnost okresních úřadů. Nemyslím si, že pokud by tento zákon byl schválen v této podobě, že by okresní úřady, byť několik měsíců před ukončením své činnosti, nebyly schopny tyto úlohy zvládat, pokud bude zvládnuta celá reforma a pokud bude zvládnut plynulý přechod okresních úřadů na ostatní orgány.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP