(18.20 hodin)

(pokračuje Beneš)

Necelé dva měsíce po konání komunálních voleb. Myslím si, že budeme muset najít jiné cesty než přes okresní úřady. O právu volit pro občany jiných států už pan ministr hovořil. Upozorňuji, že se to týká států, se kterými má Česká republika uzavřenu patřičnou smlouvu, a občanů, kteří na území obce mají trvalý pobyt.

Jedna věc, která jistě bude předmětem politických diskusí, je návrh změny výpočtu přidělování mandátů. Je to změna z dnes známého mechanismu Saint Lague na upraveného d´Hondta, dnes již také známého ze zákona o volbách do krajských zastupitelstev. Jenom upozorňuji, že často se používá argumentace, že změna ze Saint Lague na d´Hondta nebo na upraveného d´Hondta znamená zvýhodnění silných oproti slabým. Ti, kteří se někdy touto matematikou zabývali, ti, kteří si někdy výpočty dělali a sledovali, jak se přidělují mandáty, mi dají za pravdu, že je to postavení silných a slabých na stejnou roveň, to znamená na získání jednoho mandátu je zapotřebí zhruba stejného počtu hlasů.

Registrace kandidátních listin - pro ty z vás, kteří jste pozorněji četli návrh zákona - se provádí u registračního úřadu. Není to žádná nová instituce, je to pověřený obecní úřad nebo obecní úřad, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory. V této souvislosti chci upozornit na jeden problém, a to je rozhodnutí o odvolání, které musí proběhnout v případě sporu u soudu do dvaceti dnů přede dnem voleb, ale termín na tisk kandidátních listin si myslím, že by mohl být poněkud krátký, takže o tom budeme také hovořit.

Zavádí se sankce za zveřejnění předvolebních průzkumů. Upravuje se mechanismus vypsání nových voleb, poklesne-li počet členů zastupitelstva o více než jednu polovinu, což je posun, neboť dnes platí o více než jednu třetinu, a je tam jedno upřesnění u pětičlenných zastupitelstev, kde se navrhuje, aby zastupitelstvo mohlo pracovat i ve čtyřech členech. Je to reakce na život v malých obcích.

Nyní na závěr si dovolím pouze doporučit, aby návrh zákona byl postoupen do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu, do které mám zatím dvě písemné přihlášky, a to paní poslankyně Zuzky Rujbrové a pana poslance Tomáše Kvapila. Slovo má paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové. Vláda v tisku 584 nám předložila novelu zákona 152/1994 Sb. a učinila tak, jak je v poslední době bohužel spíše pravidlem, opět v poslední den lhůty umožňující ještě zařazení na schůzi sněmovny a naopak neumožňující dostatečnou přípravu. Nemyslím si, že zrovna v tomto případě byl nějaký důvod ke spěchu, zvlášť když až na mimořádné volby v některých obcích se - pokud vím - volby do obecních zastupitelstev v tomto ani v příštím roce konat nebudou.

Co tedy je důvodem, zvlášť když v důvodové zprávě se dočítáme, že se připravuje velký volební kodex, který nám zřejmě bude v nějaké bližší či delší době předložen? Důvodová zpráva jako hlavní důvod této novely - a mluvili o tom i pan předkladatel, i pan zpravodaj - operuje s potřebou sjednocení volebních zákonů. Ráda bych se zde zeptala, zda skutečně tyto novely - a vím, že jsme už přijali zákon o volbách do zastupitelstev krajů - představují toto sjednocení a zda ho představují ve všem, anebo jen v něčem. Pokud vím, nedochází ke sjednocení navrhované úpravy s již přijatým zákonem o volbách do krajů, např. pokud jde o postavení nezávislých kandidátů na kandidátkách, a jsem tomu ráda. Nedochází ke sjednocení - a opět pouze jako příklad - v postavení jednotlivých osobností na kandidátkách, pokud jde o potřebné procento preferenčních hlasů na přednostní umístění na kandidátkách. Také si myslím, že je to dobře.

Takže v čem se sjednocujeme? Sjednocujeme se zejména v tom, že omezíme účast politických subjektů při kontrole voleb, to už zde bylo řečeno, a nejsem si zcela jista, zda právě v tomto jdeme v duchu evropské legislativy, jak závěr důvodové zprávy uvádí. Sjednocujeme se také v tom, že v rámci aplikací prvků většinového systému omezíme samosprávné rozhodování občanů v obcích, tedy tam, kde spolu - a mluvím zejména o malých obcích - jednotlivé politické subjekty i nezávislí kandidáti komunikovat umějí. Domnívám se, že v tomto případě bychom se spíše měli od komunálních politiků učit, než jim rýsovat podobnou cestu, jaká čeká Poslaneckou sněmovnu, případně Senát, pokud bude přijat i další zákon, který je avizován, nebo který bude následovat.

Za daných okolností, podle mého názoru, není v této chvíli důvod k novelizaci zákona o volbách do zastupitelstev obcí, přinejmenším není důvod v té podobě, která byla předložena. Poukazuji i na kritiku ze strany pana zpravodaje, pokud jde o postavení okresních úřadů v tomto zákoně, a navrhuji, aby tento zákon byl zamítnut.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Slovo má pan poslanec Tomáš Kvapil, připraví se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi pár slov k předloženému návrhu zákona, který má novelizovat volby do obecních zastupitelstev. Chtěl bych říci, že tento zákon, tak jak zde již řekl pan ministr, má některé technické prvky, které sladí volby do obecních zastupitelstev se zákonem o volbách do krajů, což samozřejmě je bezesporu pozitivní.

Nicméně to, co zde pan ministr opomněl více vysvětlit a blíže se k tomu vyjádřit, a dělal to za něho částečně zpravodaj, považuji za klíčové body, o které vlastně v tomto návrhu zákona jde. Jsou to tyto dvě záležitosti.

Je to nejprve to, že obce, ve kterých se volí více než 15 členů zastupitelstva, se musí povinně rozdělit na volební obvody. Pan zpravodaj řekl, že už v podstatě v novém zákoně o obcích byl ustaven princip tzv. osadních výborů, a pouze řekl, že by bylo dobré sladit tyto volební obvody a osadní výbory. Rád bych řekl, že jsou to dvě naprosto nesouměřitelné věci a jsou zde míchána jablka a hrušky. Tyto volební obvody mají smysl a pouze se ustavují pro volební akt a v podstatě ihned po něm zanikají. Osadní výbory se zřizují v obcích z vůle zastupitelstva, nikoli z vůle zákona. Kdežto rozdělení na volební obvody, ve kterých se volí 5 až 15 členů zastupitelstva, je podle vládního návrhu povinné.

A pak se jedná o rozdělení mandátů. Proti dnešnímu systému se navrhuje upravená d´Hondtova metoda, to znamená první dělitel počtu získaných hlasů, číslo 1,42, a pak všechna celá čísla. Pan zpravodaj zde řekl, že tento systém dá do rovnováhy malé a velké.

***

 
Přihlásit/registrovat se do ISP