(18.10 hodin)

(pokračuje Gross)

Zkušenosti z těchto voleb přinesly poznatek, že je zapotřebí, aby došlo k novelizaci tohoto zákona. Zároveň bylo využito v rámci tohoto návrhu, aby při této novelizaci došlo i k úpravě, která přivodí soulad se směrnicemi Rady Evropské unie číslo 94/80 EC o aktivním a pasivním právu občanů unie v komunálních volbách, kteří sídlí v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky.

Předkládaná právní úprava stejně jako úprava voleb do zastupitelstev krajů a voleb do Parlamentu ČR je dalším krokem ke sjednocování některých obecných ustanovení týkajících se volebního procesu.

Z hlediska systému organizačně technického zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí je navrhována obdobná úprava jako u voleb do krajských zastupitelstev. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů byl v Poslanecké sněmovně projednán a schválen 9. března 2000, tudíž s těmito principy je sněmovna poměrně dobře seznámena. V těchto dnech se zákon projednává v Senátu Parlamentu ČR.

Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s určitými odlišnostmi, které jsou v tomto návrhu uvedeny oproti stávajícímu stavu.

Za prvé se jedná o to, že organizační zajištění voleb by mělo podle tohoto zákona být výkonem státní správy a bude zabezpečováno odborným aparátem státní správy. K tomu, aby státní správa byla schopna tento úkol zvládnout, je připraveno příslušné proškolení a příprava státních zaměstnanců, kteří by měli zajišťovat realizaci tohoto zákona.

Za druhé, z volebních orgánů se navrhuje zachovat pouze okrskové volební komise, kde budou mít své zástupce kandidující politické subjekty a kde zároveň dochází k prvotnímu sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. Tím bude zajištěna kontrola volebního procesu na nejnižším stupni a zjištěné výsledky budou následně zpracovány s pomocí výpočetní techniky. Zpracování zabezpečí Český statistický úřad, který bude zpětně informovat kandidující subjekty tak, aby si mohly ověřit správnost vložených vstupních údajů. Na centrální úrovni bude působit státní volební komise, uvedená podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů, která bude koordinovat a dozorovat organizačně technickou stránku celého volebního procesu.

Za zásadní je též nutno označit návrh na konání voleb pouze v jednom dni, a to shodně s úpravou voleb do zastupitelstev krajů, v den pracovního klidu před pracovním dnem.

Za další změnu lze označit i rozdíl od stávající právní úpravy, která se týká poměrně zásadní záležitosti, o které jsem se zmínil v úvodu ve vztahu k plnění směrnice Rady Evropské unie. Jde o to, že se navrhuje přiznání aktivního a pasivního volebního práva občanům obce, tj. nejen státním občanům ČR starším 18 let, přihlášeným k trvalému pobytu v obci, ale i státním občanům jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, a to za stejných podmínek jako občanům ČR. Tím se na správě obce budou moci podílet osoby přihlášené k trvalému pobytu v obci bez ohledu na státní příslušnost.

Poslední změnou, kterou bych v úvodním slově chtěl zmínit, přestože zákon obsahuje ještě některé další dílčí změny, je to, že zákon navrhuje změnu úpravy přidělování mandátu, tj. změnu volebního dělitele v rámci systému poměrného zastoupení. K tomu se navrhuje použít upravený d´Hondtův systém, který v praxi bude znamenat to, že hlasy získané pro jednotlivé kandidátní listiny se dělí nejprve číslem 1,42 a pak od čísla 2 počínaje řadou po sobě jdoucích celých čísel.

Vláda předpokládá, že navrhované úpravy přispějí ke zkvalitnění přípravy a průběhu voleb do zastupitelstev v obcích, a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zákona byl postoupen k dalšímu projednávání ve výborech a do druhého čtení.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost a očekávám, že předsedající za krátkou chvíli, poté co promluví zpravodaj, otevře rozpravu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře, za vaše premiérové vystoupení. Nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro první čtení pana poslance Miroslava Beneše.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, vážení ministři, kolegyně a kolegové, pan exmístopředseda a ministr vnitra zde ve svém úvodním slově popsal elementární principy, které bych si dovolil ještě více zobecnit do slov: zprofesionalizování, sladění s krajskými volbami a uplatnění společných prvků tam, kde to s krajskými volbami jde.

Já bych měl prosbu na všechny členy Poslanecké sněmovny, až budou uplatňovat své návrhy, své námitky a připomínky, aby se velmi pečlivě seznámili se zákonem, který tato Poslanecká sněmovna schválila v souvislosti s krajskými volbami, protože na našem výboru jsme vlastně tehdy ještě pana ministra Grulicha požádali, aby byly do Poslanecké sněmovny předloženy novely všech volebních zákonů, které budou respektovat mechanismy a principy tam přijaté. Možná že někomu z nás neprošel v zákoně o krajských volbách nějaký pozměňovací návrh, nějaký princip, ale chtěl bych upozornit, že zákony o volbách nejsou jen pro Poslaneckou sněmovnu, že nejsou jen pro kandidující, ale že jsou také pro občany, a že všechny kroky, které jsou přijímány, by také určitým způsobem měly přispět ke zpřehlednění a sjednocení jednotlivých voleb.

Nyní mi dovolte, abych se poněkud ve větším detailu soustředil na věci, které jsou nové a které možná vyvolají při projednávání ve výborech větší diskusi.

Jednak je to povinnost ustanovení volebních obvodů u těch zastupitelstev, která mají více než 16 členů. Myšlenka je zajímavá, vycházející z volání, aby všechny městské části, případně osady, byly v zastupitelstvu zastoupeny…

Použiji triku pana exministra Grulicha - (Poslanec Beneš se odmlčel, neboť v sále je příliš velký hluk.) Děkuji.

Myslím, že to je myšlenka, která se již uplatnila v novele zákona o obcích, kde jsou povinně definovány osadní výbory, jen není dopracována do konce, protože co se stane, když zastupitelstvo obce neurčí obvody, nebo do jaké míry bude zachováno rovné volební právo? Myslím ale, že od toho je jednání výborů, aby tato myšlenka byla doladěna.

Jak už říkal pan ministr, volební komise se kromě okrskových volebních komisí definitivně zprofesionalizovávají. Jen chci upozornit ty, kteří by volali po návratu politických komisí, že v krajských volbách už tomu tak není a my jsme se prostě většinově rozhodli pro tento mechanismus a zřejmě bychom jej měli ponechat všude, aby režim byl stejný.

Je tady jedna věc, se kterou já mám problém, a to je funkce okresních úřadů z hlediska komunálních voleb. Když teď vynechám nové volby, mimořádné volby, tak volby se budou konat v listopadu 2002, byť účinnost zákona je navrhována od 1. 8. 2000, ale okresní úřady de facto podle zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou, tj. zákona o okresních úřadech, skončí svoji činnost 31. 12. 2002.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP