(18.00 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu reagovat pouze na některé teze, které zde byly vysloveny.

Za prvé návrh tohoto zákona byl označen za jakýsi solitérní návrh, který není provázán s ostatními. Myslím, že lze zdokumentovat, že tomu není tak. Především proto, že jde o přepracovanou podobu zákona, který zde už byl, a tehdy byl předložen v balíku s jinými daňovými zákony. A protože základní principy tohoto zákona se nezměnily, pouze Ministerstvo financí a vláda reagovaly na kritické výtky poslanců, ale základní struktura, včetně vymezení jednotlivých titulů, kromě některých vybraných, se skutečně nezměnila, v tomto smyslu je návrh skutečně provázán s ostatními návrhy.

Vedle toho, protože mezitím uběhla poměrně značná doba, se blíží čas, kdy do Poslanecké sněmovny přijde balík daňových zákonů letošního roku s předpokládanou účinností pro příští fiskální rok. Mezi nimi bude např. novela - a to významná novela - zákona o daních z příjmů, kde právě mimo jiné bude zapracována odpočitatelnost té daně, jak je to tady řečeno, a v tomto návrhu je pro to vytvořen příslušný předpoklad. Tím do jisté míry upozorňuji i na to, co zde bylo řečeno o tom, že to znamená zvýšení. On je to spíš potenciál zvýšení, kdyby starostové či místní zastupitelstva využili všech možností, které tento zákon dává. Na straně druhé v návrhu zákona o dani z příjmů bude zvýšení určených odpočitatelných položek a efekt toho zákona bude protichůdný. Čili skutečně jde o předložení v určitém komplexu. Rámcovou podobu toho komplexu popsalo Ministerstvo financí v diskusním materiálu, který je zveřejněn na internetu Ministerstva financí, kde ty vazby jsou popsány. To za prvé.

Za druhé bych se chtěl vyjádřit k té dani z odpadů. V podobě, jak tady byla předložena, byla zpracována ve velmi úzké spolupráci s Ministerstvem pro životní prostředí, čili nejde o nějaký kontroverzní návrh, ba naopak. Ta iniciativa vzešla z Ministerstva pro životní prostředí a Ministerstvo financí bylo panu ministru Kužvartovi nápomocno, abychom dokázali nalézt uspokojivé formulace k řešení problémů, které trápily především jeho, resp. Ministerstvo životního prostředí. Čili je to v souladu a myslím, že tím je zaručena i vazba na zákon o odpadech, který zde byl jmenován.

To jsou dvě základní věci. Celá řada dalších připomínek byly připomínky dílčí. Já jsem osobně např. přesvědčen, že pro řadu obcí daň z infrastruktury je rozumná. Tam, kde nikoli, je plné právo zastupitelstev daň nevyužít nebo využít omezeně, ale to jsou věci, které lze velmi efektivně projednat v rámci přípravy druhého čtení v příslušných výborech. Ministerstvo financí se svými odborníky je připraveno na tom velmi úzce spolupracovat s poslanci, stejným způsobem, jako pracovalo při přípravě balíku finančních zákonů k reformě veřejné správy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dám slovo zpravodajovi, aby přednesl závěrečné slovo, shrnul rozpravu a předkládal jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec Radim Chytka: V průběhu rozpravy padl návrh na zamítnutí, návrh na prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 20 dnů a návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Jako první bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí vládního návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, v nadcházejícím hlasování s pořadovým číslem 73 rozhodneme o návrhu zamítnout předložený návrh zákona.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 73 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 42, proti 114. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Zazněl návrh na projednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 74. Kdo je pro to, přikázat návrh k projednání rozpočtovému výboru? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 162, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 75. Kdo je pro to, přikázat k projednání tento návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 130, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Rozhodneme o prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 76. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 149, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a že lhůta byla prodloužena o 20 dnů. Děkuji panu ministru i panu zpravodajovi.

 

Vážené kolegyně a kolegové, nyní mi dovolte, abych přednesl procedurální návrh. My jsme rozhodli svým hlasováním o tom, že by Poslanecká sněmovna dnes měla jednat po 19. hodině, a to na téma "písemné interpelace" a následně "zahraniční smlouvy". Dovoluji si vám přednést komplexní pozměňovací procedurální návrh, a to, aby dnes Poslanecká sněmovna nejednala po 19. hodině, aby za zítřejší bod č. 27 by zařazen blok bodů "písemné interpelace", poté "mezinárodní smlouvy", před polednem by byly body již pevně zařazené, mezi nimi "volba místopředsedy Poslanecké sněmovny", aby prvním bodem po polední přestávce, tedy cca ve 14 hodin, byl bod č. 38, to je "vládní návrh zákona o hnojivech", a poté by se projednávaly "mezinárodní smlouvy" až po "ústní interpelace na členy vlády". Toto je můj komplexní pozměňovací procedurální návrh. Ptám se, zda je všem jasný, srozumitelný.

 

Prosím i ty, kterým není srozumitelný, aby jej podpořili v hlasování, které jsem v tuto chvíli zahájil, a to s pořadovým číslem 77. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 140, proti 13.

 

Děkuji zejména těm, kteří nevěděli, o čem hlasovali.

 

Vážené kolegyně a kolegové, před námi je bod

 

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb.,
o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 247/1995 Sb.
/sněmovní tisk 584/ - prvé čtení

 

Prosím všechny ty, kteří chtějí společně se mnou zhlédnout premiérové vystoupení nového ministra vnitra Stanislava Grosse, nechť zaujmou svá místa. Myslím, že to bude jedinečný zážitek. Pane ministře, prosím, abyste z pověření vlády uvedl tento návrh zákona.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, dámy a pánové, připadla na mne úloha, abych předložil Poslanecké sněmovně tento návrh. Jedná se tedy o návrh novely zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Tento návrh byl schválen vládou ČR dne 15. března 2000 a usnesení, kterým byl schválen, mělo č. 283.

Podle zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, se uskutečnily volby v roce 1994 a volby v roce 1998 a také nové volby podle § 57 tohoto zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP