(17.40 hodin)

(pokračuje Chytka)

Zároveň bych chtěl říci, že tenkrát, když jsme tento zákon projednávali, jsme vedli drobnou diskusi s panem ministrem, kdy pan ministr se mě ptal, co mám proti obcím, proč je nemám rád. Chtěl bych odpovědět, že obce mám rád, avšak ještě raději mám občany v obcích bydlící. Jinými slovy, nemám nic proti tomu, aby se zvýšily příjmy obcí, pokud to není na úkor obyvatel v těchto obcích.

Přesto je nutno seriózně konstatovat, že oproti první variantě, kterou jsme zamítli v prvém čtení, tato druhá verze udělala určitý pokrok. A i z tohoto úhlu pohledu, ze kterého se na zákon o obecních daních dívám já, je nutno konstatovat, že nejvážnější překážkou této druhé verze je tzv. daň z infrastruktury, s kterou já osobně samozřejmě nemohu souhlasit.

Smyslem zákona o obecních daních je však to gros, a to je převod místních poplatků na obecní daně. S touto myšlenkou je v zásadě možno souhlasit. A protože v tento jarní den jsem pozitivně naladěn, věřím, že ve výborech bude i seriózně projednávána ona daň infrastrukturní. A z toho důvodu v tuto chvíli nenavrhnu zákon o obecních daních zamítnout, avšak v obecné rozpravě, do které se tímto hlásím, bych rád navrhl prodloužení projednávání ve výborech alespoň o dvacet dnů.

V tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nejprve s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, účast členů vlády při projednávání vládních návrhů svědčí o tom, že vláda nemá zájem, aby jí předložené návrhy zákonů prošly. Je to vidět ve vládní lavici za mnou. A když otevřeme bod, který má odůvodnit pověřený člen vlády, tak pověřený člen vlády není přítomen a bohužel sněmovna holt nemůže jednat, musí přerušit tento bod a čekat, až se laskavě pověřený člen vlády dostaví. Očekával bych, že takovýto člen vlády se omluví. Ani to se nestalo.

Chtěl bych k tomu říci to, že bude-li se opakovat tato situace, budu sněmovně navrhovat, aby odročení se konalo tak, že takovéto body se budou projednávat jako poslední body schůze sněmovny. Doufám, že sněmovna není takovým orgánem, který nestojí vládě za to, aby byla přítomna při jednání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Já bych navrhl trestat členy vlády jiným způsobem, přinejmenším takovým, aby současně nebyla trestána Poslanecká sněmovna. Zkusme společně takovýto trest pro provinivší se ministry vymyslet.

Byla otevřena obecná rozprava. Jako první je písemně přihlášen pan poslanec Václav Brousek, po něm pan poslanec Miroslav Beneš, poté se hlásil pan poslanec Martínek a pan poslanec Chytka.

Slovo má pan poslanec Václav Brousek.

 

Poslanec Václav Brousek: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Obecní daně jsou důležitým nástrojem samosprávy, která po nich již dlouhou dobu volá. Ministerstvo financí se dlouho bránilo jejich zavedení. Teď je konečně ve sněmovně návrh zákona a bude se o těchto daních diskutovat. Velmi to vítám.

Obecní daně by měly být součástí celého daňového systému a ne jako solitérní část zcela odtržená od tohoto systému, tak jak je nám toto předkládáno nyní. Takto se dá dosti těžko odhadnout jejich dopad, i když vláda určitý odhad provedla, a já se o tom zmíním na konci svého příspěvku.

Obecní daně by neměly být pouze nástrojem na vylepšení rozpočtu, ale měly by také kompenzovat negativní působení některých činností a v některých případech hrát roli motivační.V obecní daně by se měly transformovat současné poplatky, které obce vybírají, což jsou v návrhu zákona v § 1 odst. 1 daně uvedené pod písm. b) až i).

Tato transformace je potřebná a nechci ji v žádném případě zpochybňovat. Ale k těmto transformovaným poplatkům přibývá infrastrukturní daň, o které tu již byla zmínka, a také je nesmyslně konstruována daň z odpadu.

Nebudu se zabývat jednotlivými paragrafy, myslím, že je to předčasné, ale za povšimnutí stojí, že předkladatelé uvádějí v důvodové zprávě na str. 15, že výnos obecních daní se předpokládá 6 mld. Kč oproti 2 mld. Kč v roce 1998. To jistě není pro občana této země dobrá zpráva. A já nechci být poslem této zprávy. Ale protože doufám, že může dojít k přepracování ve výborech, navrhuji prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů a zároveň projednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, můj předřečník mi skoro vzal celý můj projev. Dovolil bych si jenom zareagovat na ta slova, která upřesnil pan místopředseda vlády ve svém úvodním vystoupení oproti důvodové zprávě, protože v důvodové zprávě se hovoří o 2 mld. Kč versus 6 mld. Kč a pan místopředseda zcela správně upravil, že do vztahu k těmto 6 mld. Kč je zapotřebí dát také 2 mld. Kč, na které se odhaduje poplatek za sběr a svoz odpadů v rámci celé České republiky.

Myslím si, že všichni tady hovoří i o tom, že je pozitivním jevem překlopení místních poplatků na obecní daně. Domnívám se, že obecnou rozpravu jsme vedli již nad návrhem zákona, který zde již jednou byl, a myslím si, že předložený vládní návrh je pozitivním krokem.

Chtěl bych se soustředit na věci, které považuji za diskutabilní.

První věcí je ona daň infrastrukturní a myslím si, že bude předmětem velmi rozsáhlé diskuse, obzvláště v době, kdy někteří investoři získávají příspěvky od státu, takže jsou zvýhodňováni, a ostatní budou jenom znevýhodňováni vinou infrastrukturní daně. Ale myslím si, že nalezneme takovou podobu, která bude přijatelná paušálně pro všechny investory a případně i pro obce.

Druhá věc, která je také diskutabilní a kterou si přesně nedovedu představit, jak nalézt podobu, je zavedení daně z odpadu. Myslím, že všichni, kteří sledovali debatu na téma "novela zákona o odpadech", si vzpomenou, že jedním jablkem sváru mimo jiné bylo také svým způsobem zavedení jakési nikoliv daně na hlavu, ale jakéhosi poplatku na hlavu, tak jak novela zákona o odpadech nyní obcím umožňuje. A domnívám se, že tady je věc k diskusi, a to, zda budeme všichni platit stejně za odpady, anebo zda budeme platit podle objemu odpadů, který vygenerujeme. A samozřejmě snadno a lehce se řekne, že ta druhá cesta je správnější, ale popsání a nalezení konstrukce, jak to zavést, je výrazně složitější. A chtěl bych poprosit, aby ti, kteří se tímto budou zabývat, nad tím přemýšleli.

Konečně velmi diskutabilní, jakkoliv se obce radují, je myslím převedení správy daně do samostatné působnosti obce. Na jednu stranu se obce radují, na druhou stranu hubují, a myslím si, že vcelku logicky a že bychom se měli zamyslet také nad tím z pohledu občana, neboť zde přibude nový správce daně se všemi právy a samozřejmě i povinnostmi jakéhokoliv správce daně. Ale to je myslím na hledání podoby v rámci diskuse při projednávání ve výborech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP