(17.30 hodin)

(pokračuje Kalousek)

Návrh, tak jak je předložen, je zpracován vysoce profesionálně a je zcela kompatibilní s normami, které platí v Severoatlantické alianci, jinými slovy ve všech zemích aliance, do které patří i Česká republika. Doporučuji jeho propuštění do druhého čtení.

Děkuji předkladateli za jeho předložení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Zpravodaj také ne.

Ptám se zpravodaje, zda zazněl v rozpravě jiný návrh, než o kterém bychom měli rozhodovat, to je o přikázání. Není tomu tak.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Má někdo jiný návrh?

Výtka od předsedajícího ke zpravodaji, pane poslanče. Byl jsem upozorněn, že ve vystoupení pana poslance Franka zazněl návrh na zamítnutí po obecné rozpravě. Obecná rozprava byla ukončena. Omlouvám se za zpravodaje. Rozhodneme nejprve o návrhu na zamítnutí a teprve na základě tohoto hlasování se budeme zabývat návrhem na přikázání.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 71. Kdo je pro to, předložený návrh zamítnout? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 22, proti 121. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání tento návrh zákona výboru pro obranu a bezpečnost. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 72. Kdo je pro tento návrh na přikázání? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 140, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Mezi námi vítám opět pana ministra financí. Tím se vracíme k bodu

 

46.
Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů
(o obecních daních) /sněmovní tisk 582/ - první čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vláda opět předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů. Tento vládní návrh zákona byl Poslanecké sněmovně Parlamentu předložen již v září minulého roku a usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 550 ze dne 3. listopadu 1999 byl po prvním čtení vrácen k dopracování v tom smyslu, aby do soustavy obecních daní nebyla zahrnuta daň z reklamy a v sazbách jednotlivých daní byly stanoveny pouze horní hranice.

Předkládaný návrh zákona těmto požadavkům Poslanecké sněmovny vyhovuje. Myslím si, že není účelné v této chvíli hovořit o celé soustavě jednotlivých obecních daní. Chtěl bych především odpovědět na otázku, proč obecní daně zavádět.

Vláda považuje obecní daně za jeden z ekonomických předpokladů fungování místní samosprávy, tedy za možnost získávat vlastní finanční prostředky, jejichž výši může samospráva ovlivňovat. Postupující decentralizace veřejné správy by ztrácela význam, pokud by byly místní samosprávě tyto vlastní finanční zdroje odepřeny.

Uvedený zákon respektuje zavedené principy v ostatních evropských zemích, které spočívají především v odpovědnosti představitelů obce při rozhodování o tom, zda místní daně ve svém územním obvodu sníží nebo zvýší a tomu přizpůsobí i výdaje, a dále ve vyjádření místních priorit obce a jejích občanů.

Chtěl bych především podtrhnout to, že obecní daně nejsou jakýmisi přeměněnými místními poplatky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře, omlouvám se, že vám vstupuji do vašeho vystoupení. Je to převážně váš poslanecký klub, který produkuje takový hluk, že neslyším vaše vystoupení. Ještě chvíli, pane ministře, počkejme.

Prosím, pokračujte.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji za pokyn k obnovení hovoru.

Je pravda, že do soustavy obecních daní je transformována většina stávajících místních poplatků, a to kromě poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst dochází k zařazení tří nových daní, a to daně infrastrukturní, daně z odpadů a daně z nevýherních hracích přístrojů.

Důležitost tohoto návrhu zákona ovšem spočívá především v tom, že na rozdíl od zákona o místních poplatcích, který má do značné míry rámcový charakter, tento zákon u každé daně upravuje zřetelně daňové právní prvky, předmět daně, subjekt daně, základ sazby daně, splatnost a zároveň stanoví povinnosti daňových subjektů, jejichž splnění zajišťuje možnost výběru daní. Mezi tyto povinnosti patří především povinnost podat daňová přiznání, jejichž tiskopisy vypracuje Ministerstvo financí, a oznamovací povinnost, tedy povinnost sdělit správci daně takové skutečnosti, které úzce souvisejí s vybíráním daní.

V současné době tyto povinnosti upravovaly obce v obecně závazných vyhláškách, které řada daňových subjektů stále ještě nepovažuje za dostatečný právní základ pro stanovení takového poplatku.

Zákon o obecních daních přiznává samosprávě rozsáhlé kompetence, mezi které patří především stanovení konkrétní výše sazby daní, osvobození od daní, případně snížení daní nebo prominutí.

Nepovažuji za účelné v tomto vystoupení hovořit o výnosnosti obecních daní, která se předpokládá zhruba ve výši kolem 6 miliard Kč. Podstatné je především to, že obecní daně budou pouze částí daňových příjmů obcí, a to příjmů, na jejichž výnos mají obce přímý vliv, a výkon jejich správy bude v kompetenci obcí, a nikoliv v kompetenci jiných územních finančních orgánů. Rozhodující je pravomoc nakládat s těmito daněmi již ve fázi jejich stanovení způsobem odpovídajícím místním podmínkám.

Uvedený zákon neznamená výrazné daňové zatížení vzhledem k tomu, že z předpokládaného výnosu je nutné odečíst výnos současných místních poplatků, který činí zhruba 2 miliardy Kč. Dále je třeba odečíst zhruba 2 miliardy Kč za stávající cenu za služby spojené se svozem, tříděním a likvidací komunálního odpadu, to je dnešní poplatek za komunální odpad. Jde o celkové zvýšení odhadnuté zhruba o 2 miliardy Kč.

Současně chci podtrhnout, že se nejedná o plošné zdanění, které by zatížilo všechny fyzické a právnické osoby. Kromě toho u podnikatelských subjektů zaplacená daň bude uznávána jako výdaj, náklad na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů poplatníka daně z příjmů.

Závěrem uvádím, že vládní návrh zákona o obecních daních byl zpracován v souladu s připravovanou reformou veřejné správy. Jeho účinnost je navržena od 1. ledna 2001. Velmi bych si přál, aby byl tento zákon puštěn do druhého čtení, mimo jiné právě proto, že je v souladu s celým balíkem zákonů, které se týkají jak věcné stránky, tak finanční stránky reformy veřejné správy, a jeho eventuální odmítnutí by narušilo proces decentralizace a reformy veřejné a státní správy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal náhradník zpravodaje pro první čtení, kterým je místo Vlastimila Tlustého poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych v této chvíli nahradil zpravodaje - předsedu rozpočtového výboru pana Tlustého. Věřím, že mi můj úkol zároveň usnadníte, neboť pevně věřím, že si ještě pamatujete, když jsme zákon o obecních daních projednávali v tzv. první verzi před několika málo měsíci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP