(17.20 hodin)

(pokračuje Vetchý)

Řešení právní úpravy v této oblasti vychází již z užívaného standardu NATO, kdy každý členský stát má zřízen orgán nebo úřad pro státní ověřování jakosti, tedy ve prospěch odběratele provádí státní ověření jakosti výrobků a služeb vyrobených nebo poskytnutých dodavateli na jeho území. Tento orgán, resp. úřad touto činností garantuje za stát, že výrobek nebo služba splňuje požadavky odběratele, specifikované v obchodně závazkovém vztahu. Zároveň je nutné si uvědomit, že v současné době je mezinárodní obchod s výrobky určenými pro obranu státu, resp. obchod s vojenským materiálem, zejména s členskými státy NATO, stále více podmiňován katalogizací výrobků a státem garantovaným ověřováním jejich jakosti. Z tohoto pohledu se pak tímto zákonem vytvářejí širší podmínky pro zapojení českého obranného průmyslu do mezinárodních vývojových a výrobních programů a obchodů.

K zabezpečení těchto nových činností se zákonem zřizuje Úřad pro obranu, standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti jako správní úřad s celostátní působností. Úřad bude podřízen Ministerstvu obrany a bude napojen na jeho rozpočtovou kapitolu. Do působnosti tohoto úřadu bude patřit přistupování ke standardům NATO, rozhodování o návrzích na tvorbu českých obranných standardů, jejich schvalování a vydávání. Dále bude úřad na základě principu národní odpovědnosti provádět státní ověřování jakosti, přidělovat katalogizační kódy výrobkům a dodavatelům, vést jednotný systém katalogizace a garantovat úplnost katalogizačních dat při jejich mezinárodní výměně. Jeho úkolem je i zajišťování spolupráce s příslušnými orgány NATO a s obdobnými úřady členských států NATO a jiných států.

Zřízením úřadu nevzniknou nároky na státní rozpočet ani na bilanci pracovních sil, neboť stávající pracoviště ministerstva se budou do tohoto úřadu transformovat a finanční náklady na jednotlivé činnosti budou průběžně pokrývány z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.

Vzhledem k tomu, že se jedná o naprosto novou oblast právní úpravy, která v našem právním řádu není dosud řešena, je její nezbytnost dána potřebou a zájmy České republiky o plnohodnotné zapojení do jednotlivých činností v rámci NATO.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás požádal o podporu předloženého vládního návrhu zákona a schválení jeho postoupení do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Miloš Titz.

Současně bych měl technické sdělení - omlouvám se panu poslanci - kdyby zástupci poslaneckých klubů se sešli a projednali možnost toho, že bychom revokovali své usnesení jednat dnes po 19. hodině, neboť program schůze je takový, že by nám hrozilo zítra dopoledne do ústních interpelací na členy vlády nicnedělání, tudíž je možné prostor vyplnit tím, co by dnes mělo nastat po 19. hodině. Prosím zástupce poslaneckých klubů, aby se zkusili dohodnout na případném procedurálním návrhu.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, po delším expozé pana ministra si dovolím uvést jen několik málo poznámek. Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, dále návrh zákona nebude mít dopad na státní rozpočet ani na bilanci pracovních sil a za třetí finanční náklady na tvorbu českých obranných standardů ponese navrhovatel.

Z tohoto důvodu doporučuji sněmovně, aby propustila tento vládní návrh zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli jedinou písemnou přihlášku, a to pana poslance Václava Franka.

 

Poslanec Václav Frank: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, klub KSČM dal několikrát zcela jasně najevo, že odmítá účast České republiky v NATO a svým způsobem i podřízenost České republiky jeho diktátu.

Myslím si, že tento návrh zákona je i vyústěním celé řady usnesení a následných opatření, která přijala vláda České republiky právě v souvislosti s integrací České republiky do NATO. Bylo řečeno, že smyslem předlohy je upravit problematiku obranné standardizace a katalogizace výrobků. Chtěl bych jenom podotknout, že se nejedná o léčiva a zdravotnické prostředky, což má jistě za úkol sladit systém logistického zabezpečení na principech a kodifikačním systému NATO.

V rámci České republiky, jak naznačil pan ministr, má tuto funkci plnit nově zřízený Úřad pro obranou standardizaci a katalogizaci a ověřování jakosti. Bude to tedy zcela samostatný správní orgán s celostátní působností, tedy včetně krajů, a bude podřízen Ministerstvu obrany. Co bude úřad sledovat, zde rovněž bylo řečeno. Já bych jenom rád řekl, že zřízení úřadu, i když nemá být dotčena účinnost Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, ve mně vyvolává určité pochybnosti.

Návrh zákona bude mít jistě přímý dopad - a důvodová zpráva se tím netají - do zákonu kompetenčního a řady dalších zákonů o technických požadavcích, na zahraniční obchod s vojenským materiálem a na některé další.

Bylo zde řečeno, že návrh zákona údajně nebude mít dopad ani na státní rozpočet, neboť například stávající pracoviště ministerstva se má transformovat do nově uvažovaného úřadu. Přesto je zřejmé, že náklady na tvorbu českých obranných standardů ponese navrhovatel, tedy ministerstvo, potažmo Česká republika neboli stát. Ale přesto už dnes údaje, které byly v důvodové zprávě uveřejněny, ukazují, že se jedná o více než 20 milionů korun, a i když budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva obrany, myslím, že tyto finance šlo využít účelněji. Pro nás jsou nepřijatelné, a říkáme to otevřeně, i navrhované kompetence ředitele úřadu, který má být oprávněn podepsat prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě za Českou republiku.

Jsme přesvědčeni, že dopady jistě bude mít navrhovaný zákon i do řad právnických a fyzických osob, které budou podnikat nebo již podnikají v oblasti obranné politiky včetně budoucích možných službových činností. Vnímáme tento vládní návrh zákona o obranné standardizaci a katalogizaci jako poplatnou normu, kterou má Česká republika jako členský stát NATO plnit. Otázkou samozřejmě zůstává, zda v současných podmínkách bude přínosem pro české podnikatele, anebo bude znamenat jejich útlum a vstup podnikatelských subjektů cizích.

Právě z těchto důvodů si dovolím předložit návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona a žádám, aby o tomto návrhu bylo hlasováno po skončení obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, neměl jsem to původně v úmyslu, přesto si dovoluji stručně zareagovat na pana kolegu Franka. Chtěl bych podotknout, že náklady na katalogizaci, standardizaci, řízení jakosti, oněch 22 milionů, jsou peníze, které šetří prostředky. Jsou mnohonásobně vyváženy vyšší efektivitou logistického procesu jak v obranném průmyslu, tak v armádě samé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP