(Jednání opět zahájeno v 17.11 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přestávka, kterou si bral poslanecký klub ČSSD na svoji poradu, již vypršela. Žádná námitka zpochybňující předcházející hlasování zde není, a proto přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Tím je bod č. 46. Omlouvám se, děkuji za upozornění. Faktem zůstává, že bychom měli rozhodnout o návrhu na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Zahajuji hlasování. Prohlašuji zahájené hlasování za zmatečné, neboť se přihlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD kolega Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Navrhuji přikázat ještě ústavně právnímu výboru, aby nevznikly podobné spory jako kolem zákoníku práce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

Nejprve hlasování s pořadovým číslem 69 o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 143, proti 2. Návrh byl přijat.

 

V hlasování číslo 70 se ptám, kdo je pro přikázat k projednání návrh také výboru ústavně právnímu. Kdo je proti?

Z přítomných 183 pro 73, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Dalším bodem je

 

46.
Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů
(o obecních daních) /sněmovní tisk 582/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

Podle informací, které mám od jiného člena vlády, by se pan ministr financí měl nacházet v Senátu, tudíž přerušuji projednávání tohoto bodu do doby, než ministr financí bude zpět ze Senátu.

 

Dalším bodem je

 

47.
Vládní návrh zákona o obranné standardizaci, katalogizaci
a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu
a o změně živnostenského zákona
/sněmovní tisk 583/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obrany Vladimír Vetchý, a to bezprostředně poté, co se v jednacím sále rozhostí klid a mír. Prosím všechny poslance a poslankyně, kteří chtějí vyslechnout slova ministra obrany, aby zaujali svá místa. Ti, kteří tento zájem nemají, ať opustí jednací sál. Prosím skupinku pana poslance Beneše, kdyby ji rozpustili, i skupinku za panem poslancem Benešem, i pana poslance Beneše.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, z pověření vlády předkládám vládní návrh zákona o branné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona k projednání v prvém čtení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jedná se o sněmovní tisk 583.

Přistoupením České republiky k Severoatlantické smlouvě a jejím přijetím do NATO vyplynuly pro ČR určité závazky, které plní. Zejména se jedná o zapojení do standardizačních programů NATO, jeho kodifikačního, resp. katalogizačního systému a do systému státního ověřování jakosti výrobků a služeb. K tomu, aby se Česká republika jako členský stát NATO, ale i další subjekty působící na jejím území mohly zapojit do těchto programů a systémů, je potřebné vytvořit právní základ. Tím je předkládaný návrh zákona.

Vládní návrh z výše uvedeného hlediska vytváří právní rámec pro zajišťování činností souvisejících s přijímáním standardizačních dohod NATO, tvorbou a vydáváním českých obranných standardů, katalogizací výrobků v návaznosti na kodifikační systém NATO a se státním ověřováním jakosti, které bude uplatňováno na výrobky a služby určené k zajištění obrany. Česká republika z hlediska svého členství v NATO musí postupně naplňovat standardy běžné v členských státech. Tyto standardy nazývané jako standardizační dohody NATO jsou dokumenty připravované odbornými orgány NATO, řešící požadavky na velení a řízení ozbrojených sil, požadavky na výzbroj a munici, logistiku, administrativu apod. Jejich ekonomickým cílem je zvýšit celkovou způsobilost využití obranných zdrojů aliance, které jsou k dispozici. To mj. zahrnuje i zvýšení úrovně mezinárodní spolupráce a vyloučení zbytečné duplicity mezi státy aliance ve výzkumu, výrobě, pořizování obranných systémů a vybavení. Výrobní subjekty, které využívají a uplatňují při výrobě své produkce tyto standardy, mají pak lepší šance uplatnění na třetích trzích, ale i v účasti na společných mezinárodních projektech v rámci aliance.

Standardizační dohoda NATO je přijata, přistoupí-li k ní dostatečný počet členských států. Každý stát NATO na základě principu národní odpovědnosti přistupuje sám, může či nemusí přistoupit. V případě, že tak učiní, stává se standardizační dohoda pro členský stát závazná a členský stát je povinen ji promítnout do svého národního prostředí. Z tohoto hlediska návrh zákona upravuje postupy související s tvorbou a vydáváním českých obranných standardů, jejichž prostřednictvím se mj. budou budovat standardizační dohody, resp. požadavky z nich vyplývající, a promítat do našeho prostředí.

Přijetím standardizačních dohod NATO a jejich zpřístupněním se výrobním podnikům českého branného průmyslu umožní širší zapojení do akvizičních procesů v oblasti dodávek vojenského materiálu do ozbrojených složek ČR, ale i do ostatních členských států NATO a států zapojených do programu Partnerství pro mír. Právní úprava vytváří rámec pro vytvoření a zavedení jednotného systému katalogizace výrobků v návaznosti na kodifikační systém NATO, který umožní jejich jednoznačný a mezinárodně srozumitelný popis na základě přidělení katalogizačního čísla. Dále jednotný systém katalogizace umožní identifikovat veškeré používané výrobky pro zajištění obrany, vést o nich přehled, jakož i přehled o jejich uživatelích. Právní úprava této oblasti vymezuje postavení uživatelů jednotného systému katalogizace výrobků, kterými mohou být ministerstva, jiné správní úřady i vyšší územní samosprávné celky. Dále vymezuje oprávnění a povinnosti dodavatelů výrobků a agentur, které budou zpracovávat návrhy katalogizačních dat o výrobcích.

V oblasti státního ověřování jakosti návrh zákona upravuje činnosti související s jeho poskytováním odběratelům výrobků nebo služeb určených pro zajišťování obrany. Zároveň se vymezují povinnosti těchto odběratelů. Využitím státního ověřování jakosti se dává odběrateli možnost ověřit si prostřednictvím příslušného orgánu, zda dodavatel splnil jím specifikované požadavky na jakost výrobků nebo služby ve smlouvě obchodně závazkového vztahu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP