(16.30 hodin)

(pokračuje Müllerová)

Pak je ale třeba říci, že právě v zahraničí a ve státech Evropské unie je velmi přesně definován pojem tzv. závislé práce a je také zcela jednoznačně vymezeno, kdy se jedná o zaměstnance nebo podnikatele, chceme-li, osoby samostatně výdělečně činné. (Vyzvání mobilní telefon.) Z toho pak následně plynou práva i povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, právních předpisů o sociálním a zdravotním pojištění i z daňových zákonů.

Pokud se tedy vrátím k navrhované změně a k formě franchisingu v souvislosti se zákonem o zaměstnanosti, je zřejmé, že zejména fyzické osoby by po přijetí této novely měly složitější postavení než zaměstnanci v obvyklém pracovněprávním vztahu. To je také vlastně jeden z hlavních důvodů negativního stanoviska vlády, kde by u těchto osob nebyly definovány např. náhrady škody, poskytování placeného volna při překážkách v práci apod.

V důvodové zprávě navrhovatelů je také zmíněno, že navrhovaná úprava nebude mít žádný dopad na státní rozpočet. Domnívám se ale, že zejména v případě OSVČ je zcela odlišný výběr jak daní, tak také výběr pojistného, ať na sociální, či zdravotní pojištění, a domnívám se, že by to v určitém slova smyslu ovlivnilo státní rozpočet.

V úvodu své zpravodajské zprávy jsem již konstatovala, že novela zákona o zaměstnanosti si klade za cíl liberalizaci výkonu podnikání. Domnívám se, že i to by mohlo mít pozitivní vliv na zaměstnanost, částečně na zaměstnanost v naší republice. Jsem tedy přesvědčena, že je třeba o problematice podpory samostatné výdělečné činnosti i v souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti vést diskusi. Domnívám se, že formování stanovisek je možné jen po vzájemném poznání názorů.

Z tohoto důvodu také navrhuji propuštění novely zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Otvírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku poslance Jaroslava Štraita, ministra práce a sociálních věcí Špidly. Ptám se pana ministra, zda hodlá upřednostnit pořadí. (Ne.) Takže pan poslanec Štrait jako první vystupující v obecné rozpravě.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Když jsem poprvé dostal návrh novely zákona o zaměstnanosti skupiny poslanců, byl jsem na rozpacích. Tato sněmovna jedním vrzem projednává novelu zákoníku práce a návrh podobného typu, který sleduje maximální rozvolnění pracovněprávních vztahů. Říkám tomu samozřejmě pluralita názorů, svým způsobem ji vítám.

Nyní k věci. Podle současných právních norem zabezpečují podnikatelé výkon činnosti ve svých firmách prostřednictvím námezdně najímaných zaměstnanců, respektive prostřednictvím své vlastní produktivní síly, rodinnými příslušníky atd. O podrobnostech tady mluvila paní poslankyně Müllerová. Povinnost vytvářet pracovní místa, a tedy pro lidi chleba, když to řeknu velice jednoduše, je jednou z prioritních podnikatelských funkcí, bez kterých by kapitalistický společenský systém historicky ani nemohl existovat. Přes legislativně jasně stanovené povinnosti je už dnes tato funkce zneužívána pověstným Švarc-systémem nebo obcházena zadáváním výkonu řady činností firmám jiným, např. závodní stravování, prádelny, úklid, vedení účetnictví, výkon kontroly BOZP atd. Ne vždy jsou tyto formy zabezpečování provozu firem a veřejných institucí ekonomicky výhodné, navíc snižují soběstačnost a v celospolečenském měřítku vytvářejí podmínky k daňovým únikům. Příkladem je třeba, vezmu to z naší branže tady, řada nemocnic, které zadávají tvrdohlavě už po řadu let některé služby cizím firmám a doslova tak vytahují peníze z kapes pojištěnců.

Poslanecká iniciativa v podstatě navrhuje základní společenskou funkci podnikatelského sektoru, to dávání chleba, o kterém jsem hovořil, zrušit a podnikatele zprostit povinnosti vytvářet pracovní místa pro vlastní kmenové pracovníky firmy. Absurdně se navrhuje podnikatelům umožnit, aby sami rozhodovali o tom, zda chod firmy zabezpečí prostřednictvím svých kmenových zaměstnanců, nebo prostřednictvím cizích firem. Navrhovaný model má tři hlavní rizika podle mého názoru. Bude legalizovat zmíněný Švarc-systém, nechvalně známý. Za druhé povede naopak ke zvýšení nezaměstnanosti. Už dnes ta porce, která je v České republice, je dostatečně vysoká a na evropském průměru. Za třetí daňové úniky, to bude další, třetí důsledek.

Návrh tedy snižuje zaměstnaneckou pozici při dojednávání výše mzdy, pracovních podmínek, podnikových sociálních výhod atd. Tím účelově zvýhodňuje zaměstnavatele v mechanismu utváření ceny pracovní síly a brání technologickému pokroku. I zde mohu uvést příklad z poslední doby. Je to z oblasti leteckých dispečerů, kteří byli přizváni v době x ze Slovinska.

Ze všech současných důvodů, ale především s ohledem na ochranu zaměstnaneckých zájmů, navrhuji předlohu zamítnout. Deklarované tvrzení předkladatelů novely, že přispěje ke snižování nezaměstnanosti, není pravdivé. Mohl bych použít i výraz expresivnější, nebudu to činit, dneska jsme už některé slyšeli. Systém nevytváří nové činnosti ani nová pracovní místa. Pouze výkon stávající činnosti zabezpečuje jinou formou a pro zaměstnance - plus minus pět milionů v této zemi - velice a velice nevýhodnou.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr Špidla, potom paní poslankyně Páralová.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci. Zákon, který je předložen, je zdánlivě nenápadnou novelou, ale ve skutečnosti se jedná o průlomový návrh, který je schopen velmi významně zasáhnout trh práce a velmi významně zasáhnout svobodu a právní jistotu našich občanů. Musím jasně zdůraznit, že současná právní úprava nepředstavuje zásadní překážku, lze podnikat v podobě franchisingu, pokud má firma tento způsob podnikání ve svém návrhu, ale přesto je i tento zákon velmi často překračován v neprospěch lidí, kteří pracují.

Tato nová předloha znejasňuje právní hranice, umožňuje řetězení jednotlivých firem za sebou, takže bude ztráta jakékoliv kontroly nad tím, kdo poskytuje zaměstnance a kde je člověk zaměstnán. Chtěl bych upozornit na to, že právě toto je forma, která je velmi často zneužívána zahraničními firmami, zejména firmami, které už ve svém principu nejsou založeny za účelem poctivého podnikání. Tento způsob podnikání je nevýhodný velmi jak pro lidi, kteří se ho zúčastní u firmy, která franchisu udělá, i u firem, pro které je tato franchisa poskytována. Je to nová technika a nová metoda, jak zesílit tlak na trhu práce a jak zatlačit zaměstnance do slabšího postavení, které už v současné době je značně oslabené.

Dovolte mi ještě jednu poznámku. Nejde o to, že je možné předložit jakýkoliv návrh a že je správné tento návrh podrobit debatě. Musím ale konstatovat, že tento návrh je právně velmi špatně zpracován a je předložen způsobem, který neumožnil odpovědnou debatu a nikdy tuto odpovědnou debatu neumožní. Musím jasně prohlásit, že pokud lze uvažovat o některých změnách, je třeba tak uvažovat v rámci novely zákona o zaměstnanosti, v rámci propracování vztahů na jednotlivé další zákony, kdy oslabením ochrany na straně jedné, jak velmi přesně popsala paní poslankyně Müllerová, bude zesílena ochrana na straně druhé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP