(16.00 hodin)

(pokračuje Špidla)

Čili obsahem tohoto zákona je stabilizovat podle mého názoru již příliš rostoucí platy ústavních činitelů a zabrzdit jejich odtrhování od růstu životní úrovně a příjmů populace jako celku. Současný vývoj zákona již posunul původní nastavení, které vzniklo při schválení tohoto původního zákona o odměňování ústavních činitelů. Považuji proto za přiměřené platy - hovorově řečeno - do r. 2002 zmrazit. To je vše.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře, za odůvodnění toho mimořádně populárního návrhu zákona. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, již několikrát jsme se v této sněmovně zabývali platy ústavních a dalších činitelů. O obsahu předložené novely zde podrobně hovořil místopředseda vlády pan kolega Špidla, proto se tím nebudu dále zabývat. Když jsme naposledy hovořili o platech, zazněla zde výzva ke společné práci vlády, Parlamentu a dalších institucí na novele současných zákonů pro tuto oblast, tzn. zákona 236/1995, 201/1997 a 138/1996. Toho myslím nebylo ani ze strany vlády, ani ze strany Parlamentu zatím využito. Řada poslanců očekávala, že bude předložen návrh systémově řešící platy ústavních činitelů a dalších činitelů z řady hledisek, např. co bude základnou pro stanovení platu, jaké budou relace např. k průměrným příjmům v České republice, jaké budou změny v nákladech a vnitřní relace u jednotlivých skupin ústavních činitelů, např. relace poslanců a senátorů, nebo s ohledem na časovou vzdálenost volebních obvodů od Prahy, různé náhrady, případně dublování cestovních náhrad apod.

Očekávali jsme, že se zároveň dozvíme, jaké jsou příjmy v dalších profesích. O to již žádal bývalý předseda rozpočtového výboru - předseda Wagner - např. v bankovním sektoru, ve sdělovacích prostředcích, u managementu podniků se státní účastí a dnes bychom k tomu asi přidali i managementu v podnicích zadržujících mzdy zaměstnancům. Toho jsme se zatím nedočkali, ale ze slov místopředsedy vlády Špidly se na novele příslušných zákonů pracuje.

Je proto otázkou, jestli projednávání tohoto zákona, který má smysluplnou účinnost až od 1. ledna r. 2001, nepřerušit do doby, než bude vládou předložen návrh řešící a napravující určité nedostatky současného platného zákona, ať už číslo 236/95, nebo 201/97 a 138/96. Sám se k tomuto řešení kloním. Je to ovšem věc obecné rozpravy tohoto prvního čtení návrhu zákona a příslušných závěrů sněmovny.

Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku. Ptám se, kdo má v úmyslu přihlásit se přímo z pléna. Pan zpravodaj, poté pan ministr.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající pokud nepadne v obecné rozpravě žádný jiný návrh nebo se nikdo další nepřihlásí, dovolím si navrhnout, aby projednávání tohoto zákona bylo přerušeno do doby, než vláda podá novelu zákona 236/1995, případně dalších.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přerušeno do doby předložení - zopakujte potom ještě před hlasováním přesně ten termín, respektive věcnou podmínku, na kterou to vážete. Pan ministr Špidla má slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jakkoliv je předložený návrh na přerušení rozpravy nebo projednávání zákona do určité doby hájitelný, tak přesto musím říci, že souvislost mezi těmito dvěma zákony je pouze formální a nikoliv věcná. Pokud tento zákon bude schválen, naprosto neovlivňuje práci na předchozím zákonu - na zákonu, který má přinést definitivní řešení. Možná že jsem dostatečně nezdůraznil dva aspekty, které považuji za klíčové, a proto jsem velmi vehementně proti předloženému návrhu na přerušení.

Za prvé je naprosto zřejmé, že při každé valorizaci platů se platy ústavních činitelů vlivem valorizačního mechanismu zvyšují rychleji než platy ostatních pracovníků v ROPO(?), než dokonce i platy těch, jejichž platy byly vzaty jako základna pro výpočet, takže naše platy rostou podstatně rychleji 17 proti 12 procentům, jak jsem např. dovodil v minulém roce.

Za druhé - musím se opět vrátit do dějin našeho Parlamentu a projednávání platů ústavních činitelů. Tato práce je velmi nevděčná a já nevěřím, že se ji podaří dotáhnout rychle do cíle. Bude to komplikované, protože je to velmi komplikovaný proces, velmi složitý právní proces s nekonečným množstvím důsledků.

Dále mi dovolte, abych se jenom krátce zmínil o tom, že většina požadovaných údajů je běžně dostupná ve statistických údajích a v systémech sledování ceny práce a podobných systémech. Uznávám, že je vhodné - a také to zajistím - shrnout tyto poznatky do nějaké souhrnné zprávy. Ale ani tato souhrnná zpráva nemá bezprostřední vazbu v předložené novele.

Jsem přesvědčen, že správnější je zákon schválit, a souhlasím s tím, že je třeba velmi urychleně a důsledně pracovat na celkové změně. Jak už jsem řekl, první návrh ministerstvo zpracovalo a podrobím ho veřejné debatě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, kdo se další hlásí do rozpravy? Pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. I když si vysloužím pravděpodobně notný kus nepopularity, nemohu nereagovat na to, co tady zaznívá. Já bych chtěl poděkovat kolegovi Václavkovi, že navrhl alespoň přerušení, a chtěl bych vám připomenout pár věcí pro ty, kteří si snad nepamatují anebo dnes se z důvodů, že je to tak hezké na veřejnost, nechtějí rozpomenout.

Když jsme se tady bavili o tom, jak nastavit systémové řešení platů ústavních činitelů, zcela záměrně a úmyslně jsme je před několika lety svázali s platem určité třídy v rozpočtové sféře. Ta myšlenka je zhruba taková: platy, na které je vidět - a které přinášejí nebo ubírají ze státního rozpočtu poměrně málo - nechť jsou napevno svázány s těmi platy, na které vidět není a které, když se potichu zvýší, uberou ze státního rozpočtu několik set milionů. Já jsem pro to - ať jsou zmrazeny platy v každé chvíli, kdy se ekonomice nedaří dobře, ale všechny. Protože buď se ekonomice nedaří celé, a pak se musí z rozpočtu placené věci omezovat všechny a nejen to, co populárně vypadá navenek. Čili to je prosím poznámka k tomuto.

Já bych chtěl ještě uvést na pravou míru jednu věc. Vláda má přece za současného stavu zcela v rukou zastavení růstu mezd a rozhazování peněz, nebo chcete-li, další neotvírání nůžek, jak je to někdy nazýváno, nebo nerovnoměrný růst. Prostě tím, že nebude zvyšovat ty statisíce platů, o kterých je tady řeč a které jsou úmyslně svázány s platy, na které je vidět.

Já jsem ochoten diskutovat - jestli máme pocit, že se ty platy rozcházejí s tím, co je v rozpočtové sféře běžné - o změně koeficientů. Já jsem ochoten se bavit o jejich úpravách, ale ne o tomto populistickém návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP