(15.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Pešek, který má připraveno rozsáhlé vystoupení.

 

Poslanec Pavel Pešek: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nebudu mít rozsáhlé vystoupení, budu mít naopak velmi stručné vystoupení.

Chtěl bych předložený návrh charakterizovat tak, že myšlenka a problém je správný, myšlenka je opravdu dobrá, protože liniové stavby je třeba řešit a je třeba je řešit v rámci zákona o Pozemkovém fondu, tak jak pan kolega Máče míní. Nicméně způsob, který navrhuje, je bohužel v praxi naprosto nerealizovatelný, neboť problémy, které by vznikly řešením, které pan kolega Máče navrhuje, jsou neřešitelné.

Proto v rozpravě navrhnu tento návrh novely zákona zamítnout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou písemnou přihlášku. Prosím pana poslance Pavla Peška, aby z formálních důvodů zopakoval svůj návrh.

 

Poslanec Pavel Pešek: Děkuji, pane předsedající. Dávám návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím.

Myslím, že moje úloha předsedajícího je poměrně snadná. Je mou povinností dát ještě možnost vystoupit se závěrečným slovem navrhovateli.

 

Poslanec Miroslav Máče: Jde o to, abych oponoval jediné domněnce, která tu vznikla, a to je to, že problémy, které by vznikly realizací, by byly velké. Ony by nebyly žádné. V podstatě jde o to, že Pozemkový fond se dotáže starosty obce, zdali taková liniová stavba v obecném zájmu na pozemku, který se chce prodat, je. Pokud se tam nachází, lze zřídit věcné břemeno na tuto nemovitost a pozemek bude normálně prodán zájemci bez jakéhokoliv omezení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím zpravodaje o závěrečné slovo.

 

Poslanec Pavel Pešek: Chtěl bych jen upozornit na jeden detail. Geometrické plány by stále desítky milionů korun. To je věc jedna. A druhá: vláda to velmi přesně zhodnotila ve svém negativním stanovisku k tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slyšeli jsme závěrečná slova jak navrhovatele, tak zpravodaje. Rozhodneme o jediném návrhu, který zazněl v rozpravě, a to je návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, neb jsem vás odhlásil.

Budeme rozhodovat hlasováním o návrhu na zamítnutí. Věřím, že jsem dal dostatečnou možnost všem, kteří mají úmysl zúčastnit se hlasování, aby se dostavili do sněmovny.

 

Zahajuji hlasováním s pořadovým číslem 61 a ptám se, kdo je pro předložený návrh zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 158 pro bylo 94, proti 55. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu poslanci Miroslavu Máčemu, děkuji panu zpravodaji Pavlu Peškovi.

 

Dalším bodem je

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se pro léta 2001 a 2002 stanoví mimořádné opatření
při určování platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců, státních zástupců,
předsedy Komise pro cenné papíry, členů prezidia Komise pro cenné papíry,
veřejného ochránce práv a zástupce veřejného ochránce práv
/sněmovní tisk 571/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede její místopředseda a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

Na námitky některých z vás, že snad byl tento bod zařazen někam jinam, odpovídám, že moje prezidiálka i materiály, které stanovují harmonogram jednání sněmovny, hovoří o tom, že projednávání tohoto bodu má nastat skutečně v tuto chvíli.

Prosím pana ministra Vladimíra Špidlu, aby předložený návrh uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane místopředsedo. Prosím všechny kolegyně a kolegy, aby sledovali tento velmi zajímavý návrh zákona, neboť je v jejich vlastním zájmu, aby věděli, co projednáváme.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Z pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním vládního návrhu zákona, kterým se pro léta 2001 a 2002 stanoví mimořádné opatření při určování platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců, státních zástupců, předsedy Komise pro cenné papíry, členů prezidia Komise pro cenné papíry, veřejného ochránce práv a zástupce veřejného ochránce práv.

Platy a některé paušální náhrady výdajů poskytované představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, předsedovi Komise pro cenné papíry a členům prezidia této komise a nově též veřejnému ochránci práv a jeho zástupci se odvozují od platové základny, kterou je podle platné právní úpravy souhrn nejvyššího platového tarifu a maximální výše osobního příplatku stanovených pro zaměstnance ministerstev. Při každém zvýšení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a správy, které jsou jednou ze složek platů zaměstnanců, se automaticky o stejné procento zvyšuje celý plat uvedených osob i výše některých paušálních náhrad. Tím u představitelů státní moci dochází k vyššímu procentnímu zvýšení platů než u zaměstnanců - např. v roce 1999 byl tento poměr 17 ku 12 procentům - i k rychlejšímu růstu náhrad výdajů, než jaký by odpovídal vývoji spotřebitelských cen a cenové inflace. Tento stav je veřejností negativně vnímán, a po mém soudu oprávněně.

V souladu s plánem legislativním prací vlády na rok 2000 proto Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje zásadní změnu zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších záležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci.(Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře, znovu vás přeruším a poprosím všechny kolegy, kteří chtějí diskutovat, i ty dřepící a snažící se skrýt před zrakem předsedajícího, aby se přesunuli mimo jednací sál.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Text zákona je již připraven, ale dosažení politické dohody při věcném řešení i ve vlastním legislativním procesu bude ještě časově velmi náročné.

Podle mého názoru není správné vzhledem k okolnostem i vzhledem k celkové ekonomické situaci země a celkové životní úrovni obyvatel postupovat dále způsobem, který by znamenal, že platy ústavních činitelů porostou výrazně rychleji než platy ostatních zaměstnanců. To je důvod pro předložení tohoto mimořádného zákona a v podstatě tento zákon znamená zamezení dalšího progresivního zvyšování platové základny, resp. platů a některých náhrad představitelů státní moci v důsledku případného zvýšení platových tarifů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě v roce 2001 a také v důsledku předpokládaného přijetí služebního zákona pro zaměstnance v ministerstvech a správních úřadech s účinnosti od 1. ledna 2002.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP