(15.40 hodin)

Poslanec Tom Zajíček: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi vznést procedurální návrh, který jsem měl pravděpodobně učinit v době, kdy na návrh místopředsedkyně Buzkové jsme neprojednávali senátní návrh novely zákona 172, který je uveden v současném programu jako bod č. 40. Navrhuji, aby tento bod, který nedostal žádné přesné časové určení, jen jsme se usnesli usnesením sněmovny na tom, že nebude projednáván v době, kdy na něj přišel čas, byl zařazen na program jednání sněmovny na zítřek jako poslední bod před volbami místopředsedy sněmovny.

Stručné odůvodnění: Dnes po 17. hodině projednává Senát poslaneckou předlohu novely zákona 172. Považuji za vhodné, aby před projednáváním senátní předlohy byl znám výsledek projednání v Senátu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Je to návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Rekapituluji - aby bod č. 40 byl projednán zítra jako předposlední bod, tedy před volbou místopředsedy sněmovny.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 59. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme pokračovat následujícími body programu schůze. Na dálku se ještě omlouvám panu senátoru Eybertovi za to, že sem přišel a musí zase odejít, aniž by měl možnost vystoupit.

Další procedurální návrh.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si obtěžovat ještě s jedním procedurálním návrhem na úpravu programu.

Bod 27, kterým je vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty, sněmovní tisk 479, jsme měli projednávat původně dnes. Kvůli tomu, že byly rozdány pozměňovací návrhy našeho garančního výboru až včera odpoledne, uplyne lhůta v 16.30 hodin. Bude to v době, kdy pan ministr Kužvart jako předkladatel bude v Senátu.

Aby bylo jasné, že toto druhé čtení se ctí projednáme, navrhuji zařazení tohoto bodu jako prvního bodu zítřejšího jednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Bod 27 bude jako první bod zítra ráno.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 60. Kdo je pro to, vyhovět panu ministru Kužvartovi ústy pana poslance Ambrozka? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro 128, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat následujícími body, a to 42, 43, 44, 45, 47, a pokud nám vystačí síly a energie, i body dalšími.

 

Dalším bodem je

 

42.
Návrh poslance Miroslava Máčeho na vydání zákona, kterým se doplňuje
zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 511/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 511/1. Prosím, aby se slova ujal navrhovatel poslanec Miroslav Máče a předložený návrh uvedl.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, jelikož je má novelizace zákona o podmínkách převodu zemědělských pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby velmi stručná, dovolím si ji ocitovat:

Pokud se na zemědělském nebo lesním pozemku určeném k převodu na jiného nabyvatele než obec nachází liniová stavba nebo jiná stavba sloužící obecnému zájmu, která není jako veřejně prospěšná stavba vymezena schválenou územně plánovací dokumentací, je Pozemkový fond současně s převodem takového zemědělského nebo lesního pozemku povinen s ohledem na užívání jiné stavby v obecném zájmu smlouvou zřídit věcné břemeno spojené s nemovitostí.

Návrh je velice stručný. Je motivován skutečností, která se stala v blízkosti mého bydliště, kde stát prodal soukromému subjektu pozemek, na kterém byl vodovod obce, aniž obec měla šanci se k tomu vyjádřit.

Co se týká stanoviska vlády, uvedu následující. Nesouhlasné stanovisko vlády k návrhu novely zákona se podle mého názoru opírá o záměrně neobjektivní informace, které zřejmě ministru zemědělství panu Fenclovi k projednání vlády poskytl ředitel výkonného výboru Pozemkového fondu České republiky pan Miškovský.

Navržená právní úprava není ani nadbytečná, ani obtížně realizovatelná. Tato novela naopak jednoduchým způsobem ochrání oprávněné zájmy obcí v procesu privatizací státní půdy. Argumentace ve stanovisku vlády, že Pozemkový fond může zřídit věcné břemeno smlouvou, aniž by mu to zákon výslovně umožňoval, je pro mne překvapivá, neboť tuto možnost předseda výkonného výboru Pozemkového fondu pan Miškovský až dosud kategoricky odmítal - viz např. jeho dopis, který mi zaslal 19. 11. 1999, a obdobný jeho dopis ze dne 17. 12. 1999, který zaslal přednostovi okresního úřadu v Českém Krumlově panu Františku Mikešovi. Jeho kategorický nesouhlas vyjádřený v obou výše uvedených dopisech s možností zřízení věcného břemene při privatizaci státní půdy byl rozhodujícím motivem, proč jsem návrh na novelu zákona č. 95 na základě stížností obecních úřadů v okrese Český Krumlov zpracoval a podal.

Předseda výkonného výboru Pozemkového fondu navíc odmítl tuto problematiku ošetřit jednoduchým způsobem v rámci metodických pokynů Pozemkového fondu pro souběžnou realizaci zákona č. 95 a zákona č. 220 z roku 1991. Rovněž tak odmítl v těchto metodických pokynech ošetřit oprávněné zájmy obcí, které dosud nemají nikoli vlastní vinou zpracovánu územně plánovací dokumentaci, a nemohou proto v důsledku toho požádat o bezplatný převod státních pozemků, které ovšem budou v budoucnu potřebovat a které již nyní Pozemkový fond převádí na spekulující fyzické osoby, zatímco by měl dát šanci obcím, aby si dopracovaly územně plánovací dokumentaci, včetně svých osad, a přilehlé pozemky k sídelním místům do té doby neprivatizovat.

Námitka, že navržený zákon blíže nevymezuje jinou stavbu sloužící obecnému zájmu, je neopodstatněná, neboť z navržené formulace je zcela zřejmé, co je takovou stavbou míněno. Námitka uvedená v bodě b) je opodstatněná a bude odstraněna mým pozměňovacím návrhem, a to ve smyslu příslušnosti pověřené právnické osoby při převodu lesních pozemků.

Závěrem svého vystoupení vyslovuji přesvědčení, že negativní stanovisko vlády k mnou navržené novele zákona č. 95/1999 Sb., o převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, vyplynulo z cíleně neobjektivních informací předsedy výkonného výboru Pozemkového fondu pana Miškovského, který se z důvodů, o nichž zde nechci spekulovat, snaží zabránit za každou cenu, aby pravidla hry při privatizaci státní půdy - viz metodické pokyny Pozemkového fondu - byla jasná a průhledná a aby nebyla dotčena dosavadní neomezená ekonomická moc regionálních pracovišť a vedení Pozemkového fondu, která vytváří vznik možného korupčního prostředí.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP