(12.00 hodin)

(pokračuje Lang)

Tento tisk je rozdělen do několika částí. Jedná se o čtyři základní části. Znamená to, že každý zákon, tzn. zákon o České obchodní inspekci, zákon na ochranu spotřebitele a zákon o České zemědělské a potravinářské inspekci, je každý v jedné oddělené části, kde jsou pozměňovací návrhy a s nimi související legislativně technické úpravy. Součástí tohoto tisku je i příloha usnesení hospodářského výboru. Je to pracovní materiál k zákonu o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Je zde uveden z toho důvodu, že na poslední schůzi Poslanecké sněmovny byla projednávána novela zákona na ochranu spotřebitele, která zatím nabyla účinnosti. Vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 64/2000 Sb. Tento pracovní materiál vás seznamuje se zněním, které je platné v současné době.

K tomuto tisku podvýbor pro obchod a cestovní ruch pořádal seminář, kterého se zúčastnili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, zástupci České obchodní inspekce, České zemědělské a potravinářské inspekce, zástupci hygienické služby, hasičů, zástupci samosprávy a okresních úřadů; bohužel se tohoto semináře nezúčastnili, i když byli pozváni, zástupci Generálního ředitelství cel a Ministerstva financí, i když by měli co říci i k tomuto tisku.

Krátce zopakuji: hospodářský výbor doporučuje ve znění pozměňovacích návrhů tento tisk schválit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Langovi. Prosím, aby nás o jednání v zemědělském výboru informoval pan poslanec Stanislav Němec.

 

Poslanec Stanislav Němec: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zemědělský výbor se touto předlohou zabýval na své 27. schůzi 15. března a rovněž doporučuje Poslanecké sněmovně tento návrh zákona přijmout. Zemědělský výbor se zabýval zejména tou pasáží, která se zabývá Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí, a shledal, že předložená úprava je vyhovující, že je třeba upravit na jedné straně kompetence a na druhé straně i povinnosti orgánů potravinářské inspekce a zpřesnit celý kontrolní proces. Zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně návrh přijmout.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Němcovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Proto ji končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Karel Vymětal, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl k předloženému zákonu dva pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh se týká části 1, kde jsem se pokoušel v hospodářském výboru prosadit, aby byla rozvinuta spolupráce České obchodní inspekce s občanskými sdruženími. Navrhovali jsme tam ponechat odstavec 3 v § 13. Bohužel se tento záměr nepodařilo prohlasovat. Proto si dovolím navrhnout rozšíření toho, co je dnes v zákonu uvedeno, s cílem, k čemu má být spolupráce České obchodní inspekce s občanskými sdruženími. Pozměňovací návrh bych formuloval takto:

Doporučuji v § 13, v části 1, v odst. 1b), který zní "Česká obchodní inspekce při své činnosti spolupracuje b) s občanskými sdruženími" - pokračovat textem - "k zvyšování ochrany spotřebitele, zlepšování informovanosti a návyku spotřebitelů a kontrolovaných osob a vytváření příznivého prostředí pro prodej výrobků, zboží a poskytování služeb."

Toto je celý první pozměňovací návrh. Domnívám se, že je tím vyjádřeno, k čemu má směřovat spolupráce České obchodní inspekce s občanskými sdruženími.

Druhý pozměňovací návrh se týká druhé části, která novelizuje zákon na ochranu spotřebitele. Po mnohých diskusích i v Poslanecké sněmovně se dostal do tohoto zákona nový § 8a), který hovoří o ochraně vlastníků práv duševního vlastnictví. Možná si Poslanecká sněmovna vzpomene, že jsme o této otázce dlouze diskutovali, když šlo o problematiku ochrany vnější z hlediska přechodu tohoto zboží přes hranice České republiky. Tehdy jsme žádali, aby vláda také připravila návrh řešení ochrany vnitrostátně, vnitroobchodně, což se děje předloženou novelou zákona. Oceňuji, že se toto řešení našlo. Má to jen jednu vadu na kráse.

V § 8a) se hovoří o právech vlastníka práv, hovoří se o spolupráci dozorového orgánu s tímto vlastníkem práv, hovoří se o jeho povinnostech, o pravomocích dozorového orgánu, bohužel ale v celém zákonu není uvedeno, kdo tím dozorovým orgánem je.

Tuto problematiku jsem se pokusil v hospodářském výboru řešit tím, že by se upravilo v § 23 odst. 1 vypuštění, že Česká obchodní inspekce není dozorovým orgánem podle nově vloženého § 8a). Po vysvětlení je logické, že není možné toto řešit v tomto paragrafu, neboť tím by Česká obchodní inspekce dělala dozor sama nad sebou, kdyby byla dozorovým orgánem takto formulovaným v odst. 1.

Nevidím jiné řešení, zákon by byl obsahově na stole, ale v realizační fázi by nikdo nevěděl, kdo je dozorovým orgánem. Zákon to v současné podobě neupravuje.

Proto předkládám pozměňovací návrh, který tento problém podle mého názoru řeší: v části 2, v § 23 za odst. 1 vložit nový odstavec 2 - a ostatní přečíslovat - který by zněl: "Dozorovým orgánem podle § 8a) je Česká obchodní inspekce."

Česká obchodní inspekce sama a priori předvídá, že bude pověřena touto činností zákonem, je na tuto činnost připravena. Podle mého názoru to bylo třeba jen přesně do zákona vtělit.

Toto jsou moje dva pozměňovací návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Lang má slovo.

 

Poslanec Pavel Lang: Dovolím si v podrobné rozpravě dát také jeden pozměňovací návrh, a to k § 18. Týká se to části 2 zákona na ochranu spotřebitele, § 18 odst. 3, ve kterém navrhuji vypustit druhou větu, která zní: "Množství vykupovaných vratných obalů nesmí být výrobcem ani dodavatelem omezeno."

Odůvodnění je velmi prozaické. V § 18 odst. 2 se hovoří o tom, že nelze vázat výkup vratných zálohovaných obalů na nákup zboží. Tím je ošetřena situace, kdy by spotřebitel vracel vratné zálohované obaly a prodávající by je odmítal odebrat.

V tomto odstavci 3 jde o situaci, kdy dochází k tomu, že výrobce, resp. plnitel nápoje do vratného obalu je povinen odebrat v každém případě jakékoli množství těchto vratných obalů od prodávajícího. V současné době má ovšem prodávající možnost nakoupit např. nápoje v kterékoli části České republiky, tzn. od desítek pivovarů a od desítek výrobců minerálních vod s tím, že např. v letní sezoně dochází k tomu, že obchodník vrátí logicky vratné obaly nejbližšímu výrobci, který se nachází v jeho okolí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP