(11.50 hodin)

(pokračuje Starec)

Ty bych potom přednesl až v podrobné rozpravě, protože budou vlastně tvořit můj pozměňovací návrh. Budou to tři drobné úpravy, které se týkají legislativy.

Tolik asi k úvodní zprávě zpravodaje. Myslím, že není potřeba k této problematice více vystoupit, neboť věcná stránka byla dostatečně popsána ve zpravodajské zprávě a ve vystoupení ministra již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Starcovi a otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Nyní otevírám rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Martin Starec, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Martin Starec: Vážená paní předsedající, v tuto chvíli bych vystoupil s návrhy, které jsem avizoval v jednání předešlém.

Za prvé - v části druhé bude nutno doplnit výčet novel a opravit text návětí takto: Cituji: "V příloze Sazebník správních poplatků se v položce" - konec citace a dále následuje původní text. Toť první návrh.

Druhý návrh - v části třetí bude vzhledem k faktu, že byly v mezidobí přijaty novely č. 356/199 Sb. a č. 360/1999 Sb., nutné přeznačit písmena a označení poznámky pod čarou takto: Dvojtečka, je stávající text a pak následuje: Uvozovky dole, cituji, se na konci písmene ab) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ac) čárka, které včetně poznámky pod čarou číslo 23j) zní - dvojtečka, uvozovky dole, ac) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států 23j). Tolik citace. A pod čarou bude ještě uveden samozřejmě odkaz 23j), bude uveden v uvozovkách a bude tam původní text poznámky pod čarou. Tolik druhá legislativně technická připomínka.

Třetí legislativně technická připomínka se mírně dotýká věcného obsahu, byť v oblasti, která je zvykem, a to je účinnost, protože původně navrhovaná účinnost k 1. říjnu 2000 by mohla být tak či onak vzhledem k prázdninám a dalším okolnostem narušena. Proto se nám zdá lépe, aby účinnost byla stanovena takto: Cituji: "Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení." Konec citace.

Tolik mé pozměňovací návrhy, které připomínám, že jsou na úrovni legislativně technických změn a jsou s legislativou projednány. Zcela pochopitelně je ve třetím čtení doporučím.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Starcovi. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 63/1986 Sb.,
o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
/sněmovní tisk 496/ - druhé čtení

 

Předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, k předloženému vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o České obchodní inspekci, zákon o ochraně spotřebitele a zákon o České zemědělské a potravinářské inspekci - plné znění tohoto návrhu zákona přednesla již paní předsedající. Nechci se již zabývat celkovou filozofií navrhovaného zákona, neboť jsem ji uvedl již při prvním čtení dne 28. ledna t. r. Proto bych chtěl nyní ve druhém čtení připomenout některé základní aspekty.

Hlavním cílem novel uvedených zákonů je chránit spotřebitele před klamáním v podobě nařízení a prodeje padělků a nedovolených napodobenin. V souvislosti s tím je navrženo vybavit dozorové orgány kompetencemi k účinnějšímu zásahu a sankcím v případě zjištění tohoto negativního jevu.

Další řešenou oblastí je širší novela zákona o České obchodní inspekci, která má za cíl odstranit ze současného zákona překonané instituty, duplicity se zákonem o ochraně spotřebitele a zefektivnit kontrolní činnost tohoto dozorového orgánu.

V prvním čtení novelu zákona přikázala Poslanecká sněmovna k projednání hospodářskému a zemědělskému výboru. Většina pozměňovacích návrhů, které byly schváleny v hospodářském výboru, podle mého názoru směřuje ke zkvalitnění předloženého návrhu zákona. Hospodářský a zemědělský výbor po projednání doporučují návrh k přijetí.

Z návrhů, které odsouhlasil hospodářský výbor, bych se chtěl pozastavit pouze u pozměňovacího návrhu na novou, od vládního návrhu odlišnou úpravu ustanovení § 18 zákona o ochraně spotřebitele. Tento paragraf se týká problematiky zálohovaných vratných obalů. Před rozhodováním o tomto návrhu bych vás chtěl požádat o jeho pozorné zvážení, protože tady se názory velice liší a rozcházejí. Po úpravě, která je z hospodářského výboru, jsem trochu na vahách, aby nedošlo k vyprodukování určitého zmetku, který by mohl systém vratných obalů zkomplikovat. Poprosil bych, aby se tady toto velice zodpovědně zvažovalo.

Chtěl bych rovněž v této souvislosti připomenout, že při projednávání novely zákona o ochraně spotřebitele, která implementovala směrnice Evropských společenství týkající se křišťálového skla, obuvi a výrobků zaměnitelných s potravinami, byl to sněmovní tisk 355, byl obdobný návrh na úpravu ustanovení § 18 rovněž předložen, avšak při projednávání Poslaneckou sněmovnou nebyl přijat. Tady se nejedná o nějaké lpění na původním návrhu, ale skutečně aby se Poslanecká sněmovna nad tímto zamyslela a návrh byl přijat v takové podobě, aby zlepšil současný stav, aby nedošlo k jeho zhoršení.

Na závěr mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že vzhledem k naléhavé potřebě zvýšit ochranu spotřebitele na úroveň obvyklou ve vyspělých evropských zemích propustíte návrh k dalšímu projednávání, za což vám předem děkuji. Současně vám děkuji i za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi.

Vládní návrh jsme přikázali k projednání hospodářskému výboru a zemědělskému výboru. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 496/1 a 2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Pavel Lang.

 

Poslanec Pavel Lang: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, tisk 496 byl projednán v hospodářském výboru dne 22. března 2000 na 37. schůzi s tím, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tento tisk s pozměňovacími návrhy uvedenými v tisku 496/2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP