(11.40 hodin)

(pokračuje Buzková)

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 51, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 51 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 83 a 76 bylo proti.

 

Vzhledem k tomu, že tuším, že zástupci klubů kontrolují výpis z hlasování, počkám několik okamžiků, než začneme projednávat další bod.

Vzhledem k tomu, že jsem neobdržela žádný signál, že by někomu selhalo hlasovací zařízení, končím projednávání tohoto bodu, který byl zamítnut.

Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, bez jakéhokoliv vztahu k předchozímu hlasování vás chci jako předseda volební komise požádat, abyste nechala sněmovnu hlasovat o tom, že bod "Volba místopředsedy Poslanecké sněmovny" bude zařazen na zítřek jako poslední bod před vyhlášením polední přestávky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je zde návrh předsedy volební komise, o kterém rozhodneme bezprostředně, tedy aby zařazený bod "Volba místopředsedy Poslanecké sněmovny" byl zařazen zítra jako poslední bod před vyhlášením polední přestávky.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 52. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 52 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 165 a nikdo nebyl proti.

 

Prosím, pokud si snad někdo přeje zpochybnit předchozí hlasování, aby tak učinil neprodleně, protože v případě, že to tak neučiní neprodleně, budu považovat, že se tak nestalo v souladu s jednacím řádem.

 

Dalším bodem tedy je

 

34.
Vládní návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů
z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 462/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, kterého prosím, aby se ujal slova.

Současně upozorňuji všechny poslance, kteří jsou překvapeni tím, že neprojednáváme bod 33, že tento bod lze projednat nejdříve ve 14 hodin dnešního dne. Ještě jednou, bod 33 lze projednat nejdříve dnešního dne ve 14 hodin, kdy uplynou veškeré termíny.

Prosím tedy pana ministra Grégra, aby uvedl bod 34.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, na jednání naší schůze, 21. v pořadí, konané 28. ledna 2000, byl přijat vládní návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů a přikázali jsme jej k projednání hospodářskému výboru. Hospodářský výbor přijal k uvedené předloze doporučující usnesení bez pozměňovacích návrhů. Bylo konstatováno, že k dosavadnímu pozitivnímu průběhu projednávání významně přispěl odborný seminář, který mělo ministerstvo mnou řízené možnost uspořádat pod záštivou právě hospodářského výboru. Na tomto semináři se podařilo problematiku využívání nerostných zdrojů z mořského dna dostatečným způsobem přiblížit.

Jakkoliv se zdá, že zájem o tuto vysoce finančně náročnou oblast podnikání nebude v nejbližším období velký, nelze podceňovat zdejší podnikatelskou sféru včetně zahraničních podnikatelů se sídlem v České republice a předpokládat, že o podobnou činnost neprojeví zájem. Zákon umožní podnikatelským subjektům přístup k netradičním zdrojům nerostných surovin, které představují zejména významný obchodní artikl v oblasti základních kovů nebo zpracování těchto surovin v hutních provozech přímo na území České republiky. Bez účinnosti připravovaného zákona by ale v případě škod způsobených těmito podnikateli, např. na mořském prostředí, nesla přímou odpovědnost Česká republika. Účelem navrhovaného zákona je proto také vyloučit uvedené přímé dopady na stát zavedením takových mechanismů, které přenášejí odpovědnost na podnikatele a umožňují uložit sankce případnému viníkovi.

Dovolte mi rovněž zdůraznit, že předložený návrh zákona implementuje mezinárodní právo do našeho právního systému, k čemuž se Česká republika zavázala ratifikací Úmluvy OSN o mořském právu. Přijetím navrhovaného zákona se Česká republika zařadí mezi účastnické státy úmluvy a dohody, jako jsou SRN, Velká Británie a Itálie, které již část XI. úmluvy a dohodu vnitrostátně provádějí. Další státy EU podobný záměr připravují.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám propustit návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů do třetího čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 462/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Martin Starec. Prosím, aby pan poslanec Martin Starec byl upozorněn, že by měl splnit svoji zpravodajskou povinnost k tomuto bodu.

 

Poslanec Martin Starec: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás seznámit s usnesením hospodářského výboru, který se týká těžby nerostných zdrojů z mořského dna, tisk 462. K tomuto tisku mohu říci, že probíhal seminář, který byl navštíven zástupci poslaneckých klubů. Na tomto semináři byla poměrně dobře a dopodrobna probrána problematika, která se týká České republiky jenom zdánlivě odtažitě, protože i v těchto věcech, které se týkají budoucnosti, je dobře, aby Česká republika zapsána byla. Myslím si, že na semináři byly hodnověrně zodpovězeny všechny otázky, které se této problematiky týkaly.

Na základě jednání semináře potom probíhalo jednání hospodářského výboru. Usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk 462/1 a já vás jenom stručně seznamuji s tím, že hospodářský výbor doporučuje projednat tento návrh zákona bez připomínek a pověřil mě, abych spolu s legislativou ještě zvážil některé legislativně technické úpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP