(11.00 hodin)

(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb.,
o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání
z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 501/ - druhé čtení

 

Předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl, kterého prosím, aby se ujal slova. Ještě předtím, než pan ministr bude hovořit, chci pouze upozornit, že dalším bodem je poslanecký návrh, kterým se mění stejný zákon, jako je tento, ale vzhledem k tomu, že navrhovatelé budou navrhovat stažení tohoto bodu, upozorňuji na to proto, aby někdo nevystoupil s návrhem na společnou rozpravu k těmto dvěma bodům. Prosím nyní pana ministra Motejla, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážená paní předsedající, paní poslankyně a páni poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: (Reakce na hluk v sále.) Promiňte, pane ministře, já prosím o klid ve sněmovně. (Reakce na pokračující hluk v sále.) Ještě jednou prosím o klid ve sněmovně.

Pane ministře, já myslím, že už je možné, abyste se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Já myslím, že více klidu nelze ani očekávat vzhledem k tomu, že vládní návrh novely zákona 436/1991 Sb. jsem poměrně podrobně uváděl v prvém čtení, ve kterém jsem se snažil vás přesvědčit, že cílem tohoto návrhu je vytvořit legislativní předpoklady pro zrušení krajských obchodních soudů v Praze, v Brně a v Ostravě, když se ukázalo, že samotné nastavení věcné příslušnosti krajských soudů v prvním stupni v obchodních věcech nebylo od samého počátku zdařilé, neboť krajské soudy tak byly zahlceny značným množstvím věcí, které nebyly schopny s potřebnou rychlostí projednat a rozhodovat. A přitom většina této agendy není takové náročnosti a složitosti, aby byla nutná její koncentrace na úrovni krajských soudů. Proto také vámi již přijatá novela občanského soudního řádu s účinností od 1. 1. 2001 podstatným způsobem omezí rozsah obchodních věcí projednávaných v prvním stupni krajskými soudy.

Z těchto důvodů se problémy s rychlostí vyřizování věcí zákonitě koncentrovaly a dosud koncentrují na krajských obchodních soudech, které byly výlučně zřízeny pro vyřizování prvostupňové agendy v obchodních věcech, a tato koncentrace obchodních věcí u specializovaných soudů je tak v neprospěch vyřizování této agendy. Proto se navrhuje souběžně se změnou věcné příslušnosti krajských soudů v obchodních věcech zrušit právě zmiňované krajské obchodní soudy.

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny ve svém usnesení doporučil Poslanecké sněmovně předložený vládní návrh zákona se změnami a doplňky, které jsou legislativně technického charakteru a za jejichž uplatnění děkuji, schválit. Já se k tomuto doporučení připojuji. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Motejlovi. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 501/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, ústavně právní výbor na svých schůzích projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 501, a 15. března 2000 na své 45. schůzi přijal usnesení, o kterém se zmiňovala paní místopředsedkyně, které je zveřejněno ve sněmovním tisku 501/1, a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. Zároveň výbor doporučil některé změny a doplňky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Exnerovi a otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Do obecné rozpravy se hlásí paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si zde vystoupit a jen lehce oponovat názoru, který prošel ústavně právním výborem. Dovoluji si to z toho důvodu, že jsem nebyla účastna tohoto rozhodování, neboť jsem byla na pracovní zahraniční cestě a bylo mi tak znemožněno hlasovat a podat eventuálně oponentní názor menšiny při hlasování.

Já netvrdím, že je to špatná cesta. Pravděpodobně shoda na tom, že krajské obchodní soudy do budoucna mají být zrušeny, je správná. Na půdě ústavně právního výboru jsme vyslechli zprávu pana náměstka ministra dr. Baxy, který se za ministerstvo - a doufám, že ta úvaha taková je - vyjádřil v tom směru, že do budoucna má obchodní agenda - specializovaná obchodní agenda - být uchována jako celek a má být vyřizována na specializovaných útvarech, které by byly při prvoinstančních soudech v sídle druhoinstančního soudu.

Já si myslím, že určitá specializace a zachování obchodní agendy té velmi specializované části, která se týká konkursního řízení, cenných papírů a dalších věcí, jsou potřebné, a zdá se, že i vláda, nebo alespoň Ministerstvo spravedlnosti se těmito úvahami velmi vážně zabývalo, a já doufám, že v těch úvahách bude pokračovat. Pak ale nejsem přesvědčena, jestli v okamžiku, kdy není rozhodnuto, jak vlastně bude soustava soudů v České republice vypadat - jestli zrušíme, nebo nezrušíme vrchní soudy, o nichž jsem se donedávna domnívala, že na tom panuje shoda, a teď najednou vidím, že minimálně na půdě sněmovny taková shoda zatím není -, je správným krokem v tuto chvíli zásadním způsobem říznout do obchodního soudnictví.

Proto si dovoluji podat návrh na přerušení projednávání tohoto bodu. Ráda bych, aby se projednávání druhého čtení sjednotilo s druhým čtením návrhu o soudech, soudcích, resp. se změnou ústavy, tedy s celým balíkem zákonů, který s konečnou platností rozhodne o tom, jak bude soustava soudů v České republice do budoucna vypadat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně prosím vás, ještě než odejdete, vy tedy navrhujete přerušení, a to před uzavřením obecné rozpravy? Před uzavřením obecné rozpravy, dobře. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu paní poslankyně Dundáčkové na přerušení tohoto bodu.

Panu ministrovi samozřejmě, pokud se hlásí do rozpravy, udělím slovo. Prosím, pane ministře, mluvte.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážená Poslanecká sněmovno, dovolte mi, abych před vaším hlasováním o návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu předneseného paní poslankyní Dundáčkovou vás požádal, abyste před tímto hlasováním bedlivě uvážili, jaké eventuální důsledky přerušení projednávání této věci sebou přinese. Jestliže - a já za to Poslanecké sněmovně děkuji - byla přijata novela občanského soudního řádu, která zásadně mění rozsah věcné příslušnosti krajských soudů jako soudů prvního stupně, jestliže tato novela má nabýt účinnosti - a opět zde děkuji Poslanecké sněmovně za pochopení - až od 1. 1. 2001, pak byla tato koncepce postavena na tom, aby do 1. 1. 2001 bylo možno vytvořit organizační a do značné míry i personální podmínky pro to, aby přechod těchto agend z krajských soudů na okresní soudy byl možný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP