(10.50 hodin)

(pokračuje Krása)

Další pozměňovací návrh:

Za § 20 písm. a) se vkládá nový § 20 b), který zní: 20 b)

Odst. 1. Byl-li mandát poslance uprázdněn nebo zanikl-li mandát senátora (§ 20 odst. 8), Ministerstvo financí výplatu příspěvku na mandát zastaví při splátce za příslušné pololetí (§ 22 odst. 1), která následuje po uprázdnění nebo zániku mandátu.

Odst. 2. Skutečnosti uvedené v § 20 odst. 8 oznámí Poslanecká sněmovna nebo Senát Ministerstvu financí nejpozději k nejbližšímu termínu splatnosti splátky příspěvku na činnost.

Ještě si dovolím přednést poslední pozměňovací návrh - čl. 2 se mění takto: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001."

Dámy a pánové, já jsem přednesl sérii pozměňovacích návrhů, které zavádějí, nebo které do poslaneckého návrhu zařazují registr stran a upravují některé otázky ohledně přijímání darů, přičemž jsem některé pozměňovací návrhy z vládního návrhu upravil tak, aby vyhovovaly představě předkladatelů návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Exner a připraví se pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Protože došlo zřejmě k trošku procedurálnímu zmatku, který spočívá v tom, že my jsme podrobnou rozpravu z 11. listopadu loňského roku jenom přerušili a nyní jste vlastně znovu otevřela všeobecnou rozpravu - posledně jsme tu rozpravu přerušili se žádostí, aby se dva výbory vyjádřily k návrhu. Jak jsem rozuměl, tak výbory se vyjádřily, ale dále se pokračuje v podrobné rozpravě, tak bych si chtěl jenom pro jistotu vyjasnit, že pozměňovací návrhy přednesené v té první části podrobné rozpravy budou vzaty v úvahu i pro toto pokračování pro případ, že by nedošlo k rozhodnutí podle návrhu rozpočtového výboru nebo přerušení podle návrhu ústavně právního výboru.

Pro tento případ si dovolím zpřesnit dva moje pozměňovací návrhy přednesené 11. listopadu. První návrh se týká toho, aby před dosavadní bod 2 návrhu novely se vložil nový bod č. 1, jehož znění bylo předneseno, ale v návětí k tomu bodu 1 jsem se dopustil chyby. Přednesu nyní, jak správně má návětí znít: "Bod 1 § 17 odst. 4 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní" - chybně tam v tom návětí byl uveden odst. 3.

Za druhé bych chtěl upřesnit svůj druhý pozměňovací návrh, který zpřesňuji tak, že nově zní následovně - § 19 zní: § 19. Dar může přijmout jen fyzická osoba, která je - pardon - dar může poskytnout je fyzická osoba, která je občanem České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Exnerovi, slovo má pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové. Musím zopakovat to, co jsem řekl ve své zpravodajské zprávě za ústavně právní výbor, aby to zaznělo v podrobné rozpravě, to znamená, že ústavně právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přerušila druhé čtení tohoto návrhu zákona a zařadila ho až za třetí čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách, ve znění pozdějších předpisů, tisk 513. Mělo by toto být bráno podle mého názoru jako odročovací. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bendovi. Hlásí se někdo dál do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Je tomu tak, pan poslanec Brousek má slovo.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte přednést jeden pozměňovací návrh k tomuto tisku. V § 6 odst. 2 bod 5 zrušit konec věty za středníkem. Myslím, že není možné omezovat člena v placení příspěvků, tzn. v nakládání se svými vlastními penězi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Brouskovi. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já se hlásím spíš s technickou záležitostí. Domnívám se, že pan zpravodaj Benda by měl upřesnit, zda předložil návrh na přerušení, tj. před ukončením podrobné rozpravy, nebo jestli - tak jak uvedl - dal návrh na odročení, o kterém by se zřejmě správně mělo hlasovat až po ukončení rozpravy.

Domnívám se, že doporučení ústavně právního výboru znělo na přerušení projednávání, tzn. před ukončením podrobné rozpravy. Myslím, že tak je to správně, ale je asi na navrhovateli, aby upřesnil, co to vlastně navrhl, protože je to důležité pro okamžik hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Benda má slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Pan kolega Matulka mě nedostal do jednoduché situace, protože doporučení ústavně právního výboru doslova znělo, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby druhé čtení tohoto návrhu zařadila do svého programu až po třetím čtení vládního návrhu zákona. Toto jsme neučinili, čili teď jsme ve druhém čtení a myslím, že by bylo asi korektní k tomuto návrhu zákona, aby opravdu před ukončením druhého čtení bylo hlasováno o doporučení přerušit tento bod po ukončení třetího čtení vládního návrhu zákona. Pouze pokud by tento návrh neprošel, pak by se hlasovalo o návrhu pana kolegy Václavka. Myslím, že cíl je stejný a zřejmý.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vyjdu z návrhu pana poslance Bendy. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Tím pádem nyní nastal okamžik, kdy bychom měli hlasovat o návrhu pana poslance Bendy na přerušení tohoto bodu před ukončením podrobné rozpravy. Já vás všechny odhlásím a požádám o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 48 budeme rozhodovat o návrhu pana poslance Marka Bendy na přerušení projednávání tohoto bodu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 48 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 48 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 104 a 62 bylo proti. Tím končím projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP