(10.30 hodin)

(pokračuje P. Svoboda)

Odstavec 3. Leteckou činnost pro vlastní potřebu lze provozovat bez povolení. Pokud má být takováto činnosti provozována letadlem o vzletové hmotnosti přesahující 5700 kg, musí provozovatel tuto skutečnost předem ohlásit úřadu a označit přiměřeně kvalifikovanou osobu, která je za provoz takového letedla odpovědná.

Odůvodnění: Podle stávající úpravy osoba, která chce provozovat letadlo pro zajištění svých vlastních potřeb, například při zajištění své podnikatelské činnosti, musí k tomu získat povolení úřadu. V odstavci 3 se pak určuje, že prováděcí předpis stanoví náležitosti o tomto povolení. Prováděcí vyhláška č. 108/1997 v § 23 stanovuje, že na náležitosti žádosti o povolení provozu pro vlastní potřebu se vztahují stejné podmínky jako na náležitosti žádosti o povolení leteckých prací.

Takovýto schvalovací proces provozu pro vlastní potřebu je v zemích Evropské unie neobvyklý, nemá žádné opodstatnění a je pouze zbytečnou administrativní obstrukcí převzatou z praxe před rokem 1989.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím a končím i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

29.
Návrh poslanců Cyrila Svobody, Václava Krásy a Pavla Němce na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 217/ - druhé čtení

 

Jedná se o pokračování přerušeného jednání ze 17. schůze.

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů pan poslance Václav Krása a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Václavek.

Tento návrh zákona jsme ve druhém čtení začali projednávat v 17. schůzi 11. listopadu minulého roku, kdy jsme přerušili podrobnou rozpravy a požádali rozpočtový výbor a ústavně právní výbor o zaujetí stanoviska k návrhu zákona a k předneseným pozměňovacím návrhům. Oba výbory přijaly usnesení, která byly rozdána jako sněmovní tisky 217/6 a 7. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor projednával tento návrh zákona již několikrát. 17. schůze Poslanecké sněmovny přerušila projednávání tohoto zákona s ohledem na to, že se očekává v této oblasti vládní návrh zákona. Tak se skutečně stalo. Vládní návrh máme v Poslanecké sněmovně, a proto rozpočtový výbor po určité rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh poslanců Cyrila Svobody, Václava Krásy a Pavla Němce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, viz tisk 217, po přerušeném druhém čtení v Poslanecké sněmovně zamítla.

Zároveň jsem byl usnesením rozpočtového výboru zmocněn, abych s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Václavkovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, ústavně právní výbor projednal tento návrh zákona. Vzhledem k tomu, že se rozhodl v podrobné rozpravě projednávat vládní návrh zákona upravující stejnou materii, doporučil Poslanecké sněmovně odročit druhé čtení tohoto návrhu zákona až po projednání třetího čtení vládního návrhu zákona, tisk 517. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bendovi. Táži se zástupce navrhovatelů pana poslance Václava Krásy, zda si přeje se k tomuto stanovisku vyjádřit.

 

Poslanec Václav Krása: Dovolím si krátce se vyjádřit k jednání jednotlivých výborů, kterým byl návrh zákona přikázán.

Myslím si, že jednotlivé výbory, jak rozpočtový, tak ústavně právní, se spíše přiklonily k návrhu vlády, i když je zcela zřejmé - a řekl to tady v první čtení pan poslanec Cyril Svoboda, že vládní návrh zcela zřejmě vychází z návrhu poslaneckého. Navrhovatelé jsou tudíž přesvědčeni, že jako základ měl být vzat poslanecký návrh. Pokud Poslanecká sněmovna nezamítne tento návrh, jsem připraven pozměňovacími návrhy poslanecký návrh doplnit o některé návrhy, které jsou ve vládním návrhu a zdají se předkladatelům návrhu zákona jako vhodné, které by měly být zapracovány do našeho právního řádu v souvislosti s financováním politických stran.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krásovi. Nyní budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Václavek má slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: V podrobné rozpravě bych se odvolal na to, co jsem navrhl v obecné rozpravě, tzn. zamítnout tento návrh zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Pan poslanec Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Přiznám se, paní předsedající, že nevím, jak je to procedurálně. Domníval jsem se, že pan poslanec Václavek navrhl po obecné rozpravě zamítnutí návrhu zákona. Rozprava je ale podrobná. Dovolím si přednést sérii pozměňovacích návrhů, které mám připraveny k našemu návrhu.

Dovoluji si navrhnout tyto pozměňovací návrhy k poslaneckému návrhu.

Bod 1. V § 6, odst. 2 ve třetí větě se slova "bydliště" nahrazují slovy "adresa mimo místa pobytu".

Druhý pozměňovací návrh: v § 6, odst. 2 písm. a) se slovo "bydliště" nahrazuje "adresa místo pobytu". Třetí pozměňovací návrh. V 8, odst. 7 se slova "seznamu stran a hnutí" nahrazují slovy "rejstříku stran a hnutí".

Čtvrtý pozměňovací návrh. V § 8 se doplňuje odstavec 8, který zní: vznik strany a hnutí, jejich název a sídlo oznámí ministerstvo do sedmi dnů ode dne registrace Českému statistickému úřadu.

Pátý pozměňovací návrh. § 9 včetně nadpisu zní: Rejstřík stran a hnutí

Odst. 1. Rejstřík stran a hnutí vedený ministerstvem je veřejný seznam, do kterého se zapisují nebo vyznačují zákonem stanovené údaje týkající se stran a hnutí. Jeho součástí je sbírka listin obsahující stanovy, usnesení a ustavení orgánů, usnesení o změně stanov a usnesení o zrušení strany a hnutí. Rejstřík stran a hnutí je každému přístupný. Každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Na požádání vydá ministerstvo úřední potvrzení o zápisu nebo o tom, že zápis není proveden.

Odst. 2. Do rejstříku stran a hnutí se zapisují tyto údaje:

  1. název, zkratka a sídlo strany a hnutí s uvedením dne a čísla registrace,
  2. den registrace, změny stanov,
  3. vznik strany a hnutí s uvedením dne a právního důvodu výmazu.

Odst. 3. Do rejstříku stran a hnutí se dále vyznačují tyto údaje:

  1. identifikační číslo strany a hnutí,
  2. jméno, příjmení a rodné číslo a adresa místa pobytu osob, které jsou statutárním orgánem strany a hnutí nebo jeho členy s uvedením způsobu, jakým jednají jménem strany a hnutí,
  3. pozastavení činnosti strany a hnutí,
  4. zrušení strany a hnutí,
  5. vstup do likvidace včetně jména, příjmení, rodného čísla adresy místa pobytu likvidátora,
  6. prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání.

Odst.4. Do rejstříku stran a hnutí se zapíše nebo vyznačí také změna nebo zánik skutečností podle odst. 2 a 3.

Odst. 5. Údaj o identifikačním čísle strany a hnutí oznamuje ministerstvu Český statistický úřad.

Další pozměňovací návrh:

§ 10 zní: Strana a hnutí jsou povinny oznámit písemně ministerstvu údaje v § 9 odst. 3 písmeno b), d) a e) do 15 dnů ode dne, kdy bylo příslušným orgánem strany a hnutí ve věci rozhodnuto. Oznámení musí být doloženo usnesením těchto orgánů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP