(10.20 hodin)

(pokračuje Hojdar)

Na základě tohoto projednání hospodářský výbor po vyslechnutí výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu doc. ing. Špačka a po obecné a podrobné rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit návrh zákona s pozměňovacími návrhy, tak jak jsou uvedeny v tisku 448/2,

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona,

3. mě pověřil jako zpravodaje, abych tuto zprávu přednesl na dnešním plénu.

Tímto musím tuto zprávu přednést a myslím, že tak, jak máte předložený tisk 448/2, je vhodný pro přijetí včetně těchto pozměňovacích návrhů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Hojdarovi.

Nyní otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu a mohu zahájit rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do rozpravy podrobné? Hlásí se pan poslanec Hojdar, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Josef Hojdar: Tak jak jsem avizoval při projednávání v hospodářském výboru, dostali jsme se k některým věcem, které jsme posléze s legislativním odborem dopracovali, a proto navrhujeme ještě toto znění:

Navrhujeme vypustit ustanovení § 16 odst. 6 písm. b), jedná se o bod číslo sedm tohoto usnesení. V návaznosti na toto doporučujeme vypustit v části druhé navrhovaného zákona, tj. novele zákona o zbraních a střelivu, v původním bodě dvě paragrafu 16 odst. 4 slova "bylo zjištěno, že od první registrace zbraně nebo posledního nového kusového ověřování uplynula lhůta pro provedení nového kusového ověřování nebo".

Odůvodnění je následující: Výše uvedené ustanovení obsahuje odkaz na lhůty, které však v případě schválení pozměňujícího návrhu hospodářského výboru nebudou existovat, a tato dikce by byla potom nejasná.

Proto vám přednáším tento pozměňovací návrh ve druhém čtení a doufám, že bude přijat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Hojdarovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím a tím končím i druhé čtení tohoto zákona.

 

Dalším bodem je

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb.
/sněmovní tisk 497/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Paní předsedající, dámy a pánové, smyslem navrhované novely zákona o civilním letectví je rozšíření systému pro transformaci leteckých předpisů přijímaných mezinárodními organizacemi, jichž je Česká republika členem. Nezbytnost takové úpravy vyplývá z toho, že Česká republika musí jako členský stát bezprostředně zavádět technické normy, normy vztahující se k bezpečnosti, k obsluze cestujících, bezprostředně po jejich přijetí mezinárodními organizacemi. Jsme k tomu zavázáni.

V současné době máme taková právní ustanovení, pokud jde o některé organizace ICAO, Evropskou organizaci pro řízení letového provozu EUROCONTROL, a je zapotřebí rozšířit na tyto organizace práva, která už byla zakódována v našem ústavním řádu, pokud jde o Evropskou unii.

Samozřejmě jde o návrh plně kompatibilní s právem Evropské unie. Návrh projednal hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a s jeho připomínkami souhlasím.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Peltrámovi.

Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 497/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Zdeněk Švrček.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dámy a pánové, hospodářský výbor se malou novelou zákona o civilním letectví zabýval na svém zasedání 22. března t. r. V tisku 497/1 máte jeho doporučení, kde k základnímu návrhu vlády přibyla ustanovení, která zlepšují kontakt ve věci zástavního práva k letadlům a umožňují tak zlepšit podmínky pro nákup nových letadel, která se normálně nedají nakupovat za hotové. Většinou se nakupují formou dlouhodobých leasingů a splátek a zástavní právo takto upravené lépe vyhovuje mezinárodním zvyklostem při tomto obchodě uplatňovaným.

Nemám nic, co bych k tomu dodal. Je to návrh v podstatě dosti jednoduchý a doporučuji ho vaší pozornosti. Díky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Švrčkovi a otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které je přihlášen pan poslanec Pavel Svoboda, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji vynechat v textu navrhované novely zákona 49/1997 v § 102 odst. 2 text "a Evropskou organizací pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL,".

Odůvodnění: Navrhované znění tohoto odstavce totiž činí pro všechny subjekty závaznými předpisy vydané Evropskou organizací pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL. Tato organizace je organizací řízení letového provozu a její působení má komerční charakter. Povýšení jejích místních předpisů na obecně právně závaznou normu staví uživatele jejích služeb do nevýhodné pozice. V samotných zemích Evropské unie existují velké výhrady k působení této organizace, zejména k efektivitě jejích služeb.

Navrhovaná změna nijak neohrozí integraci našeho letectví do infrastruktury Evropské unie. Orgánem Evropské unie, který je oprávněn vydávat právně závazné předpisy, je JAA, Sdružené letecké úřady. Pokud bude mít některé opatření organizace EUROCONTROL takový charakter, že je potřeba je všeobecně akceptovat jako právní normu, JAA tak může učinit standardní předpisovou formou.

Dále navrhuji sloučit odst. 76 a 77 zákona do jediného paragrafu s tímto zněním:

Odst. 1 Leteckou činností pro vlastní potřebu se rozumí letecký provoz, kterým zajišťuje právnická nebo fyzická osoba podnikatelskou nebo jinou činnost nebo své osobní potřeby a zájmy, který nemá charakter obchodní letecké dopravy nebo leteckých prací.

Odst. 2 Letecká činnost pro vlastní potřebu nesmí být předmětem podnikání ani zdrojem příjmů právnické nebo fyzické osoby. Osoba fyzická nebo právnická, provozující letadlo pro vlastní potřebu, se může rozdělit o provozní náklady letu s dalšími fyzickými nebo právnickými osobami, které se tohoto letu účastní. Musí ale sama nést přiměřený podíl na těchto nákladech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP