(10.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ondrušovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Je tomu tak. Pan poslanec Jiří Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Paní místopředsedkyně, nerad zdržuji, ale zapomněl jsem ještě na jednu legislativně technickou chybu, tj. v usnesení ústavně právního výboru, v bodu 22 za část pátou vložit novou část šestou tohoto znění. Je psáno: část šestá, pod ní je malé "č" jako článek VI. Mělo by tam být velké "Č". Legislativně technická změna: část šestá, pod tím by následoval řádek "změna zákona o pojišťovnictví" a pod tím nový řádek "Článek VI.".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bílému. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že nebylo navrženo vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání ani zamítnutí zákona, končím druhé čtení tohoto návrhu.

Dalším bodem by měl být Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 458, druhé čtení. Obdržela jsem informaci, že tento návrh byl ministrem spravedlnosti stažen. Bohužel zde nemám takové jeho oficiální vyjádření a pan ministr zde není, aby mohl tuto záležitost potvrdit. Tuto situaci vyřeším tak, že tento zákon v tuto chvíli nebudeme projednávat, nicméně až se dostaví ministr spravedlnosti… Pan ministr to zde ráno řekl. Omlouvám se. Z toho důvodu si myslím, že lze mít za to, že tento zákon byl oficiálně stažen.

 

Dalším bodem tedy je

 

21.
Vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb.
/sněmovní tisk 448/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, kterého prosím, aby se ujal slova. Prosím, aby pan ministr byl upozorněn, že by měl ve sněmovně uvést návrh zákona. Ano, pan ministr Grégr je zde. Prosím jej tedy, aby z pověření vlády uvedl vládní návrh zákona o střelných zbraních.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi ve druhém čtení uvést vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, zákon o střelných zbraních, ve znění zákona č. 13/1998 Sb.

Smysl navrhované právní úpravy jsem již vysvětlil při prvním čtení, které proběhlo ve dnech 1. a 2. prosince loňského roku, a proto bych nyní připomněl jen nejdůležitější aspekty.

Účelem předkládaného návrhu zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů je zajistit v našem právním řádu plnění závazků, které vyplývají z Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní a střeliva, které je Česká republika signatářem. Pro ulehčení exportu přistoupila Česká republika na mezinárodní závazky, které zajistí, aby úřední značky udělené České republice byly uznávány v členských státech úmluvy, což představuje důležitou pomoc našim výrobcům, zejména těm, kteří exportují zbraně do zahraničí.

Uvedené závazky mj. vyžadují i provádění úředních zkoušek ve státem zřízené zkušebně. Naše praxe při současném právním stavu, kdy zkoušky provádí soukromoprávní subjekt, je tedy zpochybnitelná ze strany ostatních členských států úmluvy, a právě proto je třeba řešit tuto problematiku novou právní úpravou.

V prvním čtení jsme přikázali návrh výboru pro obranu a bezpečnost a výboru hospodářskému. Výbor pro obranu a bezpečnost ve svém usnesení vyjádřil souhlas s vládním návrhem zákona o ověřování zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a doporučil některé jeho legislativní úpravy, které akceptuji. Pozměňovací návrhy přijaté hospodářským výborem přispívají ke zkvalitnění předloženého návrhu zákona a napomohly též k vyřešení otázky výše správních poplatků za úkony zpoplatňované tímto zákonem.

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat za věcnou a konstruktivní spolupráci všech poslanců, i když jsme tam některé věci déle diskutovali, ale nakonec došlo ke shodě. Ještě bych chtěl jednou za toto poděkovat a věřím, že ve třetím čtení s tímto návrhem vyslovíte souhlas.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a hospodářskému výboru, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 448/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Petr Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost projednal předložený návrh a doporučil jeho přijetí Poslaneckou sněmovnou.

V době, kdy jsme projednávali ve výboru tento návrh zákona, jsem ještě neměl k dispozici všechny podklady potřebné pro rozhodnutí. Týkalo se to problematiky § 16 odst. 6, to znamená pravidelného opakovaného kusového ověřování zbraní a střeliva. Tyto podklady jsem před týdnem získal, a proto se jako zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost připojuji k podpoře usnesení hospodářského výboru, který již v duchu těchto informací zapracoval do svého usnesení stanovisko k § 16 odst. 6, to znamená, že vypouští písm. b) v té podobě, jak bylo vládou navrženo, protože tu úpravu, kterou nám původně vláda navrhovala, ze všech členských států CIP uplatňuje pouze Slovenská republika, Maďarsko a Chilská republika. Ostatní státy jako Velká Británie, Rakousko, Španělsko, Francie, Itálie, Finsko, SRN, Belgie atd. tato ustanovení neuplatňují.

Proto doporučuji podpořit tento návrh zákona ve znění usnesení hospodářského výboru. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Koháčkovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Josef Hojdar.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám jménem hospodářského výboru přednesl usnesení hospodářského výboru tak, jak bylo přijato po důkladném projednání tohoto návrhu zákona vzhledem k tomu, že víte, že jsme požádali o prodloužení lhůty pro projednávání, aby na tento skutečně důležitý zákon byl dostatek času. Myslím, že se to vyplatilo a že v současné podobě, tak jak hospodářský výbor doporučil pozměňovací návrhy, které tam byly a které byly přijaty, je tento zákon opravdu na takové úrovni, abychom ho mohli zde dnes posoudit a posléze přijmout.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP