(10.00 hodin)

(pokračuje Bílý)

Pozměňovací návrhy byly všem poslancům rozdány pod sněmovním tiskem číslo 480/2. Byl jsem dále zmocněn, abych s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativní změny. Týká se to dvou změn, které bych přečetl hned na začátku podrobné rozpravy, do které se tímto hlásím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bílému a prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru k již zmíněnému tisku, který jste obdrželi jako sněmovní tisk číslo 480/3.

Rozpočtový výbor projednal tuto problematiku na své 28. schůzi a 22. března letošního roku schválil usnesení číslo 271, kterým vyslovil souhlas s v něm uvedenými připomínkami, které nebudu číst, jelikož jste je všichni obdrželi jako sněmovní tisk.

Pokud mám zhodnotit projednávání v rozpočtovém výboru, domnívám se, že šlo o vzájemnou spolupráci a všechny pozměňovací návrhy byly v souhlasu s ministerstvem schváleny. To je vše, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Doležalovi a dále prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro evropskou integraci poslanec Pavel Suchánek. (Poslanec Suchánek není přítomen.) Zdá se, že pan poslanec Suchánek se neujme slova. Prosím, aby pan poslanec Suchánek byl upozorněn, že by měl vystoupit za výbor pro evropskou integraci.

Vzhledem k tomu, že pan poslanec Suchánek zde není, pokud se dostaví do sněmovny, bude mít možnost své stanovisko přednést v rozpravě, kterou tímto otevírám, a to její všeobecnou část, do které - pokud jsem to dobře pochopila - se jako první přihlásil pan poslanec Jiří Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Děkuji za slovo. Přečetl bych dvě legislativně technické změny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, legislativně technické změny bychom měli nechat na rozpravu podrobnou. Samozřejmě uveďte je, ale musejí zaznít v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Jiří Bílý: Nebudu zdržovat, nechám to na podrobnou rozpravu. Pouze bych chtěl v obecné rozpravě říci, že po konzultaci s rozpočtovým výborem a s ústavně právním výborem tato novela odpovídá směrnici EU. Myslím, že po přijetí této novely bude znesnadněno legalizovat výnosy z trestné činnosti. To je vše, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že nebyl přednesen návrh na vrácení ani na zamítnutí, mohu zahájit rozpravu podrobnou. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Jiří Bílý má slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Takže teď dvě avizované legislativně technické změny. V § 1 odstavec 3 navrhovaného zákona bude v bodě 1 usnesení ústavně právního výboru, to je § 1 odstavec 3, navržené písmeno c) vyčleněno jako samostatný odstavec tohoto ustanovení s totožným textem a současně zrušit označení tohoto odstavce, to je písmeno c).

Druhá změna bude: doplnit legislativně technickou úpravu týkající se bodu 23 usnesení ústavně právního výboru, to je účinnosti navrhovaného zákona takto: v bodě 23 usnesení ústavně právního výboru, to je navržené účinnosti zákona, slova "s výjimkou § 9" nahradit slovy "s výjimkou článku 1 bodu 23, pokud jde o § 9".

To je vše, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bílému. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Ondruš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh následujícího znění. Za bod 23 zařadit nový bod 24, který zní:

"24. Nadpis hlavy III. Pravomoc ministerstva a kontrola ministerstva." Ostatní body navrhuji přečíslovat.

Za nově označený bod 26 zařadit nový bod 27, který zní:

"Bod 27. Za § 10 se doplňuje nový § 10A, který včetně poznámky pod čarou zní:

§ 10A odstavec 1. Činnost ministerstva podle tohoto zákona podléhá kontrole Poslanecké sněmovny. Kontrolu provádí zvláštní kontrolní orgán zřízený podle zvláštního zákona." Tady by byl odkaz pod čarou na § 18 a následné paragrafy zákona číslo 154/94 Sb.

"Odstavec 2. Na činnost zvláštního kontrolního orgánu podle odstavce 1 se vztahují přiměřeně ustanovení zvláštního zákona." Odkaz by byl týž.

Zdůvodnění. Jelikož ministerstvo ve svých funkcích podle tohoto zákona má jako jediná instituce právo prolamovat bankovní tajemství, a také z toho důvodu, že má možnost sdružovat informace a informační systémy zřízené za jiným účelem, považuji za účelnou parlamentní kontrolu.

Pokud by tento můj návrh nebyl přijat, navrhuji alternativně druhý, jako alternativu ke svému pozměňovacímu návrhu, který zní: Za nově označený bod 26 zařadit nový bod 27, který zní:

"Bod 27. Za § 10 se doplňují nové paragrafy 10A a 10B, které včetně poznámky pod čarou znějí:

§ 10A odstavec 1. Činnost ministerstva podle tohoto zákona podléhá kontrole Poslanecké sněmovny, která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen kontrolní orgán).

Odstavec 2. Kontrolní orgán se skládá ze sedmi členů. Členem kontrolního orgánu může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.

Odstavec 3. Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na práva a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní předpis.

§ 10B odstavec 1. Ministerstvo předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát ročně a dále na jeho žádost veškeré požadované informace o činnosti ministerstva.

Odstavec 2. Kontrolní orgán není oprávněn zasahovat do personálních pravomocí vedoucích zaměstnanců ministerstva a nahrazovat jejich řídicí činnost.

§ 10C. Má-li kontrolní orgán za to, že činnost ministerstva nezákonně omezuje nebo poškozuje práva a svobody občanů, je oprávněn požadovat od vedoucího zaměstnance ministerstva potřebné vysvětlení.

Odstavec 2. Každé porušení zákona ministerstvem, které kontrolní orgán zjistí při své činnosti, je povinen oznámit vedoucímu zaměstnanci ministerstva a nejvyššímu státnímu zástupci.

§ 10D. Povinnost zachovávat mlčenlivost uložená členům kontrolního orgánu podle zákona se nevztahuje na případy, kdy kontrolní orgán podává oznámení podle § 10C odstavec 2. Skutečnosti, o nichž se členové kontrolního orgánu dozvědí při výkonu své funkce, oznamují v míře nezbytné pro dosažení účelu kontroly podle tohoto zákona."

Ostatní body navrhuji přečíslovat.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP