(9.50 hodin)

(pokračuje Filip)

Samozřejmě je možné pro větší nepořádek nebo větší nepřehlednost zpochybnit pro konkrétní vlastníky jejich vlastnické právo a říci: vy sice jste vlastníky, ale ještě nevíte, co parlament udělá a jakým způsobem vaše nabyté právo zpochybní, omezí nebo jeho obsah sníží. A proto se přimlouvám za to, aby více než tato norma byl přijat zákon o restituční tečce, protože to by byl počin, který by pravděpodobně uvítalo větší množství občanů České republiky včetně těch, kteří nabyli českého státního občanství zákonem 199.

Takže já osobně jsem přesvědčen, že tato norma je pokračováním oné salámové metody. Nemohu se k ní připojit a upozorňuji na jiné nebezpečí, než které tady bylo zatím zmíněno. A prosil bych kolegu Pejřila, aby to nepojímal, jako že to odmítne levice. Já jsem reagoval na jiný předložený návrh kolegy Karase, že bych byl ochoten přepsat normu tak, aby byla přijatelná a právně velmi rychle realizovatelná. Tuto přepsat neumím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Slovo má pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, jako pravicový poslanec, ale především jako právník, se musím připojit k tomu, co tu řekli mí předřečníci, tzn. v první chvíli zpravodaj, a i co řekl kolega Filip.

Já navrhuji, aby tento zákon byl zamítnut.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zunovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Ano, pan poslanec Pejřil má slovo.

 

Poslanec František Pejřil: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že novela zákona o mimosoudních rehabilitacích je otázka možnosti či nemožnosti nápravy. Nejsem právník a někdy toho lituji. Ale stojím za svým názorem, že novela prodlužující platnost zákona o mimosoudních rehabilitacích o dva roky je gesto symbolické, jak jsem řekl, a gesto spravedlivé.

Jsou záležitosti, které se nedají napravit, jako např. omezení možnosti studia, dříve cestování, výměna zkušeností, narušený rodinný život a mnohé další záležitosti. Některé se však napravit dají. O této novele si to myslím, a proto se obracím na Poslaneckou sněmovnu se žádostí o podporu této novely. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pejřilovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Nyní se ptám pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Slovo má pan poslanec Karas.

 

Poslanec Jiří Karas: Paní místopředsedkyně, prakticky o žádné závěrečné slovo se jednat nebude, pouze o malou poznámku.

Já nemám v podstatě na co zareagovat, poněvadž žádné skutečné - skutečné, podtrhuji - protiargumenty vůči této novele jsem neslyšel.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím pana zpravodaje Křečka, aby se vyslovil k rozpravě a předložil návrhy, o kterých budeme nyní hlasovat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní předsedající, kolegové a kolegyně, v rozpravě padly dva návrhy na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Oznámil jsem, že v rozpravě padly dva návrhy na zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Já vás na žádost pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Pan ministr Gross má náhradní kartu č. 6.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 47, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 47 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 100 a 54 bylo proti. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

 

Dalším bodem je bod

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 480/ - druhé čtení

 

Předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že jsem velmi podrobně odůvodnil tento návrh zákona v proceduře při prvním čtení v Poslanecké sněmovně, zaměřil bych se teď pouze na průběh jednání, jak mi je znám ve výborech, kde byl tento návrh posuzován.

Zejména bych chtěl upozornit na to, že celá řada návrhů, která zde zazněla, měla charakter akceptovatelných změn, které směřovaly ke zlepšení tohoto návrhu a k jeho zprůchodnění tak, že je zachován jeho hlavní smysl. Chci tedy říci, že obecně většina těchto návrhů je zcela z pohledu předkladatele akceptovatelná.

Dovolte mi dále obecnou poznámku, která nesměřuje bezprostředně k tomuto návrhu samotnému, ale má co do činění s jeho předmětem.

Oblast praní špinavých peněz a jiných forem závažné hospodářské kriminality, a finanční kriminality zejména, je oblastí, která je v posledních letech naprosto oprávněně ve zvýšené míře sledována ve všech vyspělých zemích a bezesporu i v České republice, která, má-li se zařadit mezi země Evropské unie, a možná bych řekl obecněji, do civilizovaného světa, musí být schopna nalézat efektivní nástroje toho, aby potlačovala už zárodky takovýchto aktivit.

Předložený návrh zákona je zcela v souladu s tímto trendem, je poučen na zahraničních zkušenostech v boji proti praní špinavých peněz a jeho přijetí považuji za jeden ze zásadních kroků jednak z hlediska samotného zlepšení ochrany práv občanů této země a jejich ochrany před hospodářskou kriminalitou rozsáhlého a závažného typu, za druhé ale i z hlediska kredibility naší země jako seriózního partnera pro mezinárodní scénu.

Velmi proto prosím, aby v tomto konstruktivním duchu, tak jak to bylo ve výborech, byl projednáván tento návrh zákona i zde. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru, rozpočtovému výboru a výboru pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako tisky 480/1, 2 a 3.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Jiří Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Ústavně právní výbor mě zmocnil, abych přednesl jeho zprávu z ústavně právního výboru, kde sezení se konalo 15. března na 45. schůzi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP