(9.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Nyní prosím pana poslance Payna, aby se ujal úlohy, ve které zrekapituluje rozpravu a předloží návrh usnesení.

 

Poslanec Jiří Payne: Já bych ještě možná shrnul rozpravu. Za prvé poslanec Filip konstatoval, že by komise měla dostat do svého zadání ještě další otázku, zda nebyla narušena suverenita České republiky a zda bylo potřeba situaci řešit zákonem. K tomu prvému si myslím, že to je samozřejmé, že ta komise už z hlediska toho, že bude zkoumat zahraničněpolitické zájmy České republiky a zabývat se tím, zdali byly porušeny, tak se musí zabývat suverenitou, to je jenom jiné vyjádření téže věci.

Pokud se týká toho, zda bylo potřeba přijmout zákon, to bychom se museli zabývat tím, jak reagovala sněmovna, protože zákon přijímala sněmovna. Vláda může navrhovat cokoliv, ale zodpovědnost nese sněmovna a toto politické rozhodnutí, obávám se, nepodléhá pravomoci vyšetřovací komise a nebylo prověřováno. Nicméně žádná změna nebyla navržena.

Co se týče vystoupení pana ministra Grégra, já se domnívám, že vůbec nezáleží na tom, jak situace dopadla. Teď jde o to, zda úředníci na ministerstvech pod vedením toho kterého ministra správně pracují. O nic jiného v této věci nejde a doufám, řekněme, že dospějeme k tomu, že budeme moci konstatovat a potvrdit to, co zde bylo řečeno, že všechny zákony byly dodrženy a že postup byl naprosto korektní a správný. Kéž by to tak bylo v České republice. Takže o nic jiného nejde, než se o tom přesvědčit.

Žádný pozměňovací návrh nebyl přednesen, to znamená, já myslím, že můžeme hlasovat o návrhu usnesení jako o celku, pokud nikdo nenavrhne něco jiného.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud nezaznamenám, že by byla taková žádost, pravděpodobně není nutné, aby návrh usnesení byl čten znovu, pokud není výhrad k takovémuto postupu. Pan poslanec Payne navrhl, aby se o návrhu usnesení hlasovalo jako o celku. Opět, nebude-li výhrad, dám hlasovat o návrhu usnesení jako o celku.

 

Žádné výhrady jsem nezaznamenala. O tomto návrhu tedy rozhodneme v hlasování pořadové číslo 45, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 45 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 171 pro vyslovilo 55 a 89 bylo proti. Usnesení nebylo přijato.

 

Dalším bodem je

 

12.
Návrh na úpravu podrobnějších pravidel jednání Poslanecké sněmovny

 

K tomuto bodu jsme obdrželi návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který uvede místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, pane předsedo vlády, předsedo sněmovny, kolegyně a kolegové. Tento návrh se předkládá za účelem jasných pravidel pro stále se množící případy, kdy jsou vyčerpány ústní interpelace na předsedu vlády či na členy vlády a sněmovna má vůli dále projednávat schválený pořad schůze.

Návrh usnesení vám byl rozdán do vaší složky v pátek 31. března a splňuje tak požadavek § 71 zákona o jednacím řádu. Návrh řeší případy časté, zejména ve druhém, případně třetím jednacím týdnu, kdy jsou projednány všechny interpelace podle § 111 odst. 1 zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Podle tohoto návrhu, který máte k dispozici, se pak sněmovna může věnovat projednávání dalších bodů schváleného pořadu a nemusí se o této možnosti již opakovaně hlasovat. Je to návrh ryze technický, jehož cílem je jedno jediné - zefektivnit jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi a otevírám všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Matulka, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já jsem se do rozpravy přihlásil jen s krátkou poznámkou. Jsem pověřen naším klubem sdělit, že náš klub nebude pro tento návrh usnesení hlasovat. Sice komunističtí poslanci jsou si také samozřejmě vědomi toho, jaký problém dělá čas ve čtvrtek odpoledne nebo vpodvečer, nicméně jako lepší řešení vidí novelu jednacího řádu, ve které by bylo velmi účelné posunout čas interpelací ze 4. hodiny na 5. hodinu, a tím by se situace vyřešila lépe a radostněji než tímto velmi neurčitým návrhem usnesení. Doporučuji, abyste tuto možnost zvážili také při svém rozhodnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se někdo dále do všeobecné rozpravy? Není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím.

Pan poslanec Kocourek má náhradní kartu č. 4.

Nyní otevírám rozpravu podrobnou a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Pan místopředseda Langer si pravděpodobně nepřeje přednést závěrečné slovo, budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení tak, jak vám bylo rozdáno.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 46, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 46 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 131 a 15 bylo proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

13.
Návrh poslanců Jiřího Karase a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje
zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 451/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 451/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Jiří Karas.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Předstupuji před vás jako jeden z předkladatelů novely zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, abych vás seznámil s důvody, které nás předkladatele vedly k tomu, abychom sněmovně předložili návrh novely. Jistě, stěžejní důvody jsou již zachyceny v důvodové zprávě, kterou máte před sebou, a předpokládám, že jste se s ní seznámili. Přesto považuji za účelné se k některým z nich vrátit a zároveň také zareagovat na některé argumenty mající podpořit nesouhlasné stanovisko vlády s navrhovanou novelou.

Je jistě vhodné si hned zpočátku uvědomit, že jsme zde proto, abychom naší zákonodárnou činností naplňovali obsah společenské smlouvy mezi občany a státem, zakotvené v ústavních předpisech státu. Podle čl. 1 ústavy je naše země právním státem, založeným na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Cítíte se, vážené kolegyně a vážení kolegové, právě citovaným obsahem části 1. čl. naší ústavy také vázáni? Pokud ano, potom byste se ve vší vážnosti a serióznosti, která se od nás poslanců občanstvem očekává, měli vypořádat se zjevnou nespravedlností, spočívající v diskriminaci té části našich bývalých spoluobčanů, kteří o naše občanství v minulosti přišli a nyní je mohou díky dobrodiní zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých občanů, znovu nabýt zpět.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP