(9.10 hodin)

(pokračuje Payne)

Stručné odůvodnění:

Za prvé, proč 31. červenec. Původně jsem se domníval, že bude možné stihnout celou práci do 30. června, že to je otázka několika týdnů, ovšem vzhledem k tomu, že ustavení komise bylo odloženo na tuto schůzi, obávám se, že může dojít k prodloužení. Předpokládám, že by práce mohla být skončena tak, že by na schůzi, která začíná počátkem července a končí 15. července, mohly být předloženy sněmovně výsledky. Nicméně lhůta je navržena z praktických důvodů ke konci měsíce. O tom lze samozřejmě vést rozpravu.

Za druhé, podle jednacího řádu by mělo usnesení, kterým se zřizuje komise, zároveň velmi přesně popsat, čemu se vlastně komise má věnovat. Čím přesnější je zadání, tím také odpovědnější a jasnější výsledek může sněmovna dostat. Mám pocit, že chybou při ustavování některých předchozích komisí bylo to, že zadání bylo velmi všeobecné, že má prošetřit všechno, a to samozřejmě není v silách takové komise.

Za třetí, zdá se mi býti praktické přidržet se dosavadních zkušeností, že komise je složena zcela paritně, to znamená na konfederativním principu, každá strana tam má stejný počet zástupců, protože v této věci vystupuje sněmovna jako celek - teď nejde o politické zájmy jedné nebo druhé strany.

A nakonec poslední dva body III. a IV. jsou žádosti o součinnost jak ze strany vlády, tak ze strany Kanceláře Poslanecké sněmovny, které jsme obvykle do takovýchto usnesení zahrnovali.

Tolik tedy k tomuto návrhu. A ještě jednou opakuji: jsem přesvědčen, že již včerejší projednávání ukázalo, že je potřebné vzít si všechny zákony, které se dotýkají této věci, podívat se na dokumenty, které jsou k dispozici, a konstatovat za prvé, zda vláda postupovala správně, včas, efektivně, a za druhé, zda tím nebyla způsobena nějaká škoda.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Otevírám nyní všeobecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, paní a pánové. Neměl bych nic proti tomu, aby Poslanecká sněmovna plnila svoji kontrolní funkci, považuji ji za stejně důležitou jako funkci zákonodárnou a dokonce si myslím, že její nevyužívání - myslím tím kontrolní funkce parlamentu - vede často k věcem, které poškozují stav legislativy v České republice.

Ovšem samotný text, který je tady předložen, neodpovídá podle mého soudu na to, jakým způsobem by se měla konkrétní vyšetřovací komise ubírat. Jsem totiž přesvědčen o tom, že v závěrečné zprávě, tak jak je navrženo, bude chybět zásadně to, jestli tím, že vláda vyhověla požadavku, zcela neopodstatněnému požadavku jiného státu, nenarušila suverenitu České republiky, a že jsme přijali v podstatě sankci vůči českému podniku, aniž by k tomu bylo jasné mezinárodněprávní zadání, a to buď Organizace spojených národů, nebo Rady Evropy či OBSE nebo jiného orgánu.

Jsem tedy přesvědčen o tom, že je potřeba vyjasnit, zda se má vyšetřovací komise ubírat naznačeným směrem, zejména uvedeným pod bodem a), nebo směrem zcela jiným. A pokud nebudeme schopni se dohodnout na jiném zaměření závěrečné zprávy, nemohu podpořit zřízení takové vyšetřovací komise, která by v podstatě reagovala na dnes již přijatý zákon a přitom nešetřila to, zda bylo vůbec potřeba takový zákon přijmout.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Filipovi. Hlásí se dále někdo do všeobecné rozpravy? (Nikdo.) Žádnou přihlášku neregistruji, končím všeobecnou rozpravu.

Otevírám podpornou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. (Nikdo.) Žádnou přihlášku neregistruji. Udílím tedy slovo přihlášenému ministrovi průmyslu a obchodu panu Miroslavu Grégrovi.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. V návaznosti na návrh na zřízení vyšetřovací komise bych si dovolil velice stručně zrekapitulovat některá fakta, která by snad mohla posloužit k vašemu správnému rozhodnutí.

Rekapituluji: O licenci na vývoz vzduchotechnických zařízení pro jadernou elektrárnu Búšehr požádala v únoru 1999 výhradně akciová společnost Škoda Praha, nikoliv ZVVZ Milevsko. Jelikož nebyly naplněny podmínky tzv. kontrolovaného zboží podle zákona č. 21/1997 Sb., licenční zpráva upozornila na negativní zahraničněpolitické dopady případného vývozu a na základě toho tato společnost od zamýšleného vývozu ustoupila. Čili přestože nebyl apriorně vysloven zákaz tohoto vývozu, protože nebyly naplněny podmínky, respektovala tato společnost doporučení, které hovořilo o tom, že jsou možné zahraničněpolitické dopady takovéhoto vývozu.

Takovýto postup je obvyklý i ve většině jiných demokratických zemí a je plně respektován a žádná další opatření se nepřijímají.

Znovu podtrhuji: ZVVZ Milevsko nikdy o licenci nepožádalo a ani žádnou smlouvu v tomto směru neuzavřelo. (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím všechny poslance o klid.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: 27. 12. 1999 požádala o individuální licenci pro vývoz pro jadernou elektrárnu Búšehr firma JVP Praha, akciová společnost, i v zastoupení dvou německých firem, a sice Nowa Německo a Adams Tring Trax Německo. V důsledku možných dalších obdobných žádostí vláda navrhla zákon o zákazu vývozu pro jadernou elektrárnu Búšehr, který včera také tato sněmovna přijala.

Nevidím důvod, proč by vlastně měla být uvedená komise zřízena, co by měla šetřit, protože zákon byl plně respektován a v důsledku množících se případů, které chtěly z této situace vytěžit, vláda navrhla zákon, který byl včera přijat. Nic víc, nic míň. A doufám, že i v tomto duchu sněmovna bude uvažovat.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP