(16.00 hodin)

(pokračuje Zajíček)

Další otázka, která se nabízí je, proč v případě, kdy se ZVVZ Milevsko prostřednictvím Škody na jaře loňského roku žádalo o licenci v této věci, v této dodávce, kde byly uvedeny pravdivě veškeré skutečnosti, které licenční řízení podle zákona 2l/1997 vyžaduje, tzn., že tam byly uvedeny také ty věci, které říkají, o jakou dodávku se jedná, pro koho se jedná, pro koho je určena ta dodávka a také k jakému užití - tyto všechny informace tam uvedeny byly.

Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu bylo následující - a omlouvám se za to, že nebudu citovat, ale budu spíš parafrázovat ten výrok. Zmíněná dodávka podle stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu nepodléhá licenčnímu řízení - to je první velmi důležitá věc. A druhá věc je, že Ministerstvo průmyslu a obchodu píše v tom svém stanovisku, podepsaném panem Grégrem, ne ministrem, ale šéfem licenčního odboru, že veškeré dotázané odbory Ministerstva průmyslu a obchodu vývoz tohoto zmíněného obchodního případu doporučují.

Jsem přesvědčen, že do jisté míry byli vlastníci ZVVZ - soukromé firmy - uvedeni v omyl, protože toto doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu přece má nějakou platnost, a dovedu si představit, že po takovém doporučení firma pokračovala dále v jednání, která by bezpochyby nebyla vedena, kdyby bylo zavedeno licenční řízení nebo by bylo stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu zásadně negativní.

Druhá věc, která se v této věci nabízí, je otázka, že ve zmíněném textu již nacházíme určité pochybnosti Ministerstva zahraničí. Já se ptám, jestli při takovém postupu není třeba dojít ke shodnému stanovisko obou resortů, protože nevím, jak se má zachovat takový žadatel, jestliže není zřetelné, který resort v této věci rozhoduje, a v případě nesouhlasného stanoviska těchto resortů, kterým rozhodnutím, kterým názorem se má vlastník či žadatel řídit.

Chci říci, že nejsem přesvědčen o tom, že by vedení a majitelé soukromé firmy ZVVZ, a. s., postupovali v rozporu s dobrými mravy a že by opomenuli nějaký krok, který učinit měli v případě, že chtěli takovou dodávku realizovat.

Bylo by možná dobré, kdyby se ctěná Poslanecká sněmovna dozvěděla od vlády, zda mediální spekulace o jednání představitelů vlády s vlastníky o případné kompenzaci byla vedena a případně s jakým výsledkem. Chtěl bych také vědět, zda byla učiněna 13. 1. určitá dohoda, která mluvila o kompenzacích ze strany vlády soukromé firmě a v níž je také údajně - protože nemohu získat žádné relevantní informace, proto se ptám představitelů vlády -, zda tam bylo také uvedeno to, že do 14. 2., jako určitý vstřícný krok, soukromá firma ZVVZ neprovede žádné kroky, který by směřovaly k podpisu již připravené a z ruské strany podepsané smlouvy.

Děkuji vám za pozornost.

Chtěl bych jenom na závěr říci, že jsem přesvědčen o tom, že vývozu technologie pro jadernou elektrárnu do íránského Búšehru je třeba zabránit, že tato navrhovaná cesta je velmi problematická, velmi komplikovaná, a to, co mě na tom mrzí nejvíce, že si myslím, že je nespravedlivé, aby podle mého soudu závadný postup Ministerstva průmyslu a obchodu a následně i vlády platila jenom soukromá firma, potažmo její zaměstnanci. Děkuji. (Potlesk části sálu).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. O slovo požádal člen vlády, pan ministr průmyslu a obchodu Grégr. Má přednostní právo vystoupit, neboť pan poslanec Filip se přihlásil jako poslanec, nikoliv jako předseda poslaneckého klubu KSČM. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci. Já se pak pokusím celkově reagovat v závěru, ale jenom bych se prostřednictvím pana předsedajícího obrátil na pana poslanci Toma Zajíčka, aby argumentoval fakty a případně neuváděl vědomě lži, pokud si faktů není vědom. Ministerstvo průmyslu a obchodu nikdy žádný vývoz Závodům na výrobu vzduchotechnických zařízení Milevsko nedoporučovalo. Není ani pravda, nebo nezakládá se na pravdě to, co se hovoří, že ZVVZ Milevsko jednalo o licenci. O licenci s Ministerstvem průmyslu a obchodu jednaly pouze dvě firmy, a to v únoru 1999 Škoda Praha a listopadu 1999 firma JVT Praha, a. s., se základním jměním 1 mil. korun, která má v podnikatelské náplni nákup a prodej zboží, čili ZVVZ Milevsko se nikdy neobrátilo na Ministerstvo průmyslu a obchodu se žádostí, aby rozhodlo o vývozu nebo zakázalo vývoz.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má poslanec Vojtěch Filip. Připraví se pan poslanec Jan Zahradil.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, vážené paní a pánové. Já si v obecné rozpravě dovolím uvést několik poznámek k tomuto návrhu zákona. S řadou věcí, které tady řekli moji předřečníci, ať z kterékoliv politické strany, bych mohl souhlasit nebo také nesouhlasit nebo mít prostě na to jiný názor, ke kterému mě vede moje zkušenost z práce v průmyslovém podniku v minulosti.

Já jsem přesvědčen o tom, že celá záležitost má dvojí rozměr, a bohužel jsem nemohl ve čtvrtek v rámci svých tří minut, které jsem měl v průběhu ústních interpelací, reagovat na některé věci, které replikoval pan předseda vlády, a dnes považuji minimálně tři čtyři odpovědi nebo repliky na to, co tady řekl předseda vlády ve čtvrtek, už za časově zbytečné nebo věci, které si už nezaslouží ani komentář. Zato si komentáře zaslouží jiné záležitosti.

Za prvé není spravedlivé vůči poslancům této sněmovny používat polopravd. Je jistě správné, že řekl pan ministr Grégr, že ZVVZ Milevsko, akciová společnost, nepožádaly o licenci. To je jistě možné, ale druhým dechem se musí také říci, jestli ten podnik, který požádal o licenci, jestli žádal za celou skupinu dodavatelů. Takže jestliže pan ministr Grégr oslovil pana kolegu Zajíčka tím, že nemá používat nepravdy, tak by se i on měl vystříhat toho, jakým způsobem zareaguje na projednávání ve sněmovně.

Já jsem přesvědčen o tom, že všichni, kteří byli zainteresováni na tomto kontraktu - a odmyslím si celou politickou záležitost tohoto obchodního vztahu - věděli, o co jde. Věděli o tom na licenční správě, věděla o tom vláda, věděly o tom všechny zúčastněné podniky a samozřejmě se podle toho chovaly.

Za druhé vůbec se mi nelíbilo vyjádření předkladatele, pana ministra zahraničí Kavana. Pan ministr oslovil sněmovnu s tím, že tato zakázka je prostě nereflektována celým mezinárodním společenstvím a že snad jediná země, která chce realizovat jaderný program v Íránu, je Rusko. Já jsem očekával od pana ministra zahraničí zcela jiné vyjádření - že minimálně, když už nás chtěl školit, řekne, jestli je Írán nebo není tím, kdo ratifikoval smlouvu o nešíření jaderných zbraní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP