Neautorizováno !


 

(19.30 hodin)

(pokračuje Exner)

Z textu ovšem vyplývá, že by tam mělo být množné číslo, protože nalistujeme-li si text, jde o to, že jde o svazek, který mohou vytvořit městské části a obce a hl. m. Praha. U obcí je tam správně množné číslo, zatímco u městské části by bylo jen jednotné. Myslím, že text by měl znít "občané hl. m. Prahy a městských částí a obcí" a tím by se to spravilo. Navrhuji zvážit, jestli to nechcete opravit. Není to můj pozměňovací návrh, takže to asi ani udělat nemohu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dále se hlásí pan poslanec Martínek. (Značný hluk v sále.) Pan poslanec Martínek má slovo!

 

Poslanec Radko Martínek: Paní předsedající, velmi se omlouvám, ale je tady poměrně značný hluk, takže jsem přeslechl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, také se vám omlouvám za ten hluk, ale zjistila jsem, že není v mých silách udržet tuto sněmovnu v klidu.

 

Poslanec Radko Martínek: Paní předsedající, navrhl bych u poslankyně Machaté, to je bod D, bod 1 - je tam odst. i) a odst. j). Navrhoval bych, aby se o těchto dvou odstavcích hlasovalo odděleně, a stejně tak bych navrhoval, aby se odděleně hlasovalo o bodu L - poslanec Krátký - bod 1, aby se zvlášť hlasovalo o odstavci 2, pouze o odstavci 2 tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo dál do rozpravy ve třetím čtení? Do rozpravy se dále nikdo nehlásí, rozpravu ve třetím čtení končím.

Nyní se ptám pana ministra, jestli si přeje přednést závěrečné slovo. (Velký hluk.) Pane ministře! Pane ministře, přejete si přednést závěrečné slovo? Není tomu tak.

Prosím tedy pana zpravodaje, aby předstoupil k řečnickému pultu, přednesl případné závěrečné slovo, poté nás seznámil s návrhem procedury a poté předkládal jednotlivé pozměňovací návrhy a spolu s panem ministrem se k nim před hlasováním vyjadřoval.

 

Poslanec Libor Krátký: Vážená paní předsedající, chci navrhnout Poslanecké sněmovně následující proceduru hlasování. (Předsedající: Prosím Poslaneckou sněmovnu o klid!) Za prvé bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem B, tak jak jdou za sebou, B, C až do konce, to znamená až k pozměňovacímu návrhu pod písmenem L.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tady bych se pouze zeptala: o všech bodech pod písmenem C se bude hlasovat jednotlivě, paní poslankyně?

 

Poslanec Libor Krátký: Ne, k tomu bych se ještě zmínil. U bodu C by hlasování proběhlo pouze u části 1 a 2 společně, u ostatních odděleně, pokud paní předkladatelka k tomu nebude mít výhrady.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní předkladatelka souhlasí s tím, že by se hlasoval bod 1 a 2 společně, ostatní jednotlivě? (Ano.)

 

Poslanec Libor Krátký: U bodu D paní poslankyně Machaté, jak navrhoval pan kolega Martínek, by bod 1 byl rozdělen na dvojí hlasování, tzn. zvlášť by se hlasovalo o doplnění písm. i) a zvlášť o doplnění písm. j). Ostatní věci z návrhu poslankyně Machaté by byly také hlasovány odděleně.

U návrhu pana kolegy Hrnčíře by se hlasovalo odděleně. Návrh pana poslance Radko Martínka je v podstatě jeden návrh, tzn. o celém jeho návrhu najednou. U návrhu pana poslance Doležala pod písmenem H by se hlasovalo o všech čtyřech částech odděleně. U pana poslance Paulíka by se hlasovalo odděleně o obou bodech. Poté o návrhu paní poslankyně Vlčkové, dále o návrhu pana kolegy Beneše pod písmenem K dohromady o obou, pokud nebude namítat. (Předsedající: Prosím o klid!) U mého pozměňovacího návrhu pod písmenem L najednou s výjimkou části, o které mluvil pan kolega Martínek, tzn. pod číslem 1 odst. 2.

Na závěr bychom hlasovali o přijetí pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem A. Pardon, ještě předtím bychom měli odhlasovat legislativně technické úpravy a poté teprve hlasovat o písmenu A, o pozměňovacím komplexním návrhu ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pokud nebudou výhrady, myslím, že je možné o legislativně technických návrzích rozhodnout společně. Pane zpravodaji, předtím než návrh, který jste přednesl, podrobím hlasování, zaregistrovala jsem procedurální přihlášku pana poslance Vlacha.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji za slovo, jen krátká poznámka. Poté co jsme odhlasovali zákon o obcích, tak návrhy kolegy Paulíka, tak jak sdělil zpravodaj, jsou nehlasovatelné.

 

Poslanec Libor Krátký: Předpokládám, že je to z toho důvodu, že tytéž návrhy nebyly schváleny jak v zákoně o krajích, tak v zákoně o obcích, že to je ten důvod.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pan navrhovatel s tím souhlasí, bereme tedy na vědomí, že návrhy uvedené pod písmenem I se staly nehlasovatelnými. Paní poslankyně Rujbrová si přeje mluvit.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Omlouvám se, pokud jsem v tom hluku špatně slyšela, ale jestli jsem dobře rozuměla, navrhl pan zpravodaj, aby návrhy uvedené pod písmenem D s výjimkou bodu 1 písm. i) a j), na které poukázal už pan poslanec Martínek, byly hlasovány společně. Je tomu tak? Ne, takže se omlouvám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pod bodem D bylo navrženo, paní poslankyně, aby všechny body byly hlasovány jednotlivě a v bodu 1 byly hlasovány jednotlivě dokonce i odstavce i) a j).

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Je tomu prosím stejně i u písmene L, pokud jde o jednotlivé body návrhu pana poslance Krátkého?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Libor Krátký: U písmene L jsem navrhl, aby s výjimkou bodu 1 všechny ostatní byly hlasovány společně, bod 1 aby byl hlasován zvlášť. Bylo to na žádost pana kolegy Martínka. Jinak bych navrhoval hlasovat o celém mém návrhu společně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně Rujbrová má slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: V tom případě bych prosila, aby odděleně byly ještě hlasovány body 7 a 8. Jsou to návrhy pana poslance Krátkého, písmeno L. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan zpravodaj to zaznamenal. Registruji procedurální přihlášku pana poslance Exnera.

 

Poslanec Václav Exner: Navrhuji, aby odděleně byly hlasovány u písmene L body 3 a 4, které by mohly být hlasovány společně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Má snad ještě někdo nějakou procedurální připomínku? Pane zpravodaji, sdělte prosím, zda budete akceptovat návrhy, které zde padly od jednotlivých poslanců. Poté celý návrh podrobíme hlasování.

 

Poslanec Libor Krátký: Ano, akceptuji je.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 668, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s procedurou, tak jak ji navrhl pan zpravodaj Krátký. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 668 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 145 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, postupujte prosím podle schválené procedury, předkládejte jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjádřete.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP