Neautorizováno !


 

(18.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 641 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 641 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 24 a 151 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Dovolím si udělat teď to, že budeme hlasovat ten blok, kde můj návrh i návrh pana ministra, tak jak jsem dostal zprávu, je pozitivní, tj. bod 3, 5, 8, 10.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska?

 

Poslanec Jiří Drda: Obě stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 642 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 642 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 166 a 7 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Tímto hlasováním se stává nehlasovatelný návrh pana poslance Zajíčka pod bodem L. Můžeme tedy přistoupit k bodu č. 4 pana poslance Exnera, tedy F4, kde jsem navrhoval, abychom udělali orientační hlasování, protože tady proti základnímu návrhu, kde jsme navrhovali v komplexním pozměňovacím návrhu 35, 45, 55, pan poslanec Exner navrhuje 50, 60, 70, jde o počty zastupitelů, pan poslanec Martínek 45, 55, 65, takže bychom měli rozhodnout o tom, který z těch návrhů má větší podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, já bych potřebovala ujasnit pouze jednu věc. Nejsem si jista, jestli do toho orientačního hlasování má vstoupit i ten návrh, který je v komplexním pozměňovacím návrhu, který byl vzat za základ, ke kterému se podávají pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Jiří Drda: Paní předsedající, není to obvyklé, takže jde o hlasování mezi návrhy pana poslance Exnera a pana poslance Martínka. Já jsem ten základ tady zmiňoval jenom z důvodu, abych připomněl poslancům, co je možná alternativa.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, tím jste mě zmátl. Souhlasím s tím, že se má hlasovat pouze mezi těmi dvěma pozměňovacími návrhy. Pan poslanec Exner má procedurální připomínku.

 

Poslanec Václav Exner: Já se obávám, paní místopředsedkyně, že jednací řád stanovuje, že má-li se rozhodnout o věcech, které se liší něčím, tak se takovýmto způsobem rozhoduje, a nemluví se o tom, jestli tyto věci se liší tak, že jsou v základním návrhu a pozměňovacích návrzích, nebo jinak. Prosím, momentálně to nemám před sebou, jestli byste případně mohla přečíst příslušný paragraf, podle kterého bychom orientačně hlasovali, a podle toho potom postupovat.

 

Poslanec Jiří Drda: Děkuji za připomínku. Myslím si a omlouvám se, pokud jsem tady zmínil základní návrh. Jinak je potřeba hlasovat o těch dvou, kde jde o číselná rozlišení, tedy rozlišení počtu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já bych vyhověla panu poslanci Exnerovi. Jedná se o § 72 odst. 2, který hovoří o tom, je-li podáno více návrhů na úpravu téže věci pouze z hlediska množství, času, osoby nebo místa atd.

Tady se v podstatě jedná o to, že ty dva pozměňovací návrhy, které zde jsou, jsou pozměňovacími návrhy vůči komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který byl vzat za základ tohoto projednávání. To znamená, že já jsem přesvědčena o tom, že by se mělo orientačně rozhodnout pouze mezi návrhem pana poslance Exnera a pana poslance Martínka.

Pan poslanec Karel Vymětal má slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Je mi líto, paní předsedající, ale jednací řád říká o různých návrzích úpravy téže věci, tedy tutéž věc, jednu a jedinou věc, navrhuje jak předkladatel, tedy výbor, který zpracovával komplexní návrh, tak další pozměňovací návrhy. Tam se neříká jaké, prostě v téže věci jsou položeny na stůl tři návrhy, o všech třech je třeba orientačně hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já vás pouze upozorňuji, že jsou dva pozměňovací návrhy vůči návrhu, který byl přijat za základ projednávání. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Znovu bych chtěl upozornit, že jednací řád nemluví o pozměňovacích návrzích, on mluví o návrzích v téže věci. A v téže věci jsou předloženy tři návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To už jste říkal, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Obávám se, že musím zpochybnit to, co tady řekl pan kolega Vymětal, protože § 72 odst. 2 hovoří o tom, je-li podáno více návrhů. A návrhy jsou definovány v § 72 odst. 1 a je tam sedm druhů návrhů a je mezi těmi druhy návrhů, které jsou relevantními pro tento případ, pozměňovací návrh - tzn. pouze dva druhy pozměňovacích návrhů. To, co je tou třetí alternativou, je návrh zákona, ten není v definici § 72 odst. 1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, pane zpravodaji, dejte již návrhy na orientační hlasování. Ne, ještě to nejde, pan poslanec Exner si přeje procedurálně vystoupit.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, přestože jsme návrh výboru vzali jako základ, jde o návrh, který nakonec musíme odhlasovat předtím, než budeme hlasovat o zákonu jako celku. Předloha v tuto chvíli je jenom původní návrh zákona, vzali jsme za základ jednání jinou předlohu a dva návrhy. Tato předloha však bude také odhlasována jako návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, vzhledem k tomu, že v této věci je stanovisko sporné a Poslanecká sněmovna rozhodně nedojde k jednoznačnému závěru, já se chystám nechat rozhodnout v orientačních hlasováních pouze o dvou návrzích. Pokud zpochybňujete můj postup, namítněte prosím postup předsedající. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Drda: Takže dáme hlasovat orientačně mezi návrhem F4 a H1. Ale tam byla myslím námitka, pan poslanec Exner chtěl zpochybnit váš postup.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Aha, ono to nebylo tedy dostatečně jasné, protože pan poslanec to neřekl na mikrofon. Dobře, dám hlasovat o námitce pana poslance Exnera proti postupu předsedající schůze. V případě, že námitka bude přijata, budeme orientačně rozhodovat mezi třemi návrhy. V případě, že nebude námitka přijata, budeme orientačně rozhodovat mezi dvěma návrhy.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 643 a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Exnera. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 643 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 23 a 122 bylo proti. S námitkou nebyl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy orientačně hlasovat mezi body F4 a H1.

 

Takže v hlasování pořadové číslo 644, které zahajuji, se ptám, kdo upřednostňuje návrh pod bodem F4. Kdo je proti?

 

Poslanec Jiří Drda: Není třeba hlasovat proti, protože jde o orientační hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ale je to možné. (Smích v sále.)

 

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 644 z přítomných 182 získal tento návrh podporu 27 a 54 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 645 zjistíme, jakou podporu má bod H1.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 645 a ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 645 ze 183 přítomných tento návrh získal podporu 113 poslankyň a poslanců, 19 bylo proti.

 

Budeme tedy jako o prvním hlasovat o návrhu uvedeném pod písmenem H1. Prosím o stanoviska.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP