Neautorizováno !


 

(18.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grulichovi, slovo má místopředseda sněmovny Stanislav Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dámy a pánové, vážená paní předsedající, pokud byste trvala na svém postupu, který před krátkou chvílí zazněl, tak v duchu toho, co jsem před malou chvílí přednesl já, vznáším námitku proti vašemu postupu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tak. Jako řídící jsem rozhodla, že nedám hlasovat o námitce pana poslance Grulicha proti hlasování. A pan místopředseda Gross vznesl námitku proti tomuto mému postupu. (Velký hluk v sále.) Budeme nyní rozhodovat o námitce pana místopředsedy Grosse.

Prosím o klid v jednacím sále.

Budeme tedy rozhodovat o námitce pana poslance Grosse proti postupu řídící schůze. V případě, že tato námitka bude přijata, dám hlasovat o námitce pana ministra Grulicha o hlasování, které uvedl.

 

O námitce pana místopředsedy Grosse rozhodneme v hlasování pořadové číslo 631 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 631 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 127 a 21 bylo proti. Námitka pana místopředsedy Grosse byla přijata.

 

Tím pádem vyhovím žádosti, abych dala hlasovat o námitce pana ministra Grulicha. Pouze bych potřebovala vědět číslo hlasování, o které se jedná. Jednalo se o bod G3 a prosím, zda by mohlo být oznámeno číslo hlasování. Bylo by asi vhodné, aby to zaznělo do stenozáznamu. (Nesouhlasná stanoviska.) Dobrá, respektuji, že asi není nezbytně nutné, pokud jsme schopni přesně označit, o jaký návrh se jedná, tedy o návrh G3, zjišťovat číslo hlasování.

Dám tedy v tuto chvíli hlasovat o námitce pana ministra Grulicha proti hlasování o pozměňovacím návrhu, který byl uveden pod bodem G3.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 632 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 632 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 pro vyslovilo 128 a 31 bylo proti.

 

Námitce bylo vyhověno, budeme tedy v opakovaném hlasování hlasovat o návrhu uvedeném pod bodem G3. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Tom Zajíček: Stanovisko předkladatele je souhlasné, stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 633 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 633 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 vyslovilo 127 a 43 bylo proti.

 

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Paní předsedající, jsem přesvědčen, že byly hlasovány všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Chtěl bych se jenom ujistit, zda někdo z pánů poslanců či paní poslankyň nemá pocit, že jeho pozměňovací návrh nebyl podroben hlasovací proceduře. (Nikdo se nehlásí.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, i podle mých záznamů bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Tom Zajíček: Předpokládám, že nám tedy zbývá už jenom jediné hlasování, a to je hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o obcích (obecní zřízení) podle sněmovního tisku 422, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 634 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 634 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 vyslovilo 149 a 30 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji Poslanecké sněmovně za trpělivost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Blahopřeji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji za dobře odvedenou práci. (Potlesk.)

Dalším bodem je

 

93.
Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení)
/sněmovní tisk 423/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Václav Grulich a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Jiří Drda. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 423/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se někdo do ní hlásí. (Nikdo.) Žádné přihlášky do rozpravy ve třetím čtení nemám, končím rozpravu ve třetím čtení. Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Ne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Není tomu tak. Prosím tedy pana zpravodaje, aby přednesl případné závěrečné slovo, oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. (Velký hluk v jednací síni.)

Paní poslankyně, páni poslanci, opravdu bych vás ráda požádala o ztišení atmosféry v sále. Bohužel opravdu nelze jednat při takovéto hladině hluku. Poprosím pana zpravodaje, aby počkal se svým vystoupením do té doby, než se atmosféra v sále uklidní. Ještě jednou prosím o klid. (Atmosféra v sále se postupně zklidňovala.)

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Drda: Dobrý večer všem. Paní předsedající, páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych se vzdal závěrečného slova a rovnou se pokusil přednést proceduru, tak jak ji přináší tisk 423/2, to znamená komplexní pozměňující návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a pozměňující návrhy, které vznikly dne 25. února roku 2000.

Vzhledem k tomu, že jsme ve druhém čtení přijali za základ projednávání komplexní pozměňující návrh, nebudeme se teď zabývat bodem A a navrhuji, abychom se zabývali ostatními pozměňujícími návrhy, tak jak byly tady předneseny, s tím, že doporučuji, pokud to nikdo nenapadne, abychom o jednotlivých písmenech hlasovali jako o celku, pokud tam je souhlasné stanovisko jak předkladatele, tak zpravodaje a pokud spolu logicky souvisejí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP