Neautorizováno !


 

(16.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Další procedurální připomínky k proceduře navržené zpravodajem nemám. Prosím tedy pana zpravodaje, aby se ujal slova a sdělil, zda akceptuje všechny či některé připomínky, které zde byly vzneseny. Poté budeme hlasovat o proceduře.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Chci jenom říci, že návrh na společné hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem F byl veden jenom snahou o zkrácení hlasovací procedury. Z toho, co tady bylo řečeno, nebráním se oddělenému hlasování a konstatuji tedy, že jsem ochoten akceptovat návrh na to, aby z pasáže F byly odděleně hlasovány body 1 až 7, dále body 8 až 17 jako celek, 18, 19 a 20 a zbytek dále. To je jedna věc.

Byl jsem ještě upozorněn na to, že jsem zapomněl při návrhu procedury uvést, že tady byl požadavek na oddělené hlasování o pozměňovacím návrhu O7 pana kolegy Payna v bodě 7 první část, týkající se § 10 písm. b) až po slova "místních záležitostí", a aby odděleně od toho byl hlasován návrh, který se týká konce věty a vypuštění slov "že na některých veřejně přístupných místech" a dále dle textu pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, nejsem si jista, nezapomněl jste na body, které navrhoval odděleně pan poslanec Exner u písm. M? Tuším, že se jednalo o body 3 a 4 na oddělené hlasování.

 

Poslanec Tom Zajíček: Ano, přijímám návrh, aby o těchto dvou bodech bylo hlasováno odděleně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Pan zpravodaj vyhověl všem námitkám. Můžeme tedy rozhodnout o navržené proceduře.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 519 a ptám se, kdo souhlasí s procedurou, jak ji navrhl zpravodaj. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 519 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 175 a jeden byl proti.

 

Budeme se tedy řídit navrženou procedurou. Pane zpravodaji, přednášejte prosím jednotlivé pozměňovací návrhy a spolu s panem ministrem se k nim před hlasováním vyjádřete.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, paní předsedající. Podle právě nyní schválené procedury Poslaneckou sněmovnou přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích pod písm. F, a to odděleně v bodech F1 až F7.

První je tedy F1. Stanovisko předkladatele je kladné, zpravodaje taktéž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 520 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 520 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 pro vyslovilo 175 a jeden byl proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším bodem je pozměňovací návrh F2. Stanovisko předkladatele je záporné, zpravodaje je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 521 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 521 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 184 vyslovilo 78 a 100 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Paní předsedající, v této souvislosti musím zmínit, že jsme ještě v době schvalování procedurálních záležitostí se nevyjádřili k jedné věci. Uvedl jsem to zbytečně brzo a zapomněli jsme asi uvést ono hlasování za prvé hlasováním o stažení čtyř pozměňovacích návrhů pana kolegy Paulíka, rozhodnutí o tom, zda legislativně technická úprava, kterou navrhoval pan kolega Exner, je jí skutečně, a pak odhlasovat legislativně technické úpravy jako celek. Velmi se omlouvám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane zpravodaji, já jsem si to také uvědomila a také pozdě. Myslím, že nejsnazší by asi bylo, pokud se to nevylučuje s žádnými body uvedenými pod písm. F, dohlasovat pozměňovací návrhy pod písm. F a pak se vrátit k legislativně technickým úpravám.

Pan poslanec Martínek se hlásí s procedurou, tedy pravděpodobně nesouhlasí s mým stanoviskem. Já se samozřejmě nebudu bránit jinému stanovisku.

 

Poslanec Radko Martínek: Paní předsedající, mám tady problém, protože tam je návrh kolegy Exnera, který je vlastně totožný s návrhem, který jsem teď neodhlasovali, a bude podle mého názoru důležité, jestli se schválí, zda návrh pana kolegy Exnera je legislativně technická úprava, anebo ne. Proto bych si dovolil navrhnout, abychom nejdříve vyřešili tento problém.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, pane poslanče, můžeme to tak učinit. Vzhledem k tomu, že jsme v podstatě nedodrželi přijatý návrh procedury, tak jak byl odhlasován, vrátíme se k samotnému začátku navržené procedury.

Pane zpravodaji, prosím, přednášejte jednotlivé legislativně technické návrhy a pak se vrátíme k hlasování o písm. F.

 

Poslanec Tom Zajíček: Ještě jednou se omlouvám, ale sněmovna by měla v téhle chvíli rozhodnout o stažení čtyř bodů z pozměňovacího návrhu pana kolegy Paulíka a ponechání tedy jenom jednoho bodu, jestli to sněmovna přijímá, a musíme o tom hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli tedy budeme hlasovat o stažení návrhů pana poslance Paulíka.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 522 a ptám se, kdo je pro tento návrh: Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 522 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 185 pro vyslovilo 173 a 8 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Konstatuji, že tímto rozhodnutím sněmovny pozměňovací návrh kolegy Paulíka obsahuje v této chvíli jenom jeden bod pod č. 5.

Další otázkou, která je vznesena na sněmovnu je, jestli legislativně technická úprava, tak jak ji tady uvedl pan kolega Exner, je skutečně legislativně technickou úpravou. Moje stanovisko k té věci je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ve všech případech, kdy nebyl jednotný výklad toho, zda se jedná či nejedná o legislativně technickou úpravu, rozhodla o tom sněmovna. Myslím, že v tuto chvíli správný způsob rozhodování je dát hlasovat o námitce pana zpravodaje Zajíčka proti tomu, že návrh pana poslance Exnera je legislativně technickou úpravou.

 

O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 523, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 523 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 186 pro vyslovilo 153 a 25 bylo proti. S námitkou byl vysloven souhlas. Návrh pana poslance Exnera tedy nelze považovat za legislativně technickou úpravu.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji. Nebude-li mít sněmovna výhrady, navrhoval bych, aby všechny ostatní legislativně technické úpravy vztažené ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu 422/2 byly hlasovány jako celek. Moje stanovisko je souhlasné, předkladatele též.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP