Neautorizováno !


 

(16.20 hodin)

(pokračuje Zajíček)

Výjimku tvoří návrh pana kolegy Pavlíka na stažení části jeho pozměňovacího návrhu v prvních čtyřech bodech. Jsem přesvědčen, že sněmovna musí svým hlasováním toto stažení potvrdit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je to tak, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším krokem k odstranění překážek legislativně technických je otázka toho, zda bezpochyby v dobré vůli navržená změna pana kolegy Exnera, která upravuje a specifikuje podmínky slibu, je legislativně technická úprava. Za sebe jako zpravodaj říkám, že i když bych rád tuto navrhovanou změnu v zákonu viděl, jako legislativně technickou úpravu to nemohu přijmout, protože je to úplná změna textace včetně zavedení nových povinností, které ve slibu jsou, jako je podání ruky. Sněmovna se musí rozhodnout, zda to jako legislativně technickou úpravu přijme.

O zbývajících návrzích, které tady zazněly, lze podle mého přesvědčení hlasovat jako o celku, protože tam žádný problém nevidím.

Prosím, zda bychom mohli nejdříve hlasováním upravit tyto otázky, které mají legislativně technický charakter.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, myslím, že by bylo šťastnější, kdybyste v tuto chvíli přednesl postup dalšího hlasování o pozměňovacích návrzích, abychom mohli odsouhlasit celou proceduru.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, paní předsedající, učiním tak.

Navrhuji následující proceduru: Byl bych rád, kdyby Poslanecká sněmovna přijala můj návrh, aby první hlasování bylo hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených ve sněmovním tisku 422/1 v části pozměňovacích návrhů z druhého čtení zákona o obcích, které jsou tam uvedeny pod písmenem F. Drobné zdůvodnění je takové, že pozměňovací návrh obsažený v tomto tisku pod písmenem F je napsán jako můj pozměňovací návrh, ale vznikl na půdě výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí jako snaha opravit ještě některá opomenutí, některé problémy, které vznikly porovnáním s ostatními zákony. Jsem přesvědčen, že by bylo možné hlasováním o celku přiřadit ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru pro veřejnou správu tuto část, protože kdyby na to byl čas, jsem přesvědčen, že by obsahem komplexního pozměňovacího návrhu byly.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane zpravodaji. Říkal jste, že by se jednalo o pozměňovací návrh pod písmenem F, který je uveden ve sněmovním tisku 422/1. Nezmýlil jste se? Domnívám se, že to má být č. 422/2.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za upozornění, omlouvám se, opravuji to na 422/2.

Výjimku z celkového hlasování o písmenu F by tvořily jenom pozměňovací návrhy F2 a F18, které jsou v jisté kolizi s ostatními pozměňovacími návrhy. Navrhoval bych, aby o nich bezprostředně potom rozhodla sněmovna dalším hlasováním.

Dále by následovalo hlasování o pozměňovacích návrzích B1 - B13, přičemž body B7, B8, B9 a B10 navrhuji, aby byly hlasovány společně.

Z pozměňovacího návrhu C, pokud sněmovna uzná, vypadnou první čtyři pozměňovací návrhy C1 - C4 a zůstane tam jen C5.

Pak by se hlasovalo D1, kde navrhuji oddělené hlasování pro odstavec 1 a 2, pak by pokračovalo E2. Dále by se dohlasoval bod E jen s tou výjimkou, že navrhuji, aby před hlasováním o bodu E3 bylo předřazeno hlasování o pozměňovacím návrhu O30, který je ke stejné věci. Je širší, komplexnější a doporučuji, aby byl hlasován přednostně.

Potom by se pokračovalo G, H, I. U pozměňovacích návrhů I1 a 2 navrhuji společné hlasování, také u I3 a 4. Dokončit hlasování o pozměňovacích návrzích I.

U pozměňovacích návrhů J společné hlasování pro 1 a 2.

Pak by následovaly pozměňovací návrhy pod písmenem K, kde upozorňuji u pozměňovacího návrhu K2, že by se jednalo i o hlasování včetně poznámky pod čarou.

Po dokončení K je tu L a M. U pozměňovacích návrhů M navrhuji společné hlasování pro body M3 a M4. V bodu M5 upozorňuji na to, že v případě přijetí zůstává nehlasovatelný pozměňovací návrh označený jako O21.

Dále dokončit hlasování M5 - M18 a pokračovat pozměňovacími návrhy označenými v sněmovním tisku 422/2 písmeny O - O34, a následně, pokud budou ještě hlasovatelné pozměňovací návrhy pod písmeny P, R, S a T. Tolik návrh hlasovací procedury.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, pravděpodobně bychom ještě na závěr hlasovali komplexní pozměňovací návrh.

 

Poslanec Tom Zajíček: Ano, děkuji za připomenutí, posledním hlasováním by bylo schválení komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro veřejnou správu, který ve druhém čtení sněmovna svým hlasováním přijala za základ k projednávání ve třetím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Než dám o tomto návrhu procedury hlasovat, vidím procedurální přihlášku pana poslance Václava Exnera, paní poslankyně Zuzky Rujbrové a pana poslance Matulky.

 

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, nevidím žádný důvod pro spojené hlasování o písmenech M3 a 4. Jsou to věci, které se týkají každá jiného problému.

Rovněž mám námitku proti tvrzení, že v případě odhlasování bodu M5 by nebylo možno hlasovat o bodu O21, protože doplnění slova "práce" se může týkat i nového znění, jak ho navrhuje pan poslanec Payne. Domnívám se, že se tyto věci nekříží, ale jen doplňují, ať již v původním znění, jak to navrhl výbor, nebo ve znění, jak to navrhl poslanec Payne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má paní poslankyně Rujbrová, připraví se pan poslanec Matulka.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pan zpravodaj navrhl společné hlasování o bloku pozměňovacích návrhů uvedených pod písmenem F jako jeho pozměňovací návrhy. Tyto návrhy spolu věcně až na výjimky nesouvisí. Proto bych chtěla požádat o oddělené hlasování o bodech F4, 5, 7, 8 - 17, přičemž souhlasím, aby celý blok 8 - 17 byl hlasován společně, a dále o bodu 19.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Aniž bych se na tom s kolegyní Rujbrovou domlouval, také chci namítnout proti navrhovanému en bloc hlasování o pozměňovacích návrzích v písmenu F. Přidal bych k požadavku na oddělené hlasování i požadavek na oddělení hlasování o bodu F1, 2 a 3 - k tomu, co navrhovala kolegyně Rujbrová.

Připomínám svou prosbu o rozdělené hlasování o jednom pozměňovacím návrhu pana poslance Payna.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP