Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)

(pokračuje Exner)

Takže začátek pozměňovacího návrhu pod písm. M15 správně zní: "v § 115 odst. 3 vypustit slova…" a dále podle textu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Slovo má pan poslanec Vojtěch Vymětal, připraví se pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji. Paní místopředsedkyně, páni ministři, dámy a pánové, dovolte, abych podal pozměňovací návrh, resp. legislativně technický k pozměňovacímu návrhu pana poslance Milana Zuny, který je uveden pod písm. B1. Pan poslanec v něm navrhuje ze seznamu statutární měst v § 4 odst. 1 vypustit města Kladno, Opavu a Havířov. Mně jde o to, aby sněmovna o těchto třech městech hlasovala odděleně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Zuna, připraví se pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Chci upřesnit text pozměňovacího návrhu B13. Takže B13 správně zní: V § 153 se text za slovy "dnem voleb do…" nahrazuje slovy "obecních zastupitelstev v roce 2002".

A k tomu, co řekl předřečník: Souhlasím s tím, aby o těch třech městech se hlasovalo odděleně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych upravit svůj pozměňovací návrh L na straně 52, kde došlo k omylu při přepisu a je uveden tajemník "okresního" místo "obecního úřadu". Takže bod f) by měl znít takto: "jmenovat nebo odvolávat se souhlasem okresního úřadu tajemníka obecního úřadu a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů. Bez souhlasu přednosty obecního úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Doležalovi. Slovo má pan poslanec Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, prosil bych opravit pozměňovací návrh, který jsem podal pod písm. E strana 49, E4. Prosil bych rozdělit čtyřku na a) a b). a) by tím pádem znělo: V § 84 odst. 2 a 3 slovo "zaměstnanec" nahradit slovem "osoba". To by se hlasovalo zvlášť. A za b), což to by se také hlasovalo zvlášť, v § 84 odst. 2 ve větě druhé slova "a ukládat pokuty v blokovém řízení" vypustit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Slovo má pan poslanec Schling, připraví se pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh uvedený pod písm. P upřesňuji v souladu s tím, co jsem řekl v rozpravě ve druhém čtení, že slovo "osadní" se má nahradit slovem "místní", nejen v první větě § 118, ale i v následujících částech zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Rád bych, dámy a pánové, také vznesl jednu prosbu na oddělené hlasování, a to u pozměňovacího návrhu pana poslance Jiřího Payna. Jedná se o pozměňovací návrh O7, kde se svou povahou jedná o dva různé pozměňovací návrhy ke dvěma různým věcem, pouze přednesené v rámci jednoho pozměňovacího návrhu. Čili je to prosba, aby se o každé polovině hlasovalo zvlášť, neboť jsou to dvě věci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Není tomu tak, rozpravu končím.

Nyní se ptám pana ministra, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Slovo má pan ministr vnitra Václav Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, budu velice stručný. Nebudu uvádět samozřejmě jednotlivé zákony, tak jak je budeme dneska probírat, úvodní slova byla řečena jak v prvním, tak druhém čtení. Chtěl bych říci, že jsem dodržel závazek, který jsem dal této Poslanecké sněmovně, a příslušnému gesčnímu výboru jsem dal k dispozici odborné pracovníky, takže komplexní pozměňovací návrhy, jak z výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tak z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jsou v souladu s tím, co garantuje mé ministerstvo a z pověření vlády tedy i osobně já.

Samozřejmě, dalo se předpokládat, že přijde spousta dalších pozměňovacích návrhů. Ten předpoklad byl vrchovatě naplněn. Přestože debata k těmto zákonům byla snad v historii našeho zákonodárství zcela nejširší a nejobecnější, samozřejmě zákony, které se tak úzce dotýkají života všech občanů republiky, vždycky najdou spoustu různých názorů. Názory pochopitelně vycházejí z empirických zkušeností, které jste jak vy, tak i třeba já získali v zastupitelstvech obcí a měst, ve funkcích starostů, primátorů apod. Jsou to rozhodně zkušeností pozitivní, kladné, ale tím není řečeno, že tyto individuální zkušenosti lze vtělit do zákona, zejména když zákony k reformě veřejné správy tvoří jeden nedílný celek, a kde určité narušení individuálním přístupem znamená narušení celého systému legislativy v tomto směru.

Velmi bych proto stál o to, aby ty pozměňovací návrhy, které nebudu moci doporučit pro hlasování, nebyly chápány z hlediska jejich autorů jako zlý útok, jak odražení něčeho nežádoucího, jako podcenění jejich dobré snahy zlepšit, zvýraznit legislativu, kterou právě vytváříme. Je třeba si skutečně uvědomit, že pokud bychom narušili ten systém, ten celek, tak by se zákony mohly obrátit proti zájmům občanů našeho státu a veřejná správa by už od začátku doznala trhliny. Proto jsme se rozhodli, že budeme tyto zákony probírat společně, proto jsme se rozhodli pro to, že všechny pozměňovací návrhy budou společně u všech zákonů posuzovány, aby právě ten komplex, o kterém hovořím, nebyl narušen. Znovu apeluji, abychom takto chápali postoje k jednotlivým pozměňovacím návrhům a abychom všemožně se nesnažili prosadit své individuální hledisko, protože i když je prosazováno s dobrým úmyslem, nemusí se v dobré obrátit.

Tolik na zahájení třetího čtení a hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grulichovi a nyní prosím pana zpravodaje, aby přednesl případné závěrečné slovo, dále aby oznámil postup při hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych zahájil třetí čtení tohoto návrhu zákona o obcích, především jistou omluvou za některé chyby, které se vloudily do komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Stalo se tak technickou chybou, která vznikla tím, že na elektronickém nosiči byly některé neodstranitelné chyby, a v tom chvatu, při kterém se pozměňovací návrhy dávaly do sněmovního tisku, se tam tyto chyby vloudily. Všem, kteří tím byli postiženi, i všem ostatním se omlouvám.

Domnívám se, že po této omluvě bychom měli přistoupit k vyřešení problému, který vznikl z valné části tím, za co jsem se omlouval, a to jsou legislativně technické úpravy, které byly tady navrženy směrem ke komplexního pozměňovacímu návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP