Neautorizováno !


 

(Schůze opět pokračovala v 16.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji přerušené jednání 22. schůze.

Ještě než zahájím třetí čtení vládního návrhu zákona o obcích, udělím slovo místopředsedovi volební komise panu poslanci Radimu Turkovi, aby nás seznámil s výsledky tajné volby.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji. Vážená paní předsedající, dovolte mi, abych seznámil Poslaneckou sněmovnu s výsledky třetí volby druhého kola

 

volby členů Rady Státního fondu kultury České republiky.

 

Počet vydaných hlasovacích lístků 148, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 129.

Pro pana Tomáše Grulicha bylo odevzdáno 42 hlasů, pro pana Jana Kněžínka bylo odevzdáno 79 hlasů, pro pana Vladimíra Líbala bylo odevzdáno 103 hlasů, pro pana Igora Němce bylo odevzdáno 10 hlasů.

Ve druhém kole byli zvoleni Jan Kněžínek a Vladimír Líbal. V tuto chvíli je Rada Státního fondu kultury dvanáctičlenná a zákon praví, že může být maximálně třináctičlenná.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Turkovi. Ještě vidím procedurální přihlášku pana poslance Radko Martínka.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolil dát procedurální návrh. Omylem se zapomnělo v balíku k reformě veřejné správy na bod 104, vládní návrh zákona o volbách. Navrhuji jej zařadit jako šestý bod, který bude teď následovat, tzn. za bod 96.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto procedurálním návrhu rozhodneme ihned, a to v hlasování pořadové číslo 518, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 518 byl tento návrh přijat, když ze 129 přítomných hlasovalo 118 pro, 8 proti.

 

Nyní mohu zahájit další bod, kterým je

 

92.
Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení)
/sněmovní tisk 422/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Václav Grulich a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Zajíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 422/2.

Otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Vladimír Paulík, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych oznámit, že stahuji své pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny na str. 48 pod písmenem C. Jedná se o návrhy pod body 1 až 4. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan poslanec Paulík navrhl, aby se hlasovalo o stažení jeho pozměňovacích návrhů. Do rozpravy ke třetímu čtení se dále hlásí poslanci Štrait, Exner a Vymětal.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Do mého pozměňovacího návrhu pod písmenem T na str. 56 se dostaly uvozovky, které tam jsou nadbytečné. Je tam písmeno U, ale bez uvozovek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To je legislativně technická úprava. Hovořit bude pan poslanec Václav Exner, připraví se pan poslanec Vojtěch Vymětal.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl dokonce tři legislativně technické úpravy k pozměňovacím návrhům, které jsem přednesl ve druhém čtení.

První se týká pozměňovacího návrhu uvedeného ve sněmovním tisku 422/2 pod písmenem M číslo 1. V tomto pozměňovacím návrhu vypadla čárka a slovo "jež". Je to jako schválnost, protože já jsem kritizoval, jak vypadalo toto písmeno ve znění výboru. Byly tam gramatické chyby a stalo se to, že také v mém pozměňovacím návrhu jsou nyní gramatické chyby, takže to nedává smysl. Stalo se to někde mezi mým úmyslem a vytištěním tohoto tisku.

Pozměňovací návrh po doplnění bude znít takto: b) zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejně přístupných místech v obci jsou takové činnosti zakázány.

Takto písmeno b) dává smysl a je třeba ho takto upravit.

Na str. 53 tisku je můj pozměňovací návrh označený jako M10. V tomto pozměňovacím návrhu jsem navrhl nové znění věty, která se týká slibu člena zastupitelstva. Měl jsem v úmyslu odstranit nejasnost, byl jsem však upozorněn, že tento postup je jako úmysl dobrý, úmysl že jsem správně také vysvětlil, ale že slova "do rukou předsedajícího zasedání" jsou stále nejasná. Chtěl bych vás s určitou tolerancí požádat o to, abyste souhlasili ve třetím čtení s legislativní úpravou tak, aby tato věta zněla stejně jako věta analogická, která je v zákoně o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Bez změny obsahu uvedu nejdříve větu, jak zní v příslušné části. Jde konkrétně o § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Věta zní takto: Učiní tak pronesením slova "slibuji" a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib skládá.

Na základě toho, že si myslím, že by bylo dobré, aby tyto postupy byly sjednoceny, navrhuji, aby sněmovna souhlasila s legislativně technickou úpravou mého návrhu tak, že v § 67 odst. 3 první věta bude znít: Slib skládá člen zastupitelstva pronesením slova "slibuji" a podáním ruky předsedajícímu zasedání zastupitelstva.

A konečně mě upozornil zástupce parlamentní legislativy, že při přepisu se v pozměňovacím návrhu označeném jako M15 podařilo vynechat slovo "vypustit".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP