Neautorizováno !


 

(12.40 hodin)

(pokračuje Fencl)

Proto jsem i já - a se mnou určitě všichni zemědělci a potravináři - zdůrazňoval význam agrární koncepce. Měla by přinést sektoru stabilitu a s ní umožnit podnikatelům investovat správným směrem a stát se konkurenceschopnými s jejich evropskými kolegy. Proto je nanejvýš nutné, aby předkládané pozměňovací návrhy byly v souladu se státní zemědělskou politikou.

K základním pilířům každého demokratického systému patří moc zákonodárná a moc výkonná. Fungování demokratického státu umožňuje nezasahování moci exekutivní do oblasti moci zákonodárné a naopak. Podle § 10 odst. 2 zákona 576/90 Sb., rozpočtová pravidla republiky, ministři odpovídají v oboru své působnosti za plnění státního rozpočtu republiky. Ale podle usnesení zemědělského výboru někdo vytvoří pravidla, za něž - a dovolte mi, abych to řekl zcela otevřeně - neponese žádnou odpovědnost, a naproti tomu vláda, ministerstvo i já ponesu veškerou odpovědnost, aniž bych byl tvůrcem těchto pravidel. Nezdá se vám to být alespoň podivné?

Zemědělský výbor se samozřejmě může formou pozměňovacích návrhů vyjadřovat k jednotlivým podpůrným programům včetně jejich finančního zajištění. Avšak podle našeho názoru ho nic neopravňuje k tomu, aby stanovoval specifické podmínky pro realizaci podpor v jednotlivých podpůrných programech. Tyto podmínky jsou podle našeho názoru ryze exekutivní a jsou stanoveny samostatnými zásadami Ministerstva zemědělství v souladu s rámcovými zásadami Ministerstva financí pro poskytování neinvestičních dotací.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, abyste si uvědomili nebezpečí, které nám hrozí při narušení ústavně vymezených mocí zákonodárné a výkonné. Podpory poskytované ze státního rozpočtu jinými resorty jsou řešeny výhradně v exekutivní rovině. Jedině v resortu zemědělství chce zemědělský výbor, aby došlo k experimentu s těžko odhadnutelnými následky.

Vláda sociální demokracie je vláda menšinová, a tak bez ohledu na to, že vládní varianta návrhu je dle mého názoru nesporně lepší, s vědomím a znalostí průchodnosti obou variant touto sněmovnou si nemohu dovolit připravit české zemědělce byť o špatně směrované dotace. Budu - a prosím, přijměte to jako mé prohlášení - pracovat s variantou, kterou schválíte.

A co na konec? Konečně chápu, jaké pocity má sportovec, který přestože je jasným favoritem, musí díky domluvě mezi stájemi prohrát. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi zemědělství ČR panu Janu Fenclovi. Nyní má možnost vystoupit se závěrečným slovem zpravodaj, respektive říci nám, o čem budeme hlasovat. Hovoří pan kolega Palas. Prosím o klid.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi prosím krátké vyjádření jako zpravodaje. Chci říci, že usnesení zemědělského výboru bylo tvořeno několika koly velice vášnivých diskusí. Diskusí nad tím, jak má systém fungovat. My jsme se v obecném pohledu shodli všichni na tom, že stávající systém dotací, který je uplatňován naší vládou a který naše vláda přejala od vlád předešlých, je nedostatečný a je přežilý.

Domníváme se, že do budoucna je zapotřebí vytvořit nový systém dotačních pravidel, který by zajišťoval určitou stabilitu a neměnnost pro naše zemědělské podnikatele. Gros finančních podpor by měli naši zemědělci obdržet přes tzv. vládní nařízení, tedy přes první okruh dotací. V rámci tohoto systému dotací by měly být peníze rozděleny na extenzivní program a na intenzivní program, aby zemědělec sám se přihlásil, ke kterému programu se cítí být přitahován.

Stávající systém dotací se totiž přizpůsobuje zemědělskému sektoru jako takovému. Ale jestliže tento stát dává prostředky do zemědělství, musí se zemědělský sektor přizpůsobovat požadavkům tohoto státu. To nás čeká v rámci budoucí restrukturalizace.

Musím říci, že od r. 1997, v r. 1998, 1999 i 2000, jsou tyto programy neustále měněny, ať už ze strany Ministerstva zemědělství, nebo ze strany Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna má podle zákona o zemědělství nezadatelné právo do tohoto vstoupit. Z druhé strany nesdílím ten názor, že by Ministerstvo zemědělství mělo zodpovědnost a Poslanecká sněmovna tuto zodpovědnost nemá. Poslanecká sněmovna má povinnost kontrolovat, jak jsou finanční prostředky v resortu zemědělství vynakládány. Já si myslím, že toto nezadatelné právo není právem, ale je povinností Poslanecké sněmovny.

Dovolte mi tudíž říci, že pokládám usnesení zemědělského výboru za široký konsens, který vznikl ve velice složitém vyjednávání, a že toto usnesení zemědělského výboru podpořím. Děkuji.

Pane předsedající, domnívám se, že je možno dát hlasovat o legislativně technických úpravách. Je možno se zeptat sněmovny, zda by bylo možno hlasovat o těchto úpravách jako o komplexu, jako o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Byly to návrhy přednesené v podrobné rozpravě, takže to lze chápat jako pozměňovací návrh, byť jeho obsahem je pouze legislativně technické zpřesnění. Navrhovatel těchto změn navrhuje hlasovat najednou. Ptám se, jestli někdo žádá oddělené hlasování. Není tomu tak.

Odhlásil jsem vás. Prosím o novou registraci. Budeme nejprve hlasovat o pozměňovacích návrzích, resp. legislativně technickém zpřesnění, které přednesl pan kolega Palas v rámci podrobné rozpravy. Je tomu tak, pane zpravodaji? Ano.

O těchto návrzích rozhodneme v hlasování pořadové číslo 513. Stanovisko pana ministra je neutrální. Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Jaroslav Palas: Souhlasné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování číslo 513. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 169 pro 161, proti 2.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Nyní můžeme zahájit hlasování o usnesení zemědělského výboru. Doporučuji hlasovat o usnesení jako o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat o usnesení zemědělského výboru dle sněmovního tisku 503/1 ve znění pozměňovacích návrhů, které jsme právě před malou chvílí schválili. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jaroslav Palas: Ano.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je tomu tak. Stanovisko pana ministra jsme vyslechli v jeho závěrečném slově. Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Jaroslav Palas: Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 514 zahajuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 172 pro 129, proti 7.

 

Konstatuji, že s návrhem zemědělského výboru ve znění pozměňovacích návrhů přednesených v podrobné rozpravě byl vysloven souhlas. Končím bod 89. Děkuji zpravodaji a ministrovi zemědělství. Přeji mnoho úspěchů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP