Neautorizováno !


 

(12.30 hodin)

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji za slovo. Nemyslím si, že jsem se hlásil na poslední chvíli, ale na vyzvání, pane předsedající.

Dámy a pánové, projednáváme podpůrné programy zemědělství na rok 2000. Jde patrně o nejdůležitější resortní bod, který zemědělské veřejnosti ukazuje, kudy by se její podnikatelské myšlení, chování i investice měly ubírat. Tento nástroj zemědělské politiky by měl vskutku působit dlouhodobě a vyváženě v zájmu řešení problémů našeho zemědělství a venkova. Měl by tedy vznikat na základě diskuse s konečnou většinovou podporou politických stran.

Při projednávání tohoto bodu jsme byli svědky, že stávající ministr zemědělství nejprve celý zemědělský výbor ignoroval, když mu návrh dotací předložil až po několikeré urgenci, až se třetí verzí státního rozpočtu. I v tomto termínu však předložil materiál neúplný a zemědělský výbor si na svém projednávání musel vyžádat doplněnou kompletní verzi návrhu podpůrných programů.

Za dobu výkonu funkce ministra zemědělství panem Fenclem spotřebovalo naše zemědělství hodně peněz. Tak velikými částkami naše zemědělství v minulých letech nikdy nedisponovalo. Přesto jsme se v řešení největších problémů za tuto dobu nepohnuli dopředu ani o krok. S jeho návrhy a nápady souhlasí především ti, kteří si k dotacím a podporám našli širokou cestičku. Většina zemědělské veřejnosti s návrhy ministra zemědělství nesouhlasí.

A to byly také hlavní důvody, které spolu s ignorací zemědělského výboru dovedly členy zemědělského výboru k jednacímu stolu. Zemědělský výbor po diskusi s veřejností našel kompromisní řešení ve svých pozměňovacích návrzích k vládní předloze podpůrných programů.

Návrh zemědělského výboru asi není zcela úplně dokonalý. Má svá problematická místa, která vznikla právě na základě hledání nejširšího konsensu. Ohlasy z terénu ale jasně dosvědčují, že tento návrh je podstatně blíže potřebám našeho zemědělství než původní návrh ministra. Proto vás, dámy a pánové, žádám o podporu návrhů, na kterých se zemědělský výbor dohodl a které zde předkládá ke schválení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Miloslavu Kučerovi mladšímu.

Teď jsem viděl hlásit se pana zpravodaje, který má přednostní právo. Nicméně, pane zpravodaji, chtěl jste upřesnění, ale bude probíhat ještě podrobná rozprava a v ní by zřejmě bylo dobré uplatnit případné pozměňovací návrhy nebo legislativně technická zpřesnění. Proto nehlásíte-li se, může nyní hovořit v obecné rozpravě pan kolega Skopal. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych prostřednictvím vás vzkázat kolegovi Miloslavu Kučerovi mladšímu, že nevím, jak on, ale podmínky k rozdělení dotací jsme dostávali vždycky až po schválení. On měl možná možnost se k nim dostat dříve, ale teď to bylo poprvé, že jsme to dostali dostatečně dopředu bez nějakých průtahů. Dál se k tomu nebudu vyjadřovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? (Nikdo.) Ne, rozpravu uzavírám. Otevírám podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan zpravodaj Palas. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi na základě diskuse se všemi poslaneckými kluby vznést legislativně technické úpravy k textu usnesení.

Z textu je potřeba vypustit na první straně textu usnesení uprostřed číslici II. a slova "důvodová zpráva".

V bodu 2 textu programu 1g) slovo "nedojila" změnit na slovo "nadojila".

V bodu 3 v programu textu 1j) částku 1,9 mld. změnit na částku 100 mil.

Vysvětlím tento bod, protože se jedná o značnou diskrepanci. Ve státním rozpočtu v kapitole "Ministerstvo zemědělství" nebyl akceptován návrh zemědělského výboru navýšit částku 100 mil. na částku 1,9 mld., musíme tudíž tato pravidla z pohledu této částky dát do souladu s kapitolou státního rozpočtu.

V bodu 5 v textu v závorce "minimálně šest měsíců" změnit na text "minimálně čtyři měsíce".

V bodu 7 v textu programu 2c) za částku 250 doplnit slovo 1000.

V tabulce přílohy změnit ve sloupci 2 částku 1,9 mld. na částku 100 mil. a výslednou částku 4,1 mld. na částku 2,3 mld.

V tabulce její textové části v programu 1k) ve slově "škrob" doplnit písmeno "u", slovo tedy bude znít "škrobu".

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Palasovi. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? (Nikdo.) Ne, podrobnou rozpravu uzavírám.

Nyní má možnost vystoupit se závěrečným slovem ministr zemědělství pan Jan Fencl. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Ctěná sněmovno, zemědělský výbor svým usnesením vnesl do návrhu ministerstva na směrování podpor některé řekl bych velmi radikální změny.

Dříve než se k těmto změnám vyjádřím, tak bych rád, abychom si uvědomili, co podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, vlastně znamenají. Jsou nástrojem státu, jak s přispěním finančních prostředků zajistit, aby v našem národním zájmu bylo zachováno to, co přinese naší společnosti užitek, a dodávám, nejen hmotný. Pro jednotlivé podnikatele je možnost čerpání prostředků z podpůrných programů otázkou bytí či nebytí. To je třeba si uvědomit při škrtech a přesmyčkách v navržených podporách.

Musím se přiznat, že jsem se domníval, že minulé praktiky, kdy rok od roku dle tlaku různých lobbistů se mění směr podpor, bez ohledu nejen na národní zájem, ale také bez ohledu na možnosti podnikatelů přizpůsobit se situaci při několikaletém cyklu své výroby, že tyto praktiky skončily schválením agrární politiky státu. Mýlil jsem se.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP