Neautorizováno !


 

(12.20 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Konečné hlasování - stanoviska se nemění.

 

Hlasování číslo 511 rozhodne o usnesení jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

S celkovým usnesením byl vysloven souhlas. Z přítomných 189 pro 110, proti 70. Konstatuji, že se přijala pouze tato část návrhu usnesení.

 

Děkuji ministru financí Pavlu Mertlíkovi i zpravodaji k tomuto bodu.

 

Do polední přestávky máme zvládnout bod týkající se podpůrných programů v zemědělství pro rok 2000. Potom bychom se měli věnovat volbám.

S procedurálním návrhem se hlásí kolega Evžen Snítilý. Pan ministr Fencl se již může připravit. Prosím o klid v jednacím sále, abychom věděli, o jakých věcech se bude v tuto chvíli rozhodovat. Prosím pana kolegu Snítilého.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych předložil procedurální návrh týkající se bodu 106 schváleného programu schůze, tzn. Státního fondu rozvoje bydlení. Po konzultacích s členy poslaneckých klubů navrhuji stáhnout tento bod z projednávání této schůze sněmovny a přeřadit jej na pořad schůze příští. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to procedurální návrh, který bude podroben hlasování pořadové číslo 512. Jedná se o stažení bodu, kterým je projednávání vládního návrhu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení ve třetím čtení. Na žádost z pléna vás odhlašuji a žádám o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 512, ve kterém rozhodneme o návrhu pana kolegy Snítilého. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Z přítomných 160 pro 124, proti 27.

 

Nyní otevírám avizovaný bod č. 89, kterým jsou

 

89.
Podpůrné programy zemědělství pro rok 2000,
poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
/sněmovní tisk 503/

 

Tento sněmovní tisk uvede ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře, přistupte k řečništi, máte slovo, jakmile se sněmovna utiší. Vás, kolegyně a kolegové, prosím o klid v jednacím sále, aby bylo možno pracovat. Prosím ty, kteří nechtějí pracovat, aby opustili tento jednací sál a umožnili zbytku sněmovny plnit její povinnosti.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, dovolím si předřadit uvedenému podpůrnému programu zemědělství svou omluvu sněmovně za to, že jsem včera způsobil svou nepřítomností karambol. Musím poctivě sněmovnu informovat o tom, že jsem svůj odchod konzultoval s předsedajícím, panem místopředsedou Langrem. Na jeho doporučení jsem požádal pana poslance Škromacha, aby požádal o přeložení tohoto bodu jako prvního bodu dnešního dne. Kdybych byl zaznamenal jakýkoli možný konflikt, samozřejmě jsem upřednostnil svůj pobyt ve sněmovně. Byl jsem v té době při odhalování pomníku prezidenta T. G. Masaryka z toho důvodu, že jako jediný člen vlády jsem se ráno nezúčastnil pietní záležitosti v Lánech, protože jsem pracoval ve sněmovně. Považoval jsem pro sebe za velmi důležité, abych se poklonil tímto způsobem památce T. G. Masaryka. Ještě jednou přijměte mou omluvu.

Nyní k věci. Z pověření vlády předkládám podpůrné programy zemědělství pro rok 2000, poskytované podle § 2 zákona č. 252 /1997 Sb., o zemědělství, a to k vašemu schválení. Jedná se o konstrukci užití prostředků státního rozpočtu v souladu s agrární politikou, kterou vláda schválila.

Dovolte mi konstatovat, že tento předložený návrh považuji za maximum možného účelného užití zdrojů po diskusi se všemi zainteresovanými vládními i nevládními organizacemi, které trvalo velmi dlouho, mnoho měsíců, bylo velmi složité, nicméně dospělo k cíli, který vám dnes z pověření vlády předkládám.

Dovolte mi ještě dvě poznámky.

Chci konstatovat, že se velmi vážně obávám, že zásadní změny těchto podpůrných programů ohrožují plnění agrární politiky. Stejně tak nepochybuji o tom, že přijetí tohoto vládního návrhu jistí bezkonfliktnost vývoje tohoto sektoru v roce 2000. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zemědělství ČR Janu Fenclovi. Na návrh organizačního výboru předložený tisk projednal zemědělský výbor. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 503/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru a jeho předseda pan kolega Jaroslav Palas a informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, podpory pro rok 2000 vycházejí z § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a budou poskytovány ve dvou okruzích.

První okruh jsou podpůrné programy na posílení příjmů zemědělských výrobců podle § 2 odst. 3 a 4, což jsou mimoprodukční funkce zemědělství spočívající v ochraně složek životního prostředí, udržování krajiny v kulturním stavu, stabilizace venkovského osídlení apod.

Druhým okruhem, to je přímá a nepřímá podpora, § 2 odst. 1, k udržování výrobního potenciálu v zemědělství. Programy v rámci okruhu 2 na návrh vlády, jak zde bylo řečeno panem ministrem Fenclem, schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR současně se zákonem o státním rozpočtu.

Zemědělský výbor může navrhnout Poslanecké sněmovně Parlamentu nové podpůrné programy včetně jejich účelu, včetně stanovených finančních částek k jejich zajištění.

Zemědělský výbor na své 26. schůzi dne 10. února 2000 přijal usnesení č. 77 po úvodním slově zástupce předkladatele a po zpravodajských zprávách a po rozpravě. Doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh Podpůrné programy zemědělství pro rok 2000, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, sněmovní tisk č. 503, schválit ve znění pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodajovi. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášku. Hlásí se do ní někdo? Hlásí se pan kolega Kučera, opět takřka přihláška na poslední chvíli. Je to specialita, kolegové.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP