Neautorizováno !


 

(9.50 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Připočteme-li k tomu další položky, které jsem rovněž citoval - 14,885 a 17,751 - a onu neuvedenou položku vyplývající z reklasifikace aktiv první a druhé skupiny, je jasné, že výsledná cena bude výrazně záporná a bude znamenat onu škodu, o které jsem tady hovořil. Dovolím si tedy vyslovit další hypotézu, že přinejmenším závazky uvedené v příloze č. 2, tzn. přinejmenším čísla 14,885 a 17,751 jako limity pro přímo přebírané závazky a limit pro přebírání potenciálních závazků, jsou v tuto chvíli nejpravděpodobnějším horním limitem způsobené škody. Samozřejmě teprve budoucí vývoj ukáže, jaké bude skutečně číslo této vzniklé škody. Nicméně považuji za prokázané, že k této mnohamiliardové škodě došlo, navíc považuji za prokázané své tvrzení, že výše této škody dokonce v této chvíli není limitována, protože součástí dodatku 2, jak jsem citoval, je ona reklasifikace úvěrů. Až potud mé vystoupení byly samé citáty a samá fakta.

Teď úvaha. Jaká by mohla být normální cena při normálním postupu, při připuštění více zájemců, při definování předmětu prodeje před vlastním prodejem? Jako základ pro tuto úvahu jsem použil tu nejhrubší metodu, běžně ovšem v privatizacích používanou, a to je metoda, která vychází z údajů o hospodářských výsledcích privatizovaného subjektu v uplynulých několika letech a stanovuje pravděpodobnou tržní cenu na základě predikce vývoje těchto provozních výnosů. Z této časové řady dle mého názoru vyplývá, že tržní cena České spořitelny ve stavu, v jakém ji vláda nakonec prodala, tzn. očištěnou od všech nevýnosných úvěrů, je přinejmenším 50 mld. Kč. Všimněte si, že toto číslo je docela podobné součtu nákladů, které měla tato vláda a bude mít podle citátů, které jsem uváděl, na celou tuto privatizační kauzu. Utrží-li česká vláda nakonec 19 mld., dovoluji si tvrdit, že nekompetentní postup Ministerstva financí a dalších zainteresovaných úředníků připravil tento státu o nejméně 30 mld korun. Dovoluji si tvrdit, že k této škodě nemuselo dojít, kdyby byla použita standardní privatizační metoda.

Další okolnosti a fakta týkající se této kauzy uvedu v následujícím vystoupení, protože předpokládám, že v tuto chvíli je na místě reakce ministra financí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan kolega Vlastimil Tlustý. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám. Než jsem dopověděl, zvedl ruku pan kolega Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, pane předsedající, kolegyně a kolegové, ale považoval bych za vhodné a přinejmenším korektní, kdyby pan ministr financí v rámci probíhající rozpravy reagoval na vyslovená fakta, na sdělení, která přednesl předseda rozpočtového výboru, tak aby umožnil ještě následnou reakci i těch osob a členů Poslanecké sněmovny, kteří se netěší onomu výsadnímu postavení hovořit mimo probíhající rozpravu. Neučiní-li tak ministr financí, budu brát jeho postup jako projev nekorektnosti a projev snahy zastřít skutečná fakta, tak jak se týkají proběhlé privatizace České spořitelny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan místopředseda Ivan Langer. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu uzavírám. Teď vidím zdviženou ruku předsedy poslaneckého klubu ODS pana kolegy Tlustého. Pan ministr dostane možnost vystoupit se závěrečným slovem a poté pan zpravodaj.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Chtěl bych ještě v rámci rozpravy přednést návrh usnesení, protože se domnívám, že není možné dopustit, aby tato záležitost skončila…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ale pane kolego, rozprava byla uzavřena.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Hlásil jsem se přesně ve chvíli, když jste říkal, že rozprava byla uzavřena.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, s tím mám trochu problém, protože mám pocit, že jsem dostatečný čas nechal, když jsem se dvakrát snažil uzavřít rozpravu a kolegovi Langrovi jsem samozřejmě v rámci rozpravy slovo udělil. Nechci eskalovat situaci na základě tohoto trochu procedurálního problému. Pan kolega Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane předsedající, že mě nutíte k takovýmto akrobatickým vystoupením, nicméně váš postup mě k tomu opravdu donutil.

Chtěl bych konstatovat, že předseda rozpočtového výboru avizoval, že chce vystoupit ještě v rámci rozpravy. Přišlo by mi velmi nelogické, kdyby poté, co přednesl celou řadu velmi závažných skutečností, je nechal lidově řečeno vyvanout, aniž by v rámci rozpravy navrhl jakékoliv usnesení. To je první skutečnost, kterou bych chtěl zdůraznit.

Druhá skutečnost je - a teď hovořím vaším prostřednictvím k ministru financí - že pan ministr financí tedy zjevně souhlasí a ztotožňuje se s mým konstatováním, že jeho postup v rámci rozpravy je nekorektní, vědomě nekorektní, že se úmyslně vyhýbá debatě v rámci obecné rozpravy. Spoléhá se na to, že bude moci vystoupit pouze se závěrečným slovem, aby na to žádný člen Poslanecké sněmovny, který se netěší výsadnímu právu vystoupit mimo rozpravu, nemohl reagovat. Jiné vysvětlení pro takovýto postup ministra financí v tuto chvíli nemám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu místopředsedovi sněmovny Langrovi. Všeobecná rozprava byla uzavřena. Situaci bych vyřešil tím, že otevřu podrobnou rozpravu, ve které bude možno přednést návrhy usnesení. Protože v jednacím řádu tato situace není dost dobře řešena a má být otevírána po mém soudu podle obecných ustanovení zákona o jednacím řádu ke každému bodu rozprava podrobná i rozprava obecná, nicméně kolegovi Langrovi se tento postup nezamlouvá, takže mu udílím slovo a omlouvám se, že vás opět nutím k akrobatickým výkonům.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedající, neomlouvejte se, jen prosím naslouchejte mým slovům. Obávám se, že v okamžiku, kdy půjdeme tímto postupem, který nazývám procedurální obstrukcí, vy budete mít kdykoliv v rámci podrobné rozpravy právo odebrat vystupujícímu slovo, pokud nebude přednášet nějaké konkrétní návrhy na usnesení. To je důvod, proč protestuji proti tomuto postupu. Pokud vy nesouhlasíte s mou interpretací toho, že předseda rozpočtového výboru avizoval, že chce v rámci obecné rozpravy ještě vystoupit, a nehodláte rozpravu otevřít, žádám vás, abyste nechal hlasovat o znovuotevření rozpravy k této věci. Dodávám jen, že mě mrzí zbabělost ministra financí z očí do očí čelit členům Poslanecké sněmovny v rámci obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, za prvé vás volám ke slušnost a za druhé chci konstatovat, že podle zákona o jednacím řádu známe pouze dva způsoby, jak se poslanec může přihlásit do rozpravy. Způsob číslo jedna je písemně prostřednictví přihlášky, způsob číslo dvě je v zákoně popsán zdvižením ruky z místa. Ani jedna z těchto věcí naplněna nebyla tím, že v rozpravě pan kolega Tlustý přednesl, že se chce přihlásit. Nicméně, abychom nesváděli tuto procedurální bitvu, dám teď slovo místopředsedkyni sněmovny paní kolegyni Buzkové. Myslím, že poté budu postupovat tak, aby bylo možno rozpravou pokračovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP