(Jednání opět zahájeno v 15.20 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, lhůta určená pro přestávku poslaneckého klubu KDU-ČSL vypršela a prosím všechny, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, aby se dostavili do Poslanecké sněmovny. V mezidobí vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Ještě jednou vyzývám všechny poslankyně a poslance, aby urychlili svůj příchod do Poslanecké sněmovny, během několika okamžiků budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 268, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 468, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 468 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 165 pro něj vyslovilo 90 a 72 bylo proti.

 

Blahopřeji panu ministrovi a děkuji paní zpravodajce za skvěle odvedenou práci.

 

Dalším bodem je

 

109.
Vládní návrh zákona o veřejné podpoře
/sněmovní tisk 378/ - třetí čtení

 

Ještě než zahájím třetí čtení tohoto návrhu, udílím slovo předsedovi volební komise panu poslanci Vidímovi.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že před polední přestávkou po ukončení volebních bodů byla ve sněmovně poněkud hektická atmosféra, nemohl jsem sněmovně oznámit, že mandát posledního zvoleného člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie pana Jana Bernarda - tento mandát začíná své funkční období až 9. července tohoto roku. Toto bylo nezbytné učinit pro zápis.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji za sdělení.

Zahajuji třetí čtení návrhu zákona. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miroslava Němcová.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 378/3. Žádám zpravodajku paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby spolu se mnou sledovala rozpravu, kterou otevírám a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Paní poslankyně Němcová se hlásí.

Prosím o klid ve sněmovně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, ráda bych v tuto chvíli přednesla některé legislativně technické opravy k uvedenému tisku. Budou tři.

První zní takto: Přeznačit část pátou až sedmou jako část čtvrtou až šestou. Poznámka: V návrhu zákona zřejmě nedopatřením po části třetí následuje část pátá a část čtvrtá chybí.

Druhý pozměňující legislativně technický návrh zní takto: V poznámce pod čarou č. 1 doplnit čl. 64. Jedná se pouze o upřesnění citace, neboť čl. 64 upravuje předmětnou problematiku zákona.

Třetí je v podstatě gramatická oprava a týká se mého pozměňovacího návrhu uvedeného pod písm. C1. Zde navrhuji v předposledním řádku nahradit slovo "poskytoval" slovem "poskytovatel". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, končím rozpravu.

V tuto chvíli se ptám pana ministra, zda si přeje přednést stručné závěrečné slovo. Ano.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, mé slovo bude skutečně stručné.

Návrhy, které zde zazněly v různých fázích jako návrhy pozměňovací, jsou všechny akceptovatelné, text vylepšují. Je zde jediný problém, a to je rozpor mezi formulací v návrhu č. 1 rozpočtového výboru týkajícího se § 2 odst. 1 návrhu zákona a návrhem výboru pro evropskou integraci, týká se slova "podnikání", které je tam zařazeno namísto slova "soutěžitel".

Jsem přesvědčen o tom, že slovo "podnikání" lépe odpovídá příslušné evropské směrnici a v tomto smyslu, tak jak je to v návrhu rozpočtového výboru, by mělo být opraveno v návrhu výboru pro integraci, který jako celek je jinak velmi dobrý.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím paní zpravodajku, aby nejprve oznámila postup při hlasování.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Navrhuji takovýto postup hlasování vázající se k tisku 378.

Za prvé navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. B, což je usnesení výboru pro evropskou integraci, a to jako o celku, tj. návrhy B1 až B19, neboť se jedná o pozměňovací návrhy, které spolu souvisí a ve většině případů mají legislativně technický, resp. zpřesňující charakter. Pokud nebudou námitky ze strany sněmovny, navrhuji společné hlasování.

Druhým krokem by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. A, tj. usnesení rozpočtového výboru, a opět navrhuji společné hlasování o návrzích A1, A2, A3.

Za třetí navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. C. Opět navrhuji společné hlasování, tj. společně hlasovat o návrhu C1 a C2, neboť spolu opět věcně souvisí.

Čtvrtý krok by bylo hlasování o před chvílí vznesených pozměňovacích legislativně technických a gramatických opravách.

Pátým krokem by bylo hlasování o zákonu jako celku, a bude-li tento návrh zákona přijat, budeme ještě hlasovat o doprovodném usnesení, které je obsaženo v tisku 378/1, tj. o usnesení výboru pro evropskou integraci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přeje si promluvit pan ministr, kterému udílím slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v souladu s tím, co jsem řekl ve svém závěrečném slově doporučuji, aby před hlasováním bodu B se samostatně hlasovalo o bodu A2. Pokud by ho sněmovna přijala tak, jak jej navrhl rozpočtový výbor, tak by došlo k oné záměně slov. Pak by toto slovo bylo platné i pro celý návrh B, kde se jednou vyskytuje.

Vedle toho doporučuji, aby se zvlášť hlasovalo v bodu C o bodu 1 a 2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní zpravodajko, akceptujete tyto návrhy pana ministra?

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ano, akceptuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dávám hlasovat o proceduře, jak ji přednesla paní zpravodajka ve znění poznámek pana ministra Mertlíka, které paní zpravodajka akceptovala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP