(15.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 457 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 457 tento návrh byl přijat, když z přítomných 168 se pro vyslovilo 163, proti jeden.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dalším návrhem, o kterém budeme hlasovat, je bod A20. Upozorňuji, že jde o totožné znění s bodem C12. Nechám hlasovat o bodu A20, který je na straně 5. Je to usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 458 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 458 tento návrh byl přijat, když z přítomných 168 se pro vyslovilo 163, proti nikdo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Tím se stává návrh C12, jak jsem předeslala, nehlasovatelným.

Přicházíme k předposlední části a budeme hlasovat o návrzích, které se týkají změny zákona o dani z příjmu. Tady chci upozornit, že se jedná o návrhy, které nepředstavují žádné věcné změny, pouze reagují na zjištění Ústavního soudu a odstraňují určité nedostatky, citace a nežádoucí výklady týkající se osvobození od daně z příjmu.

Prvním návrhem, o kterém budeme hlasovat, je návrh pod písmenem B3. Je to na straně 7, jde o usnesení výboru pro veřejnou správu. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 459 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 459 tento návrh byl přijat, když z přítomných 168 se pro vyslovilo 160 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Další bod, o kterém budeme hlasovat, je bod B1 na straně 6 usnesení výboru pro veřejnou správu. Týká se osvobození od soudních poplatků při založení právnické osoby. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 460 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 460 tento návrh byl přijat, když z přítomných 168 se pro vyslovilo 165 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Další návrh, o kterém budeme hlasovat, je pod bodem A13. Je to usnesení výboru pro veřejnou správu na straně 4. Jde o pozměňující návrh, který se týká převodu pozemků z majetku státu v trvalém užívání. Jedná se o bezúplatný převod. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 461 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 461 tento návrh byl přijat, když z přítomných 168 se pro vyslovilo 167 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Další návrhy se týkají zákona 357, to je zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, a jsou uvedeny pod návrhem B2 na straně 6. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 462 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 462 tento návrh byl přijat, když z přítomných 168 se pro vyslovilo 166 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dalším návrhem, o kterém budeme hlasovat, je návrh G1. Hned za ním následuje G2. Oba návrhy se týkají úpravy základu daně pro daň z převodu nemovitosti. Jednoznačně tyto návrhy zvýhodňují obce. Jelikož předkladatelem obou návrhů jsem já, doporučuji, abychom nejprve hlasovali o návrhu G1. Toto znění je lepší. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 463 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 463 tento návrh byl přijat, když z přítomných 168 se pro vyslovilo 165 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Jak už jsem předeslala, stejnou problematikou se zabýval návrh G1, který se tímto stal nehlasovatelným. Budeme pokračovat návrhem G3, který je uveden na straně 10. Předkladatelem je poslankyně Horníková. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 464 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 464 tento návrh byl přijat, když z přítomných 168 se pro vyslovilo 164 a proti nebyl nikdo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dalším návrhem je návrh pod písmenem G4, opět na straně 10, předkladatel poslankyně Horníková. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 465 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 465 tento návrh byl přijat, když z přítomných 168 se pro vyslovilo 164 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Předpokládám, že posledním návrhem pro hlasování je bod A21 na straně 5. Je to usnesení výboru pro veřejnou správu a týká se také zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 466 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 466 tento návrh byl přijat, když z přítomných 168 se pro vyslovilo 152 a 8 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Paní předsedající, já jsem přesvědčena, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, tak jak byly předloženy. Pokud tomu tak skutečně je, tak bych navrhovala dát hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vyčkám, paní zpravodajko, vaší konzultace s legislativou.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Ještě jedna připomínka. Já jsem v rozpravě přednesla legislativně technické návrhy a o těchto návrzích jsme nehlasovali. Prosím, zda bychom o přednesených legislativně technických návrzích mohli hlasovat en bloc, pokud nebude sněmovna nic namítat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nikdo nic nenamítá.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 467 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 467 tento návrh byl přijat, když z přítomných 168 se pro vyslovilo 167 a nikdo nebyl proti.

 

O všech návrzích bylo hlasováno. Přednesu návrh usnesení. Hlásí se předseda klubu KDU-ČSL. Má slovo.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, mám prosbu, aby se na deset minut mohl sejít náš poslanecký klub. Doporučuji, abyste vyhlásila přestávku do 15.20 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nic jiného mi nezbývá, ale věřte, že to nečiním ráda. Vyhlašuji přestávku do 15.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.09 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP