(11.50 hodin)

(pokračuje Dostál)

Rád bych připomněl kolegům, se kterými jsem se poznal v roce 1990 po prvních svobodných volbách ve Federálním shromáždění, že při projednávání zákona o době nesvobody byl stanoven termín 25. února 1948 z jednoho velice prostého důvodu. Pokud bychom šli před tento termín směrem k roku 1945, existovalo by reálné nebezpečí majetkových nároků sudetských Němců. Zde ze mne nemluví žádný český nacionalista, zde ze mne mluví argumenty, které zazněly ve Federálním shromáždění při stanovování onoho termínu, odkdy máme označit dobu nesvobody.

Opravdu se domnívám, že to byla pouze jakási neznalost nebo lehkomyslnost senátorů, kteří pominuli tuto skutečnost. Musíme si uvědomit, že v okamžiku, kdy by byl přijat zákon, který navrhuje pan senátor Žantovský a spol., musíme nutně počítat s tím, že vzniknou najednou legitimní požadavky ze strany sudetských Němců, neboť budou poukazovat na skutečnost, že majetek, který jim byl odebrán, jim byl odebrán v době nesvobody.

Z toho důvodu se připojuji k panu zpravodaji a navrhuji tento návrh zákona zamítnout. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministrovi kultury České republiky a poslanci Pavlu Dostálovi. Teď se množí přihlášky z místa, ale musím dát přednost písemným. Nejdříve bude hovořit kolega Petr Mareš a po něm pan poslanec a ministr Jaroslav Bašta, který se přihlásil písemně, což není zvykem u ministrů, za což mu děkuji.

Nyní bude hovořit pan kolega Petr Mareš, připraví se pan kolega Jaroslav Bašta. Prosím.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Velmi vážně se obávám, že se stalo něco, co by se ve sněmovně stávat nemělo. Totiž že se bavíme o něčem jiném než o tom, co máme před sebou na stole. Vyslechli jsme zde několik příspěvků, z nichž některé se z důvodů, které nechápu, zabývaly hodnocením vývoje české historické vědy za posledních deset let. Jiné z důvodů, které jsou mi stejně nepochopitelné, se pouštěly do diskuse o charakteru historické epochy určité části dějin, kterážto diskuse podle mého nejpevnějšího přesvědčení přísluší těm, kteří se touto oblastí zabývají, tj. historikům, případně politologům, nebo chcete-li povznést tuto diskusi do vyšších úrovní, pak spisovatelům, básníkům, nevím komu, ale v žádném případě ne nám, poslancům českého Parlamentu.

Máme před sebou zákon, který navrhuje zřídit instituci, která umožní, aby se zásadním způsobem prohloubil a rozšířil výzkum určité části našich dějin. A vy se, dámy a pánové, zabýváte tím, jak se tato instituce bude jmenovat. Tady nepadlo ani slovo o tom, čím se bude tato instituce zabývat, skutečně trávíte čas tím, že se bavíte o jejím názvu, což je věc, která se dá změnit jediným škrtnutím pera, jedním pozměňovacím návrhem ve druhém čtení. Ptám se skutečně, k čemu to je. Hrozím se toho, co zde zaznělo od jednoho z pánů, kteří vystupovali přede mnou, že ve výborech budou poskytnuty materiály, na jejichž základě bude tato sněmovna diskutovat o charakteru období 1945 až 1948. Mne by zajímalo, proč ve chvíli, kdy jsme se zde zabývali problematikou transplantace orgánů, proč se jednotlivé naše instituce, jednotlivé naše výbory, nepustily do problematiky biologie, chemie a nejrůznějších problémů chirurgie. Kam chceme tuto diskusi dotlačit? To je podle mého názoru holý nesmysl.

Zaznělo tady znevážení této instituce - argument, který zazněl od pana předkladatele. Jsem pevně přesvědčen, že znevážení této instituce budou argumenty, které zazní, pokud tady takovou diskusi připustíme. Už se vůbec nebudu pokoušet překonávat argumenty, které tady zazněly. Dějepisem jsem se trochu zabýval a takových formulací, jako jsou zlověstná křídla německých revanšistů, jsem slyšel za svůj život dost. Doufám, že jimi nebudeme zaplevelovat záznamy z jednání této instituce, slovutné sněmovny.

Jsem pevně přesvědčen, že instituce, kterou navrhují naši kolegové senátoři vytvořit, může prospět výzkumu období, které je pro nás klíčové. Období, které nesporně patří k nejtemnějším obdobím našich dějin, období, které je přímo bezprostředně spojeno s naší přítomností, období, ve kterém jsme se my sami formovali, ve kterém se zformovalo naše myšlení, způsob našeho chování. Období, které když prozkoumáme, může v mnohém vypovědět o tom, jací jsme, jaká je naše současnost. A bude-li toto období řádně prozkoumáno, a k tomu, jak já tomu rozumím, má přispět tato instituce, budeme moci odpovědět na otázky, které zde klade pan profesor Jičínský, a budeme zde moci odpovědět i na otázky, které zde zazněly i z úst ostatních diskutujících.

Netvrdím, že návrh tak, jak je nám předložen, je dobrý. Sám k němu mám řadu výhrad a chtěl bych k němu sám předložit v průběhu projednávání ve výboru a v průběhu projednávání případně tady na plénu další pozměňovací návrhy, které by přispěly k tomu, aby tato instituce sloužila skutečně tomu, o čem hovořím. Instituce, která by umožnila těm, kteří se chtějí zabývat tímto obdobím, snazší přístup k pramenům.

Dámy a pánové, vykládal bych tady dlouhou dobu, kdybych měl popisovat, jakým způsobem se naši studenti, když píší diplomové práce, naši doktorandi dostávají k dokumentům o našich nejnovějších dějinách. Může-li tato instituce umožnit, usnadnit přístup, tzn. vrhnout světlo na to, co se zde odehrálo v posledních x desetiletích, bude to nesporně instituce prospěšná. Existuje řada dalších možností, jak je možné tuto instituci využít.

Přimlouval bych se velmi pro to, abychom se všemi výhradami - a chápu výhrady pana kolegy Filipa, který zde přednesl legislativní problémy spojené s tímto návrhem - pustili tento návrh do druhého čtení, zabývali se jím věcně a zvážili, nakolik je možné ho vylepšit natolik, aby splnil úlohu, kterou mu předkladatelé předkládají.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Marešovi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci v žádném případě omezovat diskusi, není to mým právem. Jenom bych chtěl upozornit na to, že by nebylo zřejmě nejproduktivnější, kdybychom tímto bodem naše dnešní jednání ukončili.

Vidím zde faktické poznámky a omlouvám se panu ministrovi Baštovi, že jim musím dát přednost. Nejprve kolega Matulka, poté pan kolega Křeček. A pak několik řádně přihlášených, mezi nimiž je také pan kolega Ransdorf.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Skutečně jen krátkou repliku na předřečníka, který vyjádřil obavu z toho, že by se v parlamentní diskusi mělo charakterizovat nějaké období. Osobně mám názor, že je stále lepší o nějakém charakteru období diskutovat, než ho bez diskusí uzákonit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Fakticky kolega Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, rád bych se vaším prostřednictvím zeptal pana kolegy Mareše, zda si opravdu myslí, že vedle vysokých škol, akademie věd a spousty dalších ústavů máme málo institucí, které se zabývají oním obdobím, že musíme zřizovat instituci další, kterou nazveme památník.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní bude hovořit ministr vlády České republiky pan kolega Jaroslav Bašta. Ještě jednou mu děkuji za trpělivost. Prosím.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Mám jen dvě krátké poznámky k předloženému návrhu. První je ke smyslu památníku a k analogiím, ke kterým mě přivádějí některé věci v zákonu obsažené.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP