(10.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěl bych na závěr projednávání tohoto návrhu zákona poděkovat všem, kteří vyslovili ochotu a vůli - a tu také prezentovali praktickými kroky - podílet se na vylepšení této materie, jak jen to je možné. Mé poděkování patří především členům ústavně právního výboru, který se touto problematikou zabýval velmi zevrubně. Na druhé straně musím také vyslovit své politování, že z řad největších a nejtvrdších kritiků této novely jsme se žádné velké aktivity, vůle pracovat, vůle spolupracovat, vůle předkládat jiné návrhy zlepšující tuto materii nesetkali,vyjma práce pana zpravodaje v ústavně právním výboru. Je mi to líto, ale musím toto konstatovat takto veřejně.

Dovolil bych si vám, kteří budete rozhodovat o dalším osudu této novely, doporučit přijetí návrhů ve znění ústavně právního výboru. Tyto návrhy reagují na diskusi, která byla vedena před předložením tohoto návrhu, resp. v průběhu projednávání a řeší především nejvážnější problém, který byl často zmiňován, a to je problematiku sestavování vlády po volbách. Myslím, že návrh, který přijal ústavně právní výbor v této věci, a je to návrh pod číslem devět, devět je návrhem velmi kvalitním a stojícím za podporu.

Současně bych chtěl upozornit, že v rámci projednávání v ústavně právním výboru došlo k některým změnám, mj. se změnil také postup při sestavování bankovní rady ČNB, zpřesnily se celkově některé formulace návrhu.

K dalším návrhům, které jsou zde obsaženy, dovolil bych si doporučit sněmovně k přijetí pozměňovací návrh pod písm. B2. To je návrh přinesený panem poslancem Miloslavem Výborným, který se týká zákonodárné iniciativy vyšších územně samosprávných celků. Je to návrh a stanovisko, které by mělo snad přispět k širší akceptaci tohoto návrhu celku v Poslanecké sněmovně. Věřím, že to kolegové z KDU-ČSL ocení.

K dalším návrhům. Je to především návrh pana poslance Filipa. Mám pocit, že návrh týkající se NKÚ věcně zřejmě míří správným směrem, ale domnívám se, že jeho technické zpracování neodpovídá té podobě, která by mohla být přijata, kterou já bych jako navrhovatel mohl doporučit k přijetí, a proto jeho přijetí nedoporučuji.

Pokud jde o rozsáhlý pozměňovací návrh pana poslance Nečase, myslím, že jeho cíl je zcela zjevný. Neprovádět opakovaně novelizaci ústavy a pokusit se zasáhnout do ústavy pouze jednou jako celek. Návrh věcně jde zcela jednoznačně přesným směrem, ale současně jde také nad rámec cílení této novely, a já se proto z tohoto důvodu k tomuto návrhu stavím neutrálně.

Děkuji vám za podporu při hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi. Nyní bude hovořit, pokud si tak přeje, se závěrečným slovem pan kolega Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolil bych si spojit své závěrečné slovo s tím, co je úkolem zpravodaje, totiž provádět sněmovnu jednotlivými pozměňovacími návrhy a také navrhnout sněmovně, podle jakého postupu budeme hlasovat. S vaším dovolením, pane místopředsedo, mohl bych se teď v tomto smyslu ujmout slova.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Děkuji. Můžete.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, chtěl bych zdůraznit, že asi nemá smysl, abych teď znovu opakoval, proč je původní předloha,a to dokonce i po zapracování toho, co provedl ústavně právní výbor, špatná. To jsem říkal v prvém čtení, to si myslím, na tom jsem nic nezměnil a doufám, že mě nepodezíráte z toho, že bych se snad domníval, že bych sebedelší poslaneckou řečí přesvědčil ty, kteří se domnívají, že předloha je vynikající, k jinému názoru. Já se domnívám, že mnoho slov zde nepomůže.

Pokud jde o pozměňovací návrhy, lze je asi rozčlenit do tří typů. První jsou pozměňovací návrhy, které přijal ústavně právní výbor. Do jisté míry odstraňují legislativně technické vady původního textu, do jisté míry, jak pravil navrhovatel, vylepšují původní text, ale v podstatě ponechávají obsah a koncepci předlohy beze změny.

Druhé návrhy jsou návrhy poslance Matulky a návrhy poslance zpravodaje Výborného. Moje návrhy v podstatě vyprazdňují původní text, říkám to zcela otevřeně, a vyprazdňují ho z toho, co já považoval a mnozí moji kolegové za špatné v předloze. Zčásti vyprazdňuje původní text také návrh poslance Matulky.

Pak je tu třetí typ pozměňovacích návrhů, to jsou návrhy pana poslance Filipa a pana poslance Nečase. Tyto návrhy naopak rozšiřují novelu, velmi široce návrh pana poslance Nečase, který v podstatě přebírá do osnovy vše to, co bylo v ještě zatím neprojednávaném vládním návrhu novely ústavy, a návrh pana poslance Filipa nově konstruuje postavení NKÚ.

Je správné a odpovídá to přijatému usnesení ústavně právního výboru, abych vás informoval o průběhu a výsledcích schůze ústavně právního výboru, která proběhla na základě podle mého mínění velmi nestandardního svolání tento týden, a to 26. ledna. Schůze si vytkla za úkol vyhodnotit některé podané pozměňovací návrhy a ústavně právní výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby pozměňovací návrh pana poslance Vojtěcha Filipa nepřijala, a současně doporučuje toto usnesení výboru sněmovně, aby pozměňovací návrh pana poslance Petra Nečase také nepřijala. Řekl bych, že diskuse ve výboru se odvíjela spíše od procedury, nikoliv od věcných vad nebo pozitiv podaných návrhů. Výbor dospěl k závěru, že není správné v této fázi tyto návrhy podrobit hlasování. Konečně mě výbor zmocnil, abych vás s tímto usnesením výboru seznámil. Já tak činím.

Teď bych navrhl postup, podle kterého bychom se mohli řídit, pokud tak odhlasujete. Doporučoval bych, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích, které jsem přednesl ve druhém čtení já, poté o pozměňovacích návrzích pana poslance Matulky, z nichž druhý pozměňovací návrh by byl nehlasovatelný, pokud by byl přijat můj druhý pozměňovací návrh. Ten je úplně totožný. Tím bychom se vypořádali s těmi pozměňovacími návrhy, které v podstatě vyprazdňují původní text. Pak bychom mohli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Filipa a o pozměňovacím návrhu pana poslance Nečase. Předpokládám, že jde o jediný pozměňovací návrh pana poslance Nečase. Tam vás upozorňuji na to, že pan poslanec Nečas ve své ústní řeči formuloval návrh poněkud jinak a já jsem si dovolil ve spolupráci s legislativou legislativně technickou úpravu v návrhu provést už v tisku 359/3. Po odhlasování tohoto bychom se vrátili k pozměňovacím návrhům pod písm. A, tedy k těm návrhům, které byly předmětem hlasování ústavně právního výboru a zachovávají původní - neodpustím si to - ale špatnou koncepci zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je námitek proti navržené proceduře? Vidím připomínku k proceduře pana poslance Bendy.

 

Poslanec Marek Benda: Nevím, jestli námitka, ale pak by se hlasovalo jako celek, nebo po bodech? Jestli po bodech, pak není důvodu hlasovat na konec. Pak tvrdím, že má být podle logiky předložení hlasováno na začátku. Kdyby se o něm hlasovalo jako o celku, tak rozumím, že na konec. Jestli po bodech, tak hlasujeme na začátku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan zpravodaj.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Jsem toho mínění, že řeč poslance Bendy lze interpretovat také tak, že navrhuje, aby bylo hlasováno o usnesení ústavně právního výboru v celku po postupu, který jsem naznačil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP